Urząd Gminy Michałowice
27.07.2006 13:43

Uchwała Nr XXXI/260/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część V obejmująca działkę
nr ew. 491 w obrębie geodezyjnym osiedle Komorów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 26 ustawy z 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 ze zmianami), w wykonaniu:uchwały Nr XLIII/182/97 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 lipca 1997r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice

oraz

uchwały Nr LIV/404/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2002r. zmieniającej uchwały Rady Gminy Michałowice Nr XLIII/182/97 z dnia 9 lipca 1997 r. i Nr L/237/98 z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice oraz uchwałę Rady Gminy Michałowice Nr XLVIII/355/2001 z dnia 20 grudnia 2001r. zmieniającą uchwały Rady Gminy Michałowice Nr XLIII/182/97 z dnia 9 lipca 1997r. i Nr L/237/98 z dnia 28 kwietnia 1998r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

Rozdział 1.

Zakres obowiązywania planu.

§ 1.

1.        Zatwierdza się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część V obejmująca fragment osiedla Komorów zwany dalej „planem”.

2.        Ustalenia planu odnoszą się do obszaru obejmującego działkę nr ew. 491 w obrębie geodezyjnym osiedle Komorów.

3.        Granice planu są wyznaczone na rysunku planu sporządzonym w skali 1:2000, stanowiącym integralną część planu (załącznik Nr 1 do uchwały). Plan zawiera ustalenia dotyczące:

1)       Przeznaczenia terenów.

2)       Linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania

3)       Warunków i standardów kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu.

4)       Warunków zagospodarowania terenów wynikających z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego.

 

§ 2.

Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w tekście planu do terenu objętego granicami planu.

 

Rozdział 2.

Ustalenia ogólne w zakresie kształtowania przestrzeni.

2.1 Definicje pojęć ujętych w planie.

§ 2.

1.        Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)       Planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Komorów” –część V obejmująca fragment osiedla Komorów dz.nr.ew.491

2)       Rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek na mapie w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3)       Przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.

4)       Terenie albo kwartale - należy przez to rozumieć obszary o określonym sposobie zagospodarowania, wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami.

5)       Działce, działce budowlanej - należy przez to rozumieć wydzieloną geodezyjnie część terenu zabudowaną lub przewidzianą do zabudowy.

6)       Wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć nieprzekraczalny wymiar pionowy (w metrach) mierzony od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku, niebędącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń gospodarczych i technicznych, do górnej najwyższej krawędzi dachu.

7)       Maksymalnej liczbie kondygnacji - należy przez to rozumieć nieprzekraczalną liczbę kondygnacji nadziemnych budynków; przy czym 0,5 kondygnacji należy rozumieć, jako użytkowe poddasze pod dachem spadzistym lub suterenę wyniesioną o 0,6-1,2m ponad poziom terenu.

8)       Minimalnym procentowym wskaźniku terenów biologicznie czynnych - należy przez to rozumieć najmniejszą nieprzekraczalną wartość procentową nieutwardzonych powierzchni działki (terenu) pokrytych roślinnością na gruncie rodzimym w stosunku do całkowitej powierzchni działki (terenu), przy czym dla nawierzchni typu ekopłyta należy przyjąć faktyczny procent powierzchni utwardzonych.

9)       Usługach, obiektach i urządzeniach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi, obiekty i urządzenia, których funkcjonowanie nie jest uciążliwe dla środowiska i otoczenia w zakresie: hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wód lub powierzchni ziemi, drgań, promieniowania lub nadmiernego ruchu ciężarowego, jak również usługi, obiekty i urządzenia, których uciążliwość mieści się w granicach lokalizacji, bez konieczności tworzenia stref ograniczonego użytkowania.

10)    Liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć obowiązujące linie, wyznaczone na rysunku planu, wydzielające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania, w tym linie wyznaczające: tereny budowlane, tereny zieleni, ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, tereny infrastruktury technicznej.

11)    Zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków w układzie: wolno stojącym, bliźniaczym lub zespół takich budynków.

12)    Obiektach lub budynkach tymczasowych - należy przez to rozumieć obiekty i budynki niezwiązane trwale z gruntem, za wyjątkiem budynków towarzyszących budowie i lokalizowanych na czas nie dłuższy niż czas trwania budowy.

