Urząd Gminy Michałowice
10.10.2014 14:23

Protokół Nr XXXI Z obrad XXXI sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2005-05-30

Z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Michałowice odbytych w dniu 30 maja 2005 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 13 radnych.

Nieobecni: pan T. Wągrodzki i pan T. Chruściak.

 

Ad. pkt. 1

Przewodniczący pan Jacek Sierak powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obrad obecnych jest 9 radnych, w związku z czym Rada może podejmować uchwały. Następnie odczytał projekt porządku obrad.

Pan Wójt zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały Rady w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Michałowice do zawarcia Porozumienia z Miastem Pruszków w sprawie wzajemnego pokrycia kosztów dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym.

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta w sprawie rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały Rady w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Michałowice do zawarcia Porozumienia z Miastem Pruszków w sprawie wzajemnego pokrycia kosztów dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym.

Za przyjęciem - 11

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Rada wniosek przyjęła.

Następnie pan Wójt zgłosił drugi wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały Rady w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Michałowice

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta w sprawie rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały Rady w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Michałowice.

Za przyjęciem - 12

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Rada wniosek przyjęła.

Pan Wójt zgłosił wniosek o zamianę projektu stanowiska na projekt uchwały Rady w sprawie przystąpienia Gminy Michałowice do grona gmin tworzących Stowarzyszenie Poetyckie z Miastem Recanti oraz do Stowarzyszenia Międzygminnego związanego z “Labiryntem Muzeów” Profesora Vincenzo Bianchi.

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta w sprawie zamiany projektu stanowiska na projekt uchwały Rady w sprawie przystąpienia Gminy Michałowice do grona gmin tworzących Stowarzyszenie Poetyckie z Miastem Recanti oraz do Stowarzyszenia Międzygminnego związanego z “Labiryntem Muzeów” Profesora Vincenzo Bianchi

Za przyjęciem - 12

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Rada wniosek przyjęła.

Pan Bryksa zgłosił wniosek do porządku obrad polegający na zamianie kolejności rozpatrywania dwóch projektów uchwał; jako pkt.3ppkt.1 uchwała w sprawie nadania działce gminnej położonej na terenie Komorowa Osiedla nazwy “Plac im. Jana Pawła II Wielkiego” i jako pkt.3ppkt.2 uchwała w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru“Komorów” – część V obejmująca fragment działki nr ew. 491 w obrębie geodezyjnym osiedle Komorów na punkty 1 i 2 motywując obecnością Ks. Proboszcza Parafii Komorów.

Pan Hoser zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania działce gminnej położonej na terenie Komorowa Osiedla nazwy “Plac im. Jana Pawła II Wielkiego” prosząc Ks. Proboszcza Perdzyńskiego o uzasadnienie tego wniosku.

Pan Sierak zwrócił się do Rady Gminy z prośbą o wyrażenie zgody na zabranie głosu przez Ks. Proboszcza.

Rada Gminy wyraziła zgodę przez aklamację.

Pan Bryksa zapytał czy Ks. Proboszcz miałby argumentować zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały.

Ks. Proboszcz Perdzyński poinformował, że powstał pomysł aby jeden z placów w Komorowie nazwać im. Jana Pawła II Wielkiego. Zaproponował aby uroczystość odbyła się 16 października, który jest szczególnym dniem dla Polski, ze względu na wybranie w tym dniu na stolicę Piotrową Polaka. Ze swej strony zobowiązuje się zrobić 16 października w niedzielę Wieczór Wieczerników poświęcony Naszemu Rodakowi. Natomiast 17 października w poniedziałek zaproponował odprawić uroczystą mszę świętą, po której nastąpi poświęcenie placu i zostanie nadane imię “ Jana Pawła Wielkiego”. Forma obeliska, tablicy, czy kamienia będzie do ustalenia.

Pan Bryksa jako wnioskodawca tego projektu uchwały poinformował, że przykro mu było, że zapadają jakieś uzgodnienia w omawianej sprawie pomiędzy częścią radnych, panem Wójtem a Ks. Proboszczem. Przykro, że w ten sposób załatwia się sprawy najpierw motywując, że absolutnie wniosek ten jest nietrafiony, błędny i niecelowy a wręcz jest to inicjatywa haniebna, a następnie okazuje się że wniosek ten jest jak najbardziej słuszny, tylko w innym wykonaniu i w innym czasie. Chciałby, aby w tej sprawie była jasna i otwarta gra, jasne i otwarte reguły które są ustalone, które wszyscy znają i wszyscy będą ich przestrzegać. Zaproponował, aby zamiast projektu uchwały zostało przyjęte stanowisko, w którym Rada Gminy wyrazi wolę nazwania tego placu w tym roku, w tym terminie i zobowiąże Wójta Gminy do przygotowania odpowiednich rzeczy na tym placu. Stwierdził, że to musi być zrobione z klasą, bo tego wart jest Komorów. Proponuje, aby w tym stanowisku umieścić zobowiązanie dla pana Wójta do powołania komisji konkursowej na czele której honorowo powinien stanąć Ks. Proboszcz, Radni z Komorowa, przedstawiciel Zarządu Osiedla. Zaproponował, aby wybrana komisja konkursowa ogłosiła konkurs na przygotowanie placu do nadania im. Jana Pawła Wielskiego. W ten sposób można uzyskać piękną rzecz którą 17 października będziemy mogli Ojcu Świętemu ofiarować. Do przygotowania stanowiska potrzebna będzie krótka przerwa techniczna lub ewentualnie wprowadzenie go w późniejszym terminie do porządku obrad. Takie stanowisku Klub Zachód chciałby przygotować i poprosił Przewodniczącego o opinię w tej sprawie.

Pan Hoser zwracając się do pana Bryksy stwierdził z przykrością, iż Klub Zachód również swoje propozycje związane z nadaniem imienia nie konsultował z panem Słowikiem i Nim. Następnie sprostował wypowiedź pana Bryksy, iż nie mówił o haniebnych rzeczach, tylko o skandalu. W sprawie działki pan Wójt zobowiązał się, że do października uporządkuje działkę w należy sposób, tak aby była godna nadania tego Imienia. Stwierdził, iż długa wymowa pana Bryksy była zwykłą dywagacją.

Pan Sierak uważa, że intencją wszystkich wypowiedzi, które mówiły o tym, żeby wstrzymać się z nadaniem imienia, jest godne przygotowanie miejsca, czasu . Następnie poprosił o niewplątywanie radnych, czy grup radnych, w jakieś spiski, ponieważ tego nie było.

