Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.07.2006 13:37

Uchwała Nr XXXI/265/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy pożyczki na prefinansowanie ze środków budżetu państwa projektu «Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji Komorów Osiedle i Komorów Wieś Gmina Michałowice».

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r  Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Upoważnić Wójta Gminy Michałowice do zawarcia umowy pożyczki na prefinansowanie ze środków budżetu państwa projektu «Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji Komorów Osiedle i Komorów Wieś Gmina Michałowice» w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego realizowanej w latach 2005-2006-do kwoty 2 989 604 zł.

2. Źródłem finansowania kosztów obsługi pożyczki na prefinansowanie projektu określonego w ust. 1 będą dochody własne budżetu Gminy Michałowice.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 27.07.2006 13:37
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Marcin Walichnowski