Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.07.2006 13:21

Uchwała Nr XXXI/276/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r.

w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r  Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 134 ust. 1  ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) -  Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 

§ 1.

Wybiera się Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna II Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie ul. Nowogrodzka 35/41  do prowadzenia obsługi bankowej budżetu Gminy Michałowice.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 27.07.2006 13:21
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Marcin Walichnowski