Pani Zalewska uważała, że taki wniosek czy uchwała, która dotyczy tak wielkiego patrona, spotka się z serdecznym przyjęciem wszystkich radnych, że nie będą padały wnioski o przekładanie, o nie wprowadzanie do porządku obrad. To powinno być odruchem serca, że idziemy za głosem Ojca Świętego, który mówił aby nie lękać się, nie odrzucać nikogo. Ze zdumieniem przyjęła uwagi, że wniosek składa grupa radnych nie pytając takiego, czy innego radnego. Nigdy nie słyszała wniosku pana Hosera w sprawach Komorowa, trudno się dziwić że nie pytamy radnego, który jest nieaktywny i nie interesuje się sprawami Komorowa. Jeśli ktoś jest bierny to pozostaje takim, tymczasem dopiero ta sprawa pobudza do aktywności. Odbiera to jako negatywną aktywność. Aktywność powinna tu iść odruchem serca. Można to przygotować do 16-go października. W tej chwili najrozsądniejszym przebiegiem tej sprawy było by przyjęcie stanowiska, które zaproponował pan radny Bryksa.

Pan Bryksa prosił o jasną odpowiedź w sprawie przygotowania zaproponowanego stanowiska.

Pan Sierak zaproponował pani Zalewskiej trochę taktu w wypowiadaniu słów w stosunku do pana Hosera, który w samorządzie pracuje lat 15 i dzięki pracy którego, Komorów zmienił swoje oblicze. Wypowiedź pani radnej pozostawił bez komentarza, życząc troszkę pokory. Następnie zaproponował, aby nie podejmować specjalnego stanowiska tylko w pewnym momencie, przy okazji informacji Przewodniczącego Rady, Rada przegłosowała wniosek o zobowiązanie Wójta do przygotowania harmonogramu prac, do zagospodarowania placu i przygotowania uroczystości.

Pan Wójt poinformował, iż nadanie placowi imienia “Jana Pawła II Wielkiego” w zaistniałej sytuacji budzi mieszane uczucia. Mieszkańcy szczególnie Komorowa, uważają że przed nadaniem nazwy trzeba zmienić przynajmniej zewnętrzny wizerunek tego placu, tym bardziej że jest przygotowany i zatwierdzony plan zagospodarowania tego placu. Będzie to wymagało środków finansowych, które w budżecie się znajdą. Uważa, że należy ogłosić konkurs wśród rzeźbiarzy, którzy mogli by zaproponować w kamieniu, czy metalu i za rok taki obelisk postawić. Natomiast na dzień dzisiejszy co można wykonać, to ustanowienie stosownego głazu z odpowiednim napisem.

Pani Zalewska zaproponowała, aby tej komisji patronował ks. Proboszcz, oraz żeby przy tej sprawie integrowała się społeczność Komorowa, żeby w niej byli radni Zarządu Osiedla, radni z Komorowa.

Pan Strzelecki stwierdził, iż nie godzi się aby na tej sali słuchać nauki płynące z ust młodych ludzi, którzy chcą szkolić, prawić kazania wszystkim. Należy być radnym całej Gminy, a nie tylko Komorowa. Uważa, że przy tej okazji należało by integrować nie tylko mieszkańców Komorowa, ale całej Gminy.

 

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Hosera o zdjęcie z porządku obrad uchwały dotyczącej nadania działce gminnej położonej na terenie Komorowa Osiedla nazwy “Plac im. Jana Pawła II Wielskiego” .

Za przyjęciem - 9

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 3

Rada wniosek przyjęła.

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Bryksy w sprawie zmiany kolejności rozpatrywania uchwał w punkcie trzecim jako pierwszego zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru“Komorów” – część V obejmująca fragment działkę nr ew. 491 w obrębie geodezyjnym osiedle Komorów,

Za przyjęciem - 12

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Rada wniosek przyjęła.

Pan Bryksa przypomniał iż w stanowisku powinna być zapisana wola Rady Gminy nazwania tego placu, zobowiązanie Wójta do przygotowania uroczystości przy pomocy powołanego zespołu przygotowawczego. Zadaniem zespołu było by między innymi wyłonienie zagospodarowania architektonicznego i formy wizualizacji tego miejsca z udziałem ks. Proboszcza Perdzyńskiego, Zarządu Osiedla, Radnych, pana Wójta, Przewodniczącego Rady.

 

Następnie pan Bryksa zgłosił drugi wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie nadania działce gminnej położonej na terenie Komorowa Osiedla nazwy “Plac im. Jana Pawła II Wielkiego”. Plac jest położony pomiędzy ul. Kolejową a torami kolejki WKD Wniosek ten uzyskał aprobatę Księdza Proboszcza

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Bryksy w sprawie rozszerzenia porządku obrad o projekt stanowiska w sprawie nadania działce gminnej położonej na terenie Komorowa Osiedla nazwy “Plac im. Jana Pawła II Wielkiego”.

Za przyjęciem - 4

Przeciw - 5

Wstrzymało się - 3

Rada wniosku nie przyjęła.

 

Wobec zgłoszonych wniosków porządek obrad XXXI sesji Rady Gminy przedstawia się następująco:

1.Sprawy porządkowe.

2.Przyjęcie protokołu z XXIX sesji rady Gminy.

3.Podjęcie uchwał w sprawie:

zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru“Komorów” – część V obejmująca fragment działkę nr ew. 491 w obrębie geodezyjnym osiedle Komorów,

dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice

zaciągnięcia zobowiązania wekslowego,

zaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego,

upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia Umowy o dofinansowanie Projektu “Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji Komorów Osiedle i Komorów Wieś Gmina Michałowice” i ustalenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy,

upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy pożyczki na prefinansowanie ze środków budżetu państwa projektu “Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji Komorów Osiedle i Komorów Wieś Gmina Michałowice”,

upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu “Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice” i ustalenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy,

zmieniająca uchwałę Nr XL/344/2001 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży z późniejszymi zmianami,

przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Michałowice na lata 2004-2007,

dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej z siedzibą w Komorowie, Al. Marii Dąbrowskiej 12/20,

dalszego funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Nowej Wsi, ul. Główna 96,

wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy, związanej z pielęgnacją zieleni wysokiej i niskiej oraz utrzymaniem Miejsc Pamięci Narodowej (MPN) na terenie Gminy Michałowice,

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Pruszków w sprawie częściowego pokrywania kosztów utrzymania uczniów w Przedszkolu Nr 5 Integracyjnym w Pruszkowie, będących mieszkańcami Gminy Michałowice,

ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice,

upoważnienia Wójta Gminy Michałowice do zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie wzajemnego pokrycia kosztów dotacji udzielonej w 2004 r przedszkolom niepublicznym,

przystąpienia Gminy Michałowice do grona gmin tworzących Stowarzyszenie Poetyckie z Miastem Recanti oraz do Stowarzyszenia Międzygminnego związanego z “Labiryntem Muzeów” Profesora Vincenzo Bianchi,

wyboru banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Michałowice,

upoważnienia Wójta Gminy Michałowice do zawarcia Porozumienia z Miastem Pruszków w sprawie wzajemnego pokrycia kosztów dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym.

5. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XXX sesji Rady Gminy.

6. Sprawozdanie Wójta z międzysesyjnej działalności.

7. Informacje Wójta Gminy.

8. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

9. Sprawy wniesione.

Za przyjęciem - 9

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 3

Porządek obrad XXXI sesji został przyjęty.

 

Ad pkt. 2

Przewodniczący Rady pan Jacek Sierak poinformował, iż projekt protokołu z XXIX sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, był wyłożony do wglądu w biurze rady, zapytał o uwagi do jego treści.

Nie zgłoszono żadnych uwag.

Za przyjęciem - 12

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Protokół z XXIX sesji został przyjęty.

 

Ad. pkt 3 ppkt 1.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru“Komorów” – część V obejmująca fragment działkę nr ew. 491 w obrębie geodezyjnym osiedle Komorów.

Pan Wójt przypomniał, iż wcześniej w tej sprawie był podjęty stosowny projekt uchwały w którym nadzór prawny Wojewody dopatrzył się uchybień, które zostały obecnie usunięte. Następnie zaproponował autopoprawki w § 7 projektu uchwały polegające na; w pkt.1-a następuje zmiana wysokości ogrodzenia z 1,8m na 1,2 m, w pkt. 1-b słowo “należy” zastępuje się słowem “zaleca się”, w pkt. 1-c wysokość ogrodzenia 0,6m zastępujemy wysokością 0,3m.

Pan Kuss zbierając głos poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru“Komorów” – część V obejmująca fragment działkę nr ew. 491 w obrębie geodezyjnym osiedle Komorów z autopoprawkami.

Za przyjęciem – 12

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr XXXI/261/2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 2.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice.

Pan Wójt poinformował, iż zmiany w budżecie dotyczą przeznaczenia 25 000zł rezerwy ogólnej na zakup materiałów na modernizację obiektu zabytkowego, Kościoła w Pęcicach.

Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Kuss zbierając głos poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pan Rajski podziękował panu Wójtowi za pomoc finansową, tak niezbędną przy modernizacji Kościoła w Pęcicach

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice

Za przyjęciem – 12

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr XXXI/261/2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 3.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

Pan Wójt poinformował, ze gmina wystąpiła o umorzenie części kredytu uzyskując decyzję o umorzeniu. Związane jest to z wymogiem zawarcia umowy i przeznaczenia kwoty umorzenia na realizację kolejnego przedsięwzięcia ekologicznego. Zawarcie kolejnej umowy kredytowej związane jest z zabezpieczeniem w formie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w kwocie 28 500 zł.

Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Kuss zbierając głos poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

Za przyjęciem – 12

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr XXXI/262/2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 4 .

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego.

Pan Wójt poinformował, że jest to upoważnienie Wójta do zaciągnięcia kredytu, który jest związany z realizacją naszych zadań budżetowych. Kredyt zostanie przeznaczony na modernizację dróg, budowę chodników, budowę ścieżki rowerowej i budowę toru dla deskorolek. Następnie zaproponował autopoprawki § 1 pkt.1 polegające na zamianie kwoty 1100 000 zł na kwotę 800 000 zł oraz wykreślenie “budowy ścieżki rowerowej do kwoty 300 000zł”.

Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Kuss zbierając głos poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego z autopoprawką.

Za przyjęciem – 12

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr XXXI/263 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 5 .

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia Umowy o dofinansowanie Projektu “Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji Komorów Osiedle i Komorów Wieś Gmina Michałowice” i ustalenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy

Pan Wójt poinformował, iż gmina otrzymała dwie promesy na dofinansowanie projektów w ramach środków ZPORR-u.

Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Kuss zbierając głos poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia Umowy o dofinansowanie Projektu “Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji Komorów Osiedle i Komorów Wieś Gmina Michałowice” i ustalenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy

Za przyjęciem – 12

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr XXXI/ 264 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 6 .

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy pożyczki na prefinansowanie ze środków budżetu państwa projektu “Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji Komorów Osiedle i Komorów Wieś Gmina Michałowice”.

Pan Wójt poinformował, iż umowa pożyczki na prefinansowanie zostanie podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w oparciu o zawartą umowę z Wojewodą Mazowieckim o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR. Następnie zaproponował autopoprawkę polegającą na dopisaniu w § 1 w pkt. 1 na końcu kwotę w brzmieniu “-do kwoty 2 989 604 zł”.

Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Kuss zbierając głos poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy pożyczki na prefinansowanie ze środków budżetu państwa projektu “Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji Komorów Osiedle i Komorów Wieś Gmina Michałowice” z autopoprawką.

Za przyjęciem – 12

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr XXXI/ 265 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 7 .

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu “Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice” i ustalenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy.

Pan Wójt zaproponował autopoprawki polegające na zmianie kwot; w § 2 w pkt. 1 kwotę 1 300 000 zastępuje się kwotą 1 600 000 z należytymi odsetkami, a w pkt. 2 kwotę 528 636,19zł zastępuje się kwotą 483 778,38 zł.

Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Kuss zbierając głos poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu “Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice” i ustalenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy z autopoprawkami.

Za przyjęciem – 12

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr XXXI/ 266 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 8.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XL/344/2001 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży z późniejszymi zmianami.

Pan Wójt poinformował, iż ustalony limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych został wyczerpany. Następnie złożony został przez właściciela dużego obiektu hotelowego, wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, dlatego wnosi do Rady Gminy o zwiększenie limitu o 1 punkt tj. do liczby10.

Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Bryksa poinformował, że głosując na tę uchwałę, należy wziąć pod uwagę procedurę postępowania z jaką mamy doczynienia, oraz to, że jest to głosowanie w bardzo konkretnej sprawie, chodzi o Hotel “Admirał” w Michałowicach Wsi. Fakty wyglądają w ten sposób, że hotel ten dysponował zezwoleniem okresowym na sprzedaż alkoholu na miejscu z mocy ustawy. Właściciel nie wystąpił o przedłużenie pozwolenia i limit ten został przydzielony innemu podmiotowi z Komorowa Wsi. Hotel nie mając zezwolenia na sprzedaż alkoholu wystąpił więc z takim wnioskiem i dlatego obecnie trzeba zwiększyć limit. Uważa, że nie jest to stanowienie polityki gminnej, alkoholowej, polityki ograniczania dostępności na terenie gminy, jest to głosowanie w konkretnej sprawie. Limit, który może być powiększony, to nie jest jakaś guma, ale ścisła liczba punktów, które są ustanowione. Jeden z punktów, który przez mieszkańców z Komorowa Wsi bynajmniej nie był oceniany pozytywnie jako punkt sprzedaży alkoholu na miejscu, otrzymał zezwolenie przez to, że ktoś zapomniał wystąpić w terminie, teraz może być tak samo i znowu zostanie udzielone zezwolenie komuś, kto tego alkoholu prowadzić nie powinien, albo w takim miejscu gdzie społeczność gminna nie życzyła by sobie tego. Jest to więc głosowanie nad zwiększeniem limitu na terenie całej gminy.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XL/344/2001 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży z późniejszymi zmianami.

Za przyjęciem – 9

Przeciw - 1

Wstrzymało się - 2

Uchwała Nr XXXI/ 271 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 9.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Michałowice na lata 2004-2007.

Pan Wójt poinformował, że przygotowany projektu uchwały jest spełnieniem wymogów ustawowych, oparty jest o ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku O odpadach. Plan ten został opracowany przez specjalistyczną firmę w tym zakresie. Plan ten określa kierunki i sposoby postępowania z odpadami powstającymi na terenie Gminy.

Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Kuss zbierając głos poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Bryksa zgłosił wniosek o przeprowadzenie w bieżącym roku przynajmniej jednej akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie całej Gminy. Kilka tego typu akcji należy powtórzyć po sobie, a dopiero później przejść na system indywidualny. Musi to być akcja ogłoszona powszechnie, dostępna i w ten sposób uzyska się konkretny efekt czyściościowy na terenie gminy. Przypomniał, iż na Komisji Spraw Społecznych złożył wniosek do pana Wójta, który został przyjęty jednogłośnie, aby do jesieni tego roku zostało oszacowane zjawisko występowalności azbestu na terenie gminy Michałowice. Jest to problem zdrowotny i należy zacząć go realizować. Następnie poprosił o wyjaśnienie, czy omawiany plan na lata 2004-2007 można przyjmować wstecz.

Pan Wójt wyjaśnił, iż to wynika z tego, że prace nad tym planem zaczęły się w 2004 i dane zbierane do tego dokumentu pochodzą z końca 2003 roku, były one w międzyczasie aktualizowane, taki jest również zapis ustawowy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zapisać plan na lata 2005-2007.

Pan Sierak stwierdził, iż wymóg ustawowy planu jest na lata 2004-2007. W 2004 r. gospodarka odpadamy była prowadzona, natomiast plan przyjmuje się w 2005 roku. Uważa, że należy przyjąć zapis 2004-2007, ze względu na zgodność Planu Odpadów z ustawą.

Pani Popko poinformowała, że na terenie Michałowic pojemniki na odpady są umieszczone na terenie Przedszkola. Miejsce to jest mało przyjazne w selekcjonowaniu odpadów z tego względu, iż nie można podjechać samochodem, jak również wieczorem plac jest zamykany. Uważa, że należy zastanowić się nad innym miejscem.

Pan Wójt poinformował, że pierwszym widocznym efektem działania tej uchwały będzie podjęcie organizacji punktów selekcji, będzie rozpisany stosowny przetarg na organizację tego. Będzie to wielkie zadanie dla sołectw i rad osiedlowych. Przypomniał, że kontenery na odpady były dostępne w całej gminie i wszędzie zostały zlikwidowane ze względu na protesty mieszkańców.

Pani Zalewska zaproponowała, aby do jesieni przeprowadzić selektywną zbiórkę odpadów, w formie nie kontenerów, ale estetycznych pojemników. Selektywna zbiórka jest potrzebna szczególnie w okresie jesiennym, gdy liście opadają i są spalane. Wielu mieszkańców zgłaszało wiosną ten problem do Zarządu Osiedla Komorów i uważa, że występuje on w całej gminie. Zwróciła się z apelem, aby jak najszybciej ten plan wdrożyć w życie.

Pan Rajski zaproponował, aby konkretne wnioski rozpatrywać w komisjach. Natomiast uważa, że należy przygotować przetarg w ten sposób, aby firma która wejdzie na nasz rynek załatwiła nam sprawę nie tylko zbiórki odpadów, ale również materiałów niebezpiecznych jak np. azbestu.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Michałowice na lata 2004-2007.

Za przyjęciem – 12

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr XXXI/ 271 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

Pan Sierak zaproponował przerwę 20 min. na sformułowanie wniosku do pana Wójta związanego z intencją nadania imienia placowi w Komorowie.

 

Ad. pkt 3 ppkt 10.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej z siedzibą w Komorowie, Al. Marii Dąbrowskiej 12/20.

Pani Żakowska poinformowała, że zgodnie z zapisami ustawy O systemie oświaty, wszystkie wcześniej powoływane uchwałami funkcjonujące na terenie gminy Michałowice Zespoły Szkolne muszą podjąć uchwałę w celu dalszego funkcjonowania. Jest pozytywna opinia kuratorium w tej sprawie.

Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej z siedzibą w Komorowie, Al. Marii Dąbrowskiej 12/20.

Za przyjęciem – 9

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr XXXI/ 271 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 11.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dalszego funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Nowej Wsi, ul. Główna 96 .

Pani Żakowska poinformowała, że przy tym projekcie uchwały występuje podobna sytuacja jak przy Zespole Szkół w Komorowie. W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolego im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi wchodzi; przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum i jest również pozytywna opinia Kuratora.

Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dalszego funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Nowej Wsi, ul. Główna 96

Za przyjęciem – 12

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr XXXI/ 271 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 12.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy, związanej z pielęgnacją zieleni wysokiej i niskiej oraz utrzymaniem Miejsc Pamięci Narodowej (MPN) na terenie Gminy Michałowice.

Pani Jankowska poinformowała, iż w ogłoszonym przetargu związanym z pielęgnacją zieleni wysokiej i niskiej, w specyfikacji został podany okres przekraczający rok budżetowy i żeby pan Wójt mógł podpisać taką umowę, wymagana jest uchwała rady upoważniająca Wójta do zawarcia umowy wykraczającej poza rok budżetowy.

Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Kuss zbierając głos poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy, związanej z pielęgnacją zieleni wysokiej i niskiej oraz utrzymaniem Miejsc Pamięci Narodowej (MPN) na terenie Gminy Michałowice

Za przyjęciem – 12

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr XXXI/ 271 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 13.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Pruszków w sprawie częściowego pokrywania kosztów utrzymania uczniów w Przedszkolu Nr 5 Integracyjnym w Pruszkowie, będących mieszkańcami Gminy Michałowice.

