Urząd Gminy Michałowice
27.07.2006 13:39

Uchwała Nr XXXI/263/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. C i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 48 ust 1 pkt. 2 oraz art. 112 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§  1

1.      Wyraża się zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego inwestycyjnego do kwoty 800 000 zł,  w tym: na modernizację dróg  do kwoty 200 000 zł, budowę  chodników  do kwoty 400 000 zł, budowę toru dla deskorolek do kwoty 200 000 zł, ujętego w budżecie Gminy na 2005 rok uchwałą Nr XXIX/245/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2005 r.

2.      Źródłem spłaty będą dochody  własne budżetu Gminy Michałowice.

3.      Wybór banku udzielającego kredyt nastąpi w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 2

Wyraża się zgodę na zabezpieczenie udzielonego kredytu inwestycyjnego poprzez:

1)      Udzielenie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym Gminy Michałowice.

2)      Weksel  własny „in blanco” bez protestu wystawiony przez Gminę Michałowice.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 27.07.2006 13:39
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Marcin Walichnowski