Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.07.2006 13:26

Uchwała Nr XXXI/272/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Pruszków w sprawie częściowego pokrywania kosztów utrzymania uczniów w Przedszkolu Nr 5 Integracyjnym w Pruszkowie, będących mieszkańcami Gminy Michałowice.

Na podstawie  art. 18 ust 2 pkt 12 w związku z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zawarcia porozumienia z Miastem Pruszków w sprawie częściowego pokrywania kosztów utrzymania uczniów w Przedszkolu Nr 5 Integracyjnym w Pruszkowie, będących mieszkańcami Gminy Michałowice, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

do uchwały Nr XXXI/272/2005

Rady Gminy Michałowice

z dnia 30 maja 2005 r.

 

POROZUMIENIE

 

Zawarte w dniu ……………..   w Michałowicach  pomiędzy Gminą Michałowice reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Michałowice  - Romana Lawrence

a Miastem Pruszkowem reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Pruszków – Jana Starzyńskiego

 

§ 1

Miasto Pruszków jest organem prowadzącym dla Przedszkola Nr 5 Integracyjnego w Pruszkowie przy ul. Narutowicza 20, do którego uczęszczają dzieci niepełnosprawne z terenu Gminy Michałowice.

 

§ 2

  1. Gmina Michałowice zobowiązuje się do  częściowego pokrywania kosztów utrzymania uczniów w/w Przedszkola, którzy są mieszkańcami Gminy Michałowice.
  2. Kwota, o której mowa w ust. 1 wynosi 200 zł (dwieście złotych) miesięcznie na jednego ucznia.
  3. Za uczniów przyjmowanych do przedszkoli w trakcie trwania roku szkolnego wnoszona jest opłata od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko zostało przyjęte do Przedszkola.
  4. Należność będzie przekazywana w ratach miesięcznych z dołu do 20 dnia każdego miesiąca, na konto Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. Podstawą do przekazywania należności będzie nota obciążeniowa i imienna lista uczniów uczęszczających do Przedszkola wraz z adresami zamieszkania, złożona po podpisaniu Porozumienia.
  5. W przypadku przyjęcia lub rezygnacji ucznia z Przedszkola, Miasto Pruszków w trybie natychmiastowym poinformuje pisemnie o tym fakcie Gminę Michałowice. Informacja ta będzie podstawą do zmiany wysokości przekazywanej miesięcznie należności.
  6. Miesięczna kwota przekazywana dla Miasta Pruszkowa jest uzależniona od liczby faktycznie uczęszczających do przedszkoli uczniów z Gminy Michałowice.
  7. Zadania wynikające z niniejszego porozumienia za Gminę Michałowice realizować będzie gminna jednostka organizacyjna Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół, Nowa Wieś, ul. Główna 96.

 

§ 3

Wszelkie zmiany warunków niniejszego porozumienia dokonywane będą w drodze pisemnych aneksów, pod rygorem nieważności.

 

§ 4

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 5

Niniejsze Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Data publikacji: 27.07.2006 13:26
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Marcin Walichnowski