Pani Żakowska poinformowała, że na terenie naszej gminy nie funkcjonuje żadne przedszkole specjalistyczne, a są dzieci które wymagają takiej opieki specjalistycznej. Dzieci uczęszczają do Przedszkola w Pruszkowie. Gmina Michałowice chcąc pomóc rodzicom dzieci niepełnosprawnych, w przyjęciu dziecka do przedszkola integracyjnego, może częściowo partycypować w kosztach utrzymania ucznia danego przedszkola. Następnie zaproponowała autopoprawkę polegającą na wykreśleniu w §1 słowa “Gminą”.

Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Pruszków w sprawie częściowego pokrywania kosztów utrzymania uczniów w Przedszkolu Nr 5 Integracyjnym w Pruszkowie, będących mieszkańcami Gminy Michałowice z autopoprawką.

Za przyjęciem – 12

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr XXXI/ 271 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 14.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice.

Pani Żakowska poinformowała, iż Wójt Gminy wnioskuje o ustalenie najniższego wynagrodzenia dla pracowników szkół i przedszkoli nie będących nauczycielami na kwotę 530,00zł, natomiast wartość jednego punktu w wysokości 4,30zł. Proponowane kwoty znajdują zabezpieczenie w przyjętym planie wydatków budżetowych na 2005 rok dla szkół i przedszkoli. Zaproponowała w § 1 pkt.2 autopoprawki polegające na zastąpieniu słowa “dyrektorom” słowem “dla dyrektorów”.

Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pani Tomczak zapytała, jakie jest najwyższe wynagrodzenie dla pracowników szkól i przedszkoli nie będących nauczycielami.

Pani Żakowska poinformowała, że jest to kwota 1600,zł.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice z autopoprawką.

Za przyjęciem – 12

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr XXXI/ 271 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 15 .

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Michałowice do zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie wzajemnego pokrycia kosztów dotacji udzielonej w 2004 r przedszkolom niepublicznym.

Pani Żakowska poinformowała, że na terenie Miasta Stołecznego Warszawy do przedszkoli niepublicznych uczęszcza aż 21 naszych dzieci, za które gmina musi zwrócić koszty pokrycia ich dotacji. Następnie wniosła autopoprawkę do §1 polegającą na dopisaniu w końcu zdania wyrażenia “w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały”.

Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Michałowice do zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie wzajemnego pokrycia kosztów dotacji udzielonej w 2004 r przedszkolom niepublicznym z autopoprawką.

Za przyjęciem – 12

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr XXXI/274 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 16.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Michałowice do grona gmin tworzących Stowarzyszenie Poetyckie z Miastem Recanti oraz do Stowarzyszenia Międzygminnego związanego z “Labiryntem Muzeów” Profesora Vincenzo Bianchi.

Pan Wójt poinformował, że podczas wizyty delegacji Gminy Vico nel Lazo nawiązano kontakty z gronem włoskich twórców kultury i sztuki, a w szczególności z profesorem Vincenzo Bianchi. W wyniku wstępnych rozmów ustalono, że strona włoska wystąpi z oficjalnym pismem w sprawie przystąpienia gminy Michałowice do ww. stowarzyszeń. Daltego wnosi o przyjęcie uchwały, która umożliwi podjęcie czynności związanych z wystąpieniem z wnioskiem o przyjęcie gminy Michałowice do wymienionych w uchwale Stowarzyszeń.

Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pani Tomczak poprosiła o przedstawienie bliżej postaci profesora Vincenzo Bianchi.

Pan Wójt wyjaśnił, iż Profesor Vincenzo Bianchi jest Przewodniczącym Komisji Kultury i Sztuki regionu Racjo. Jest profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Mediolanie, wykłada na wielu innych uczelniach Włoskich, specjalizuje się w działaniach plastycznych, jest +rzeźbiarzem, malarzem, robił wspaniałe animacje przestrzenne. Jest osobą bardzo znaną we Włoszech, jego dzieła stoją w gabinetach obecnych i byłych Prezydentów Włoch.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Michałowice do grona gmin tworzących Stowarzyszenie Poetyckie z Miastem Recanti oraz do Stowarzyszenia Międzygminnego związanego z “Labiryntem Muzeów” Profesora Vincenzo Bianchi .

Za przyjęciem – 12

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr XXXI/ 271 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 17.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że w związku z wyborem banku do prowadzenia obsługi bankowej budżetu Gminy Michałowice przedkłada projekt uchwały, który będzie podstawą do zawarcia umowy z wybranym bankiem.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 12

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr XXXI/ 271 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 18 .

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Michałowice do zawarcia Porozumienia z Miastem Pruszków w sprawie wzajemnego pokrycia kosztów dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym.

Pani Żakowska poinformowała, że jest to obopólne Porozumienie z Miastem Pruszków w sprawie wzajemnego pokrycia kosztów dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym. Zaproponowała autopoprawkę polegającą na dopisaniu w § 1 w wyrażenia “w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały”.

Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Michałowice do zawarcia Porozumienia z Miastem Pruszków w sprawie wzajemnego pokrycia kosztów dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym a autopoprawką.

Za przyjęciem – 12

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr XXXI/ 277 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt. 5

Brak uwag

 

Ad. pkt. 6

Gospodarka Komunalna

Brak pytań

Inwestycje i Remonty

Brak pytań

Geodezja i Rolnictwo

Brak pytań.

Zagospodarowanie przestrzenne.

Brak pytań.

Kultura i sport.

Pan Bryksa stwierdził, że działalność pożytku publicznego na terenie gminy wcale nie jest aż tak liczna. Uważa, że dobrze się stało, że oferty rozwojowe dla gminy i jej mieszkańców zostały rozpatrzone pozytywnie. Poprosił o informacje, czy były wnioski, które nie zostały rozpatrzone pozytywnie.

Pani Idzikiewicz poinformowała, iż był jeden wniosek, który nie spełniał wymogów konkursowych.

 

Ad. 7

Brak informacji.

Ad.pkt 8

Pan Sierak poprosił pana Bryksę o odczytanie wniosku do Wójta Gminy związanego z intencją nadania imienia placowi w Komorowie.