13)    Zaleceniach - należy przez to rozumieć zapisy planu mające charakter postulatu do rozważenia przy projektowaniu.

2.        Inne pojęcia wymienione w planie, nie ujęte w pkt. 1, należy rozumieć zgodnie z treścią Prawa Budowlanego lub innych przepisów szczególnych; dotyczy to między innymi obiektów małej architektury, ogrodzeń, wymiarów oraz powierzchni.

 

2.2 Przeznaczenie terenu.

§ 4.

1.        Plan określa przeznaczenie terenów na różne cele poprzez zdefiniowanie ich funkcji, odnosząc odpowiednie ustalenia w tym zakresie do obszarów wydzielonych liniami rozgraniczającymi.

2.        Plan ustala przeznaczenie działki nr ew. 491 w osiedlu Komorów jako teren usług kultu religijnego Kościoła Rzymskokatolickiego – oznaczany dalej jako teren UKr.

3.        Plan określa przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, przy czym plan dopuszcza zachowanie istniejącego zagospodarowania terenu i funkcjonowanie istniejącego terenu zielonego.

 

§ 5.

Plan określa następujące ustalenia szczegółowe dla terenu usług kultu religijnego Kościoła Rzymskokatolickiego (UKr):

1)       Dla terenu UKr plan ustala rozwój funkcji usługowych z zakresu kultu religijnego.

2)       Dla terenu UKr plan zakazuje lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej (za wyjątkiem mieszkań służbowych), funkcji usługowych innych niż określone w pkt.1 oraz obiektów i urządzeń uciążliwych.

3)       Zakazuje się podnoszenia poziomu terenu działek powyżej poziomu terenu działek sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych na teren działek sąsiednich.

        4) Dla realizacji budynków parafii na terenie działki nr 491, plan ustala następujące gabaryty zabudowy:

a)       Maksymalna wysokość zabudowy                                        - 12m;

b)       Maksymalna liczba kondygnacji                                             - 2,5;

c)       Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce             - 30%;

d)       Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce    - 50%;

 

§ 6.

Plan określa zasady lokalizowania budynków na działkach: dla działki plan nie wyznacza linii zabudowy, budynki należy lokalizować zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Ustawa o drogach publicznych).

 

§7.

Plan określa zasady lokalizowania ogrodzeń:

1)       Ustala realizację ogrodzenia wydzielającego działkę inwestycyjną, przy czym ogrodzenia od strony ulic i ciągów pieszych powinny spełniać następujące warunki:

a)       maksymalna wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 1,2m od poziomu powierzchni terenu;

b)       ogrodzenie zaleca się lokalizować w linii rozgraniczającej ulicy, działki, przy dopuszczalnym wycofaniu ogrodzenia w głąb działki nie więcej niż 2m oraz w odległości nie mniejszej niż 0,5m od gazociągu średniego i niskiego napięcia, w przypadku gazociągów wysokiego ciśnienia uzgadniać z właścicielem gazociągu;

c)       ogrodzenie powinno być ażurowe co najmniej powyżej 0,3m od poziomu terenu;

d)       szafki gazowe należy umiejscawiać w linii ogrodzeń otwierane na zewnątrz od strony ulicy.

 

§ 8.

Reklamy i inne znaki informacyjno-plastyczne należy umiejscawiać zgodnie z zasadami ich rozmieszczenia ustalonymi dla całej gminy Michałowice. Do czasu ustalenia tych zasad zakazuje się lokalizacji reklam i innych znaków informacyjno-plastycznych w liniach rozgraniczających ulic.

 

§ 9.

Teren działki znajduje się w obszarze objętym ochroną układu urbanistycznego miasta-ogród Komorów oraz w zasięgu Strefy Zurbanizowanej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

 

Rozdział 3.

Ustalenia ogólne w zakresie ochrony środowiska.

3.1 Kształtowanie zieleni.

§ 10.

Plan zaleca zachowanie oraz rozwój zieleni na terenie działki oraz zachowanie i rozwój drzewostanu i roślinności niskiej na terenie usług kultu religijnego (UKr).

 

§ 11.

Plan ustala procent powierzchni biologicznie czynnej dla terenu, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

 

§ 12

Plan ustala maksymalne zachowanie istniejącego wartościowego drzewostanu. W przypadku konieczności wycinki drzew niezbędnej dla realizacji obiektów budowlanych mają zastosowanie szczegółowe przepisy ochrony środowiska.

