Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.07.2006 13:24

Uchwała Nr XXXI/273/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r.

w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 pkt 2 i § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady  Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 

§ 1

1.      Ustala się najniższe wynagrodzenie dla pracowników szkół i przedszkoli nie będących nauczycielami    na kwotę 530,00 zł.

2.      Wyraża się zgodę dla dyrektorów szkół i przedszkoli na ustalenie wartości jednego punktu w wysokości  4,30 zł.

3.      Zobowiązuje się dyrektorów szkół i przedszkoli do dostosowania kategorii zaszeregowania oraz ilości punktów do w/w stawek w ramach 3% ogólnego wzrostu wynagrodzeń osobowych pracowników nie będących nauczycielami.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice oraz dyrektorom szkół i przedszkoli.

 

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XL/243/2001 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Michałowice ze zmianami.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005 roku.

Data publikacji: 27.07.2006 13:24
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Marcin Walichnowski