Urząd Gminy Michałowice
27.07.2006 13:29

Uchwała Nr XXXI/269/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r.

w sprawie dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej z siedzibą w Komorowie, Al. Marii Dąbrowskiej 12/20.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),art. 5c pkt.1 i art. 62 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 2  pkt 3 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 137, poz. 1304) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się funkcjonowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej z siedzibą w Komorowie, Al. Marii Dąbrowskiej 12/20 po dniu 31 sierpnia 2005 roku.

 

§ 2

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej wchodzi:

  • Szkoła Podstawowa,
  • Gimnazjum,
  • Liceum Ogólnokształcące.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od  dnia 1 września 2005 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Data publikacji: 27.07.2006 13:29
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Marcin Walichnowski