 

3.2 Zakres ochrony przed potencjalnymi uciążliwościami.

§ 13.

Na terenie objętym planem zakazuje się lokalizowania inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów szczególnych.

 

Rozdział 5. Ustalenia ogólne w zakresie komunikacji.

4.1 Komunikacja kołowa.

§ 14.

Plan ustala obsługę komunikacją terenu objętego opracowaniem od strony ul. Sienkiewicza lub ul. Krasińskiego.

 

§ 15.

Plan ustala realizację miejsc parkingowych na terenie lokalizacji inwestycji w ilości min. 3 miejsca parkingowe na 100m2powierzchni użytkowej budynków.

 

Rozdział 6.

Ustalenia ogólne w zakresie uzbrojenia terenu.

5.1 Sieci wodociągowe

§ 16.

Plan określa zasady zaopatrzenia w wodę:

1)       Plan ustala zaopatrzenie w wodę obszaru objętego planem z istniejącego wodociągu „Komorów”.

2)       Plan ustala zasadę wprowadzenia indywidualnego pomiaru zużytej wody w oparciu o rzeczywiste zużycie (mierzone wodomierzem).

 

5.2 Sieci kanalizacyjne

§ 17.

Plan określa zasady odprowadzania ścieków i wód opadowych:

1)       Plan ustala odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu objętego planem do realizowanej sieci kanalizacyjnej podłączonej poprzez kolektory z istniejącą oczyszczalnią ścieków „Pruszków” w Pruszkowie.

2)       Plan zakazuje odprowadzania ścieków powstających w obszarze planu do rowów melioracyjnych oraz wprost do gruntu.

3)       Plan zakazuje realizacji nowej zabudowy bez możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

 

5.3 Ogrzewanie

§ 18.

Plan określa zasady zaopatrzenia w ciepło:

1)       Plan ustala zaopatrzenia w ciepło w oparciu o źródła lokalne

2)       Plan dopuszcza wykorzystanie do celów grzewczych gazu, paliw płynnych (olej lekki) i energii elektrycznej.

3)       Ze względu na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza plan wyklucza stosowanie nowych lokalnych kotłowni i pieców grzewczych opalanych paliwem stałym.

 

5.4 Sieci gazowe

§ 19.

Plan ustala zaopatrzenie w gaz ziemny przewodowy na cele bytowo - gospodarcze oraz na cele grzewcze.

 

§ 20.

Plan określa szczególne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji realizowanych w sąsiedztwie sieci gazowych:

1)       Plan ustala lokalizację parkanów i ogrodzeń w odległości nie mniejszej niż 0,5m od gazociągu średniego i niskiego ciśnienia.

2)       W linii parkanów należy umiejscawiać szafki gazowe otwierane na zewnątrz od strony ulicy.

3)       Wokół gazociągów należy przyjmować strefy ochronne zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi (obecnie Rozporządzenie MPiH - Dz.U. Nr 139 z grudnia 1995r.).

 

5.5 Sieci telekomunikacyjne

§ 21.

Plan ustala obsługę telekomunikacyjną obszaru objętego planem przez centralę automatyczną CA "Pruszków" TP S.A. lub innych operatorów

telefonii przewodowej oraz przez radiowe sieci telekomunikacyjne.

 

5.6 Usuwanie odpadów

§ 22.

1.        W zakresie gospodarki odpadami stałymi plan ustala powszechną obsługę w zakresie wywożenia odpadów realizowaną przez wyspecjalizowane firmy.

2.        Plan zaleca docelową segregację odpadów na terenie działki.

 

Rozdział 7.

Skutki prawne planu w zakresie wartości nieruchomości.

§ 23.

Nie ustala się wysokości stawki procentowej, służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości dla całego terenu objętego planem.

 

Rozdział 8.

Ustalenia końcowe.

§ 24.

Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie planu, a niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu.

 

§ 25.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 26.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 27.

Uchyla się uchwałę Rady Gminy Michałowice nr XXVII/223/2005 z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Komorów” – część V obejmująca działkę nr ew. 491 w obrębie geodezyjnym osiedle Komorów.

Załączniki

Data publikacji: 24.06.2015 11:53
Data ostatniej modyfikacji: 24.06.2015 11:54
Wyświetleń: 510
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski