Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.07.2006 13:35

Uchwała Nr XXXI/267/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLV/344/2001 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 września 2001r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży z późniejszymi zmianami

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001r. Nr.142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.12 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr XLV/344/2001 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 września  2001r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowice przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży z późniejszymi zmianami w § 1 liczbę 9 zastępuje się liczbą 10.

 

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Michałowice

 

§ 3

Uchwała podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 4

Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Data publikacji: 27.07.2006 13:35
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Marcin Walichnowski