Pan Bryksa odczytał wniosek w brzmieniu:

“Rada Gminy Michałowice wyrażając wolę nazwania placu przy ul. Kolejowej w Komorowie, działka nr ew. 132/2 im. Jana Pawła Wielkiego w rocznicę jego wyboru na Stolicę Piotrową jaką będziemy obchodzić w październiku 2005 roku, zwraca się do Wójta Gminy Michałowice o przedstawienie Radzie w terminie do 15 czerwca tego roku programu urządzenia placu, oraz przygotowania uroczystości związanych z nadaniem imienia. Wolą rady jest powołanie Zespołu Społecznego, którego zadaniem będzie opracowanie szczegółów realizacji przedsięwzięcia w terminie do 15 lipca tego roku. Proponuje się, aby w skład zespołu weszli: ks. Kanonik Andrzej Perdzyński Proboszcz Parafii w Komorowie, Przewodniczący Rady Gminy Michałowie, Radni Gminy Michałowice i Osiedla Komorów, przedstawiciele Zarządu Osiedla Komorów, przedstawiciele Wspólnot Parafialnych Parafii Komorów oraz Wójt Gminy Michałowice, jako kierujący jego pracą”.

Pan Wójt uważa, że sprawa jest bardzo ważna i znacząca. Będzie w stałym kontakcie z ks. Proboszczem Komorowa, z którym ustali stałe terminy spotkań.

Pan Sierak poprosił o ewentualne zgłaszanie się chętnych radnych do prac w Zespole do pana Wójta.

Pan Zieliński poprosił o wyjaśnienie, dlaczego w nazwie nie ma przydomku II-go.

Pan Bryksa wyjaśnił, iż jest różnica pomiędzy przydomkami rozmaitymi, a przydomkiem Wielki, który znosi wszelkie liczebniki, wszelkie przydomki, które były nadawane przy innych okazjach.

Pan Sierak wyjaśnił, że traktujemy nazwę jako propozycję.

Pan Wójt poinformował, że w sprawie nazwy placu decydujący głos będzie miał ks. Proboszcz Perdzyński.

Przystąpiono do głosowania treści wniosku Rady Gminy Michałowice związanego z intencją nadania imienia placu w Komorowie, skierowanego do pana Wójta.

Za wnioskiem - 12

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Rada wniosek przyjęła.

Pan Sierak poinformował, iż Komisja Rewizyjna pracowała nad treścią złożonych skarg. W sprawie dwóch wypracowała swoją opinię. Następnie poprosił wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie opinii.

Pan Zieliński odczytał skargę Zarządu Osiedla Komorów na postępowanie Wójta z dnia 03.03.2005r. Skarga ta dotyczyła nienależytego rozdysponowania środków Zarządu Osiedla Komorów (skarga stanowi załącznik do protokołu). Następnie odczytał opinię Komisji Rewizyjnej z której wynika, że Komisja nie znajduje uzasadnienia do negatywnej oceny postępowania Wójta Gminy (opinia stanowi załącznik do protokołu).

Pani Zalewska zapytała, co mówią przepisy w tej sprawie, kto jest zobowiązany do realizacji uchwał.

Pani Domańska wyjaśniła, że Wójt jest ustawowo wskazanym organem, który wykonuje uchwały rady gminy.

Pan Bryksa poinformował, iż głosował przeciwko takiej opinii komisji dlatego, że podczas dyskusji nad projektem stanowiska Komisji Rewizyjnej wniósł kilka istotnych poprawek, które w sposób jednoznaczny przedefiniowały by to stanowisko. Zawnioskował, aby wyniki pracy Komisji Rewizyjnej w kwestiach dotyczących forum całej Rady Gminy, były przedstawiane w materiałach na sesję. Uważa, że większość radnych nie wie o czym teraz jest mowa. Poprosił, aby materiały były przekazywane przynajmniej w takim zakresie, który by zachęcił do ewentualnego pogłębienia ich, jeśli któryś z radnych by sobie tego życzył. Obecnie jest czytana opinia Komisji i wiele osób nie wie tak naprawdę w czym jest rzecz. Wniosek złożył na ręce pana Przewodniczącego. Uważa, że sytuacja jest prosta. Wójt Gminy Michałowice otrzymał wniosek Zarządu Osiedla Komorów, w którym przedstawiono sposób przeznaczenia kwoty zapisanej w budżecie dla dyspozycji Zarządu Osiedla Komorów. Uchwała wpłynęła do Wójta i Zarząd nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Wobec tego Zarząd poskarżył się do rady, organu właściwego, zgodnie z KPA na brak odpowiedzi i na brak realizacji tej uchwały. Komisja co prawda stwierdziła, że nastąpiło naruszenie, ale nie widzi uzasadnienia dla negatywnej opinii Wójta w tej sytuacji. Uważa, że zadaniem komisji było stwierdzenie, czy było naruszenie prawa, czy nie. Tego w opinii komisji jednoznacznie nie ma. Uważa, że jeżeli jest naruszenie prawa to trzeba to napisać, a opinię swoją członkowie komisji mogą wyrażać w sposób dowolny na sesji, podczas dyskusji na ten temat. Uważa, że styl załatwiania tej sprawy przez Wójta był żenujący, nastąpiło naruszenie prawa które należy stwierdzić, w związku z tym uważa, że opinia Komisji Rewizyjnej niestety w tej materii nie spełniła swoich zadań.

Pani Sierak powołując się na prawo, ustawę o samorządzie gminnym, wszelkie komentarze i orzecznictwo w tej sprawie, stwierdził, że żadna jednostka pomocnicza nie może prowadzić swej samodzielnej działalności finansowej. Nie ma żadnego prawa do roszczenia sobie środków w budżecie, ani do dysponowania tymi środkami. Jedyną delegacją do tego, zgodnie z polskim prawem jest konkretny zapis w uchwale budżetowej, wynikający z decyzji rady gminy i tylko do tego organ jednostki pomocniczej ma prawo.

Pani Domańska wyjaśniła, że Wójt jest ustawowo wskazanym organem, który wykonuje uchwały rady gminy, natomiast co do uchwał jednostek pomocniczych to przepisy dotyczące realizowania tych uchwał są zawarte w Statucie Osiedla i najprawdopodobniej taka była intencja rady, która uchwalała Statut Osiedla, że wszelkie kompetencje uchwałodawcze przewidziała dla zebrania ogólnego mieszkańców. Art. 11 dotyczący stwierdzenia zgodności uchwał z prawem i realizacją tych uchwał, obowiązkiem informowania o sposobie załatwienia spraw przewidziano dla uchwał ogólnego zebrania mieszkańców. W kompetencjach Zarządu nie została przewidziana żadna procedura, termin, które zobowiązywały by wójta do ich stosowania i procedowania zgodnie z nimi. Jeśli w drodze analogii stosuje się przepisy określone dla ogólnego zebrania mieszkańców do uchwał Zarządu, to być może Wójt naruszył prawo, natomiast wyraźnie jest w przepisie wewnętrznym wskazane, który jest prawem miejscowym, że wszelkie procedury dotyczą uchwał ogólnego zebrania mieszkańców.

