Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.07.2006 13:18

Uchwała Nr XXXI/277/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Michałowice do zawarcie porozumienia z Miastem Pruszków w sprawie wzajemnego pokrycia kosztów dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym.

Na podstawie  art. 18 ust 2 pkt 12 i art. 58  w związku z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 90 ust.2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zawarcia porozumienia z Miastem Pruszków w sprawie wzajemnego pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Michałowice i Miasto Pruszków przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez podmioty niepubliczne z tytułu uczęszczania uczniów nie będących mieszkańcami gminy dotującej, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Załącznik

do uchwały Nr XXXI/277/2005

z dnia 30 maja 2005 r.

Porozumienie

Zawarte w dniu ........................................................................ w Pruszkowie 

pomiędzy

Miastem Pruszkowem reprezentowanym przez :

Prezydenta Miasta Pruszkowa – Jana  Starzyńskiego

a

Gminą  Michałowice reprezentowaną przez :

Wójta Gminy Michałowice – Romana Lawrence

 

§ 1

  1. Miasto Pruszków jest organem właściwym do udzielenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych, które posiadają wpis do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Pruszków.
  2. Gmina Michałowice jest organem właściwym do udzielenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych, które posiadają wpis do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Michałowice.

 

§ 2

  1. Gmina Michałowice zobowiązane jest do pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Pruszków na uczniów uczęszczających do przedszkoli, o których mowa w

            § 1ust 1, a zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice.

  1. W celu ułatwienia planowania budżetu, Gmina Michałowice poinformuje Miasto Pruszków o przewidywanej liczbie uczniów z  Miasta Pruszkowa uczęszczających do przedszkoli, o których mowa w § 1 ust. 2, do dnia 15 października roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
  2. Należność będzie przekazywana na konto Urzędu Miasta Pruszkowa na podstawie noty obciążeniowej, do której zostanie dołączona imienna lista uczniów, o których mowa w § 1 ust.1   wraz z datą urodzenia, adresem zamieszkania i nazwą przedszkola, do którego uczęszcza dziecko.

 

§ 3

  1. Miasto Pruszków  zobowiązane jest do pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Michałowice na uczniów uczęszczających do przedszkoli, o których mowa w

      § 1 ust.2, a zamieszkałych na terenie Miasta Pruszków.

  1. W celu ułatwienia planowania budżetu, Miasto Pruszków poinformuje Gminę Michałowice o wysokości udzielonej dotacji i przewidywanej liczbie uczniów z Gminy Michałowice uczęszczających do przedszkoli, o których mowa w § 1 ust. 1, do dnia 15 października roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
  2. Należność będzie przekazywana na konto ZOEAS Gminy Michałowice na podstawie noty obciążeniowej, do której zostanie dołączona imienna lista uczniów, o których mowa w § 1 ust. 2 wraz z datą urodzenia, adresem zamieszkania i nazwą przedszkola, do którego uczęszcza dziecko.

 

§ 4

Zadania wynikające z niniejszego porozumienia za Gminę Michałowice realizować będzie     gminna jednostka organizacyjna Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół, Nowa Wieś, ul. Główna 96.

 

§ 5

Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy dokonywane będą w drodze pisemnych aneksów, pod rygorem nieważności.

 

§ 6

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony i wchodzi  życie z dniem podpisania.

 

§ 7

Niniejsze porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.   

 

W imieniu Gminy Michałowice                                           W imieniu Miasta Pruszków

Data publikacji: 27.07.2006 13:18
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 13
Autor: Marcin Walichnowski