Urząd Gminy Michałowice
27.07.2006 13:27

Uchwała Nr XXXI/271/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy, związanej z pielęgnacją zieleni wysokiej i niskiej oraz utrzymywaniem Miejsc Pamięci Narodowej (MPN) na terenie gminy Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 10. oraz art. 58. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zawarcia umowy na okres przekraczający     rok budżetowy, związanej z pielęgnacją zieleni wysokiej i niskiej oraz utrzymywaniem Miejsc Pamięci Narodowej (MPN) na terenie gminy Michałowice.

2.      Zaangażowanie środków na cel określony w ust. 1 ustala się następująco:

1)     w roku 2005 – kwota  27 646 zł. ( dwadzieścia siedem tysięcy sześćset czterdzieści   sześć złotych),

2)      w roku 2006 – kwota  2 194 zł. ( dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery złote).

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Źródłem finansowania zobowiązań, określonych w § 1, będą środki własne budżetu Gminy.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 27.07.2006 13:27
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Marcin Walichnowski