Pani Zalewska stwierdziła, że przepisy przez panią mecenas zostały przedstawione wybiórczo. Najpierw trzeba sięgnąć do uchwał Walnego Zgromadzenia Mieszkańców, gdzie jedna z uchwał dotyczyła upoważnienia Zarządu Osiedla do sposobu rozdysponowania środków, które są przeznaczone na potrzeby Osiedla Komorów i taka uchwała wpłynęła do Wójta Gminy. Statut mówi, że są terminy dla Wójta, w których Wójt ustosunkowuje się do uchwał Walnego Zgromadzenia Mieszkańców i jeżeli uchwały były by podjęte z naruszeniem prawa, to można je zakwestionować. Pan Wójt nie zakwestionował uchwały, czyli była ona zgodna z prawem. Następnie porosiła panią mecenas o wyjaśnienie, co jest obowiązkiem Wójta w stosunku do uchwały podjętej przez Zarząd Osiedla.

Pan Bryksa poinformował, że na Komisji Rewizyjnej złożył wniosek, aby komisja zajęła się tą sprawą i wypracowała w tej materii konkretną opinię. Wniosek nie został jednak przyjęty. Pan Zieliński zwracając się do pana Bryksy i pani Zalewskiej poprosił o niewprowadzanie niepotrzebnego zamieszania i dziwnych sugestii, stwierdzając, że cała sprawa brzmi, w ten sposób, że Wójt zrealizował tę uchwałę tak, jak pozwalało na to prawo.

Pan Sierak postawił wniosek formalny o zakończeniu dyskusji nad omawianą sprawą.

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Przewodniczącego nad zamknięciem dyskusji w omawianej sprawie.

Za wnioskiem - 9

Przeciw - 3

Wstrzymało się - 0

Rada wniosek przyjęła.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem treści opinii Komisji Rewizyjnej.

Za przyjęciem - 6

Przeciw - 3

Wstrzymało się - 2

Rada przyjęła opinię Komisji Rewizyjnej.

Pan Zieliński odczytał skargę Zarządu Osiedla Komorów z dnia 07.03.05 na postępowanie Wójta Gminy Michałowice związaną z brakiem odpowiedzi na przesłane pytania mieszkańców zadane na Walnym Zgromadzeniu Mieszkańców. Następnie odczytał opinię Komisji Rewizyjnej stwierdzającą zasadność skargi Zarządu Osiedla Komorów (opinia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do protokołu).

Pan Bryksa poinformował, że jest to trzecia sprawa w której Wójt nie udziela odpowiedzi w należnym terminie, do czego jest zobowiązany. Mamy doczynienia z kilkoma przykładami w których Wójt nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. W związku z tym wnioskuje o uzupełnienie opinii o zlecenie dla Przewodniczącego Rady, o udzielenie nagany Wójtowi Gminy Michałowice. Uważa, że powinno to być skwitowane w sposób uczciwy sankcją, na jaką może sobie pozwolić Rada Gminy, wobec Wójta Gminy. Radni widząc powtarzający się stan naruszenia prawa nie akceptują tego, sankcjonując to w bardzo wyraźny sposób, dając ostrzeżenie panu Wójtowi, aby albo inaczej zorganizował pracę Gminy, albo mniej wybiórczo traktował wnioski wpływające do urzędu. Zawnioskował o skierowanie do Przewodniczącego Rady Gminy decyzji rady, zleceniem mu udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice nagany, w związku z omawianą sprawą.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem treści opinii Komisji Rewizyjnej.

Za przyjęciem - 7

Przeciw - 1

Wstrzymało się - 3

Rada przyjęła opinię Komisji Rewizyjnej.

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Bryksy w sprawie udzielenia nagany Wójtowi Gminy Michałowice.

Za wnioskiem - 3

Przeciw - 7

Wstrzymało się - 1

Rada wniosku nie przyjęła.

Pan Sierak poinformował następnie o wpłynięciu do Rady Gminy od pana Busse wezwania do uchylenia uchwały Nr XXIV/189/2004. Stwierdzając, iż Komisja Rewizyjna nie wypracowała opinii, dlatego radnym został przesłany materiał w tej sprawie, który był przedłożony na poprzedniej sesji przez panią Sekretarz.

Pan Bryksa przypomniał, iż na poprzednim posiedzeniu rada podjęła decyzję o skierowaniu tegoż projektu odpowiedzi do Komisji Rewizyjnej w celu wypracowania opinii. Komisja Rewizyjna nie wypracowała opinii z przyczyn obiektywnych, czasowych. Potem był jeszcze czas, aby Komisja się spotkała, ale nie uzyskała aprobaty większości członków. Zaapelował do Przewodniczącego Rady, aby z większą mocą wpływał na Komisje, aby wyraźniej formułował oczekiwania wobec komisji rady.

Pan Sierak poinformował, iż na poprzedniej sesji zostały wyraźnie określone terminy.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem zaproponowanej treści odpowiedzi.

Za przyjęciem - 7

Przeciw - 1

Wstrzymało się - 3

Rada treść odpowiedzi przyjęła.

Pan Sierak poinformował, iż wpłynęło pismo od mieszkańców ul. Słonecznej w Michałowicach w sprawie wybudowania garbów na tej ulicy. Następnie pismo do wiadomości Rady Gminy od Radnych Klubu Zachód w sprawie przygotowania przez Powiat Pruszkowski koncepcji budowy drogi na odcinku Pruszków-Sokołowska. Pismo to było kierowane do Starosty Powiatu Pruszkowskiego. Następnie pismo jest prośbą pani Kulczyńskiej w związku z trudną sytuacją rodzinną. Kolejne pismo jest Apelem Rady Rodziców w Michałowicach o terminową realizację inwestycji w trakcie wakacji, związanej z budową boiska szkolnego i rozbudową przedszkola. Następnie pan Przewodniczący odczytał pismo Wojewody Mazowieckiego w sprawie określenia obszaru i granic aglomeracji. Pismo wpłynęło 16 maja i jeśli ktoś chciałby zgłaszać swoje uwagi to zostano one przedstawione w programie najbliższej sesji. Następne odczytał pismo Wojewody Mazowieckie w sprawie nie złożenia oświadczenia majątkowego za 2004 rok przez Przewodniczący Rady. Poinformował, iż nie złożył również oświadczenia majątkowego za rok 2004 radny, pan Tomasz Wągrodzki.

