Urząd Gminy Michałowice
27.07.2006 13:31

Uchwała Nr XXXI/268/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r.

w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Michałowice na lata 2004 – 2007.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 14 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmian.) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Michałowice na lata 2004 – 2007, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 27.07.2006 13:31
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Marcin Walichnowski