Następnie poinformował, iż swego czasu wpłynęło do rady gminy pismo o charakterze cywilno- prawnym, które zostało zgodnie z jego treścią skierowane do Komendy Policji w Pruszkowie. Następnie odczytał odpowiedź Policji w tej sprawie (w załączeniu do protokołu). Poinformował, że sprawa ta nie leży w kompetencji rady.

Pan Bryksa zapytał, czy można zapoznać się z treścią dwóch pism, które wpłynęły do biura rady w tej sprawie.

Pan Sierak poinformował, że nie widzi takich podstaw, ponieważ nie jest to sprawa leżąca w kompetencji rady gminy.

Ad. pkt 9

Pan Bryksa zapytał, kiedy będą podjęte działania w celu odsprzedania zgodnie z duchem uchwały po cenie preferencyjnej działki przy Kościele w Komorowie, na rzecz Parafii Rzymsko Katolickiej. Czy została przeprowadzona kontrola Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na terenie Gminy, co było zawarte w opinii Rady Gminy przy okazji rozpatrywania skargi pani Barbary Janczak. Następnie zawnioskował o zbadanie sprawy przez Komisję Rewizyjną jeśli chodzi o postępowanie Wójta Gminy Michałowice na przestrzeni lat, bo początek sprawy datuje się na 1992 rok. Sprawa dotyczy podziału działki państwa Olszaków w rejonie ul. Sabały w wyniku którego podziału ta ulica mogła powstać, oraz dalszego postępowania Wójta i Urzędu Gminy w tej sprawie. Uważa, że jest to jedyny sposób, aby można było wspomóc działania Urzędu. Sprawa jest zabagniona, odbył się proces sądowy, pewne obciążenia na gminie również ciążą, gmina pewno będzie obciążona jakim odszkodowaniem. Jest to nie wyjaśnialne w tym trybie, dlatego wnosi o zbadanie przez Komisję Rewizyjną, bo tylko ta możliwość da wgląd w sprawę.

Pan Wójt wyjaśnił, ze sprawa odsprzedania działki zostanie załatwiona w najszybszym, możliwym czasie i nie jest prawdą, że gmina nie prowadzi żadnych działań. Natomiast kontrola GKdsRPAiPA została przeprowadzona i w momencie jak wynik będzie prawomocny, to zostanie przekazany do wiadomości do Komisji Rewizyjnej.

Pan Zacny poprosił o opinię panią Mecenas w sprawie wniosku pana Bryksy o sprawdzenie postępowania Wójta w sprawie podziału działki państwa Olszaków przez Komisję Rewizyjną.

Pani Domańska poinformowała, że Komisja Rewizyjna wykonuje zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli, natomiast w sprawach administracyjnych które toczą się w trybie KPA, jest właściwy organ II-ej instancji. Jest to tryb szczególny, sprawa kończy się wydaniem decyzji, najprawdopodobniej w tej sprawie była ona wydana.

Pan Sierak wyjaśnił, iż trzeba odróżnić dwa zakresy Wójta, samorządowy i administracyjny. Pan Bryksa wyjaśnił, że chciałby sprawdzić rzetelność, dokumenty z którymi był zapoznawany i które świadczą o tym, że gmina będzie obciążona odszkodowaniem. A więc nie jest to tylko postępowanie administracyjne, bo jeżeli wchodzimy finansowo, to budżet Gminy będzie obciążony takim odszkodowaniem, być może można uniknąć tego, trzeba to zbadać.

Pani Domańska poinformowała, iż od decyzji wydanej przez Wójta służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, jest tryb przewidziany w KPA i rada nie ma żadnych kompetencji do kontrolowania decyzji administracyjnych.

Pan Bryksa wyjaśnił, że nie chodzi mu tylko o kontrole podejmowanych przez Wójta decyzji administracyjnych, chodzi również o to, aby mógł ocenić, czy te decyzje wpłynęły na gospodarkę Gminy Michałowice, czy też nie, czy w sposób gospodarny zostały podjęte.

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Bryksy o sprawdzenie postępowania Wójta Gminy Michałowice w sprawie dotyczącej podziału działki państwa Olszaków w Granicy, w wyniku którego powstała ul Sabały, oraz dalszego postępowania Wójta i Urzędu Gminy w tej sprawie.

Za przyjęciem - 2

Przeciw - 5

Wstrzymało się - 2

Rada wniosku nie przyjęła.

Pani Zalewska zapytała, czy gmina otrzymała raport ze Starostwa Pruszkowskiego dotyczący sposobu remontowania dróg, ich kolejności, oraz zapytała kiedy poprawi się stan dróg powiatowych. Poinformowała, że ulica Regulska w Regułach, na odcinku od stacji WKD do Al. Jerozolimskich jest ciągle łatana, wycinana, nie wie z czym to się wiąże.

Pan Wójt poinformował, że nie dysponuje raportem, tylko może stwierdzić, iż od miesiąca Powiat naprawia drogi. W ul. Regulskiej są uszkodzenia, które są sukcesywnie naprawiane. Jest cały czas w kontakcie z powiatem w sprawie naprawy dróg powiatowych, które będą kolejno naprawiane.

Pan Bryksa zwrócił się z prośbą o ponowny przegląd dróg gminnych. W pewnych miejscach powstały nowe uszkodzenia, jak np. w ul. Kotańskiego i 3-go Maja w Komorowie, które należy wyremontować przed wakacjami.

Pani Zalewska zapytała kiedy otrzyma odpowiedź na pismo złożone na sesji w sprawie ulicy Waldemara w Komorowie.

Pan Wójt przepraszając poinformował, iż odpowiedź udzieli w najbliższym czasie.

Pan Kozłowski stwierdził, iż Szkoła w Komorowie jest przepełniona, zajęcia z WF-u odbywają się na korytarzu. Chciałby się dowiedzieć, co można na to poradzić.

Pan Wójt wyjaśnił, iż w trudnej sytuacji jest również Szkoła w Nowej Wsi, Przedszkole w Michałowicach. Teren szkoły w Komorowie jest zapełniony, nie ma już miejsca na rozbudowę.. Trzeba będzie podjąć kroki do usprawnienia sieci szkół.

Pan Zacny poinformował, iż sytuacja taka powstała miedzy innymi dlatego, że nauka w szkole przedłużyła się o rok gdy powstały gimnazja, wchodzą również zerówki, dodatkowe godziny WF-u, a więc cały czas nauka w szkole się wydłuża.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady, pan Paweł Zacny zamknął obrady XXXI sesji Rady Gminy Michałowice.

 

Protokołowała:

Urszula Bejda

Data publikacji: 10.10.2014 14:23
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 75