Urząd Gminy Michałowice
27.07.2006 13:15

Protokół Nr XXXII Z obrad XXXII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2005-07-04

Z obrad XXXII Sesji Rady Gminy Michałowice odbytych w dniu 4 lipca 2005 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 13 radnych.

Nieobecni: pan T. Wągrodzki i pan T. Chruściak.

 

Ad. pkt. 1

Wiceprzewodniczący pan Piotr Hoser powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obrad obecnych jest 9 radnych, w związku z czym Rada może podejmować uchwały. Następnie odczytał projekt porządku obrad.

1.Sprawy porządkowe.

2.Przyjęcie protokołu z XXX i XXXI sesji rady Gminy.

3.Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2005 rok,
 2. zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie,
 3. zaciągnięcia kredytu preferencyjnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie,
 4. przystąpienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością PKP Warszawska Kolej Dojazdowa z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim oraz wyrażenia zgody na nabycie udziałów PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp z.o.o,
 5. upoważnienie Wójta Gminy Michałowice do zawarcia porozumienia z Gminą Raszyn w sprawie wzajemnego pokrycia kosztów dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym,
 6. zasad realizacji programu “Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice”,
 7. zasad realizacji programu “Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice”,
 8. dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół z siedzibą w Michałowicach przy ul. Szkolnej15,
 9. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy, związanej z opracowaniem i prowadzeniem witryny internetowej Gminy Michałowice,
 10. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Pruszkowskim na wykonanie prac projektowych i budowlanych na drogach powiatowych (droga powiatowa Pruszków-Pęcice),
 11. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Pruszkowskim na wykonanie prac projektowych i budowlanych na drogach powiatowych (ścieżka rowerowa),
 12. wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy, związanych z monitoringiem i konserwacją systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy Michałowice,
 13. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy, związanej z zakupem Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego,

  przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych we wsi Reguły Gmina Michałowice,

 14. dokonania na rzecz Skarbu Państwa darowizny części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ew.628/17, położonej we wsi Reguły gm. Michałowice,

 15. dokonania na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ew.412/3, położonej we wsi Granica gm. Michałowice,

 16. nadania nazwy ulicom położonym we wsi Nowa Wieś oraz ulicom położonym we wsi Granica, Gmina Michałowice.

5. Sprawozdanie Wójta z międzysesyjnej działalności.

7. Informacje Wójta Gminy.

8. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

9. Sprawy wniesione.

Za przyjęciem - 9

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Porządek obrad XXXII sesji został przyjęty.

 

Ad pkt. 2

Przewodniczący Rady pan Jacek Sierak poinformował, iż projekty protokołów z XXX i XXXI sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, były wyłożone do wglądu w biurze rady, zapytał o uwagi do jego treści.

Pani Zalewska poinformowała, iż ma uwagi do pewnych sformułowań i zapisów, które zasadniczo nie wnoszą zmian.

Pan Hoser wyjaśnił, iż po przyjęciu protokołów przez Radę nie można nanosić zmian.

Pani Zalewska stwierdziła, iż takie zmiany były dokonywane.

Pan Sierak poinformował, iż zmiany były nanoszone jeśli zostały zgłoszone przed sesją.

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z XXX sesji rady Gminy.

Za przyjęciem - 7

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 2

Protokół z XXX sesji został przyjęty.

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z XXXI sesji rady Gminy.

Za przyjęciem - 7

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 2

Protokół z XXXI sesji został przyjęty.

 

Ad. pkt 3 ppkt 1.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2005 rok.

Pan Wójt poinformował, iż zmiany wynikają z bieżącej działalności Gminy. Nie wszystkie zmiany były przez Komisje opiniowane, a zwłaszcza związane z bieżącymi potrzebami i z rozpisanymi przetargami, przede wszystkim w sferze oświatowej.

Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Kuss zbierając głos poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Bryksa zwracając się do pana Wójta poprosił o ustosunkowanie się do złożonego przez Klub “Radnych Zachód” wniosku dotyczącego wprowadzenia zmian do budżetu Gminy, poprzez rezerwacje środków finansowych na przygotowanie terenu pod lokalizację pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II na placu przy ul. Kolejowej.

Pan Wójt poinformował, iż z mejlem pana Bryksy zapoznał się w dniu sesji. Uważa, że inicjatywa jest bardzo cenna i wskazana, z tym, że nie był w stanie bez opinii komisji rady dokonywać jakichkolwiek zmian w budżecie. Uważa również, że należy wskazać źródła finansowania tego zadania.

Pan Bryksa poinformował, że nie był to wniosek do rady Gminy o zmiany w budżecie, tylko wniosek do Wójta z prośbą o wprowadzenie takiej zmiany, o oszacowanie środków finansowych i wskazanie źródła finansowania.

Pan Sierak poinformował, że żaden radny nie ma prawa zgłaszać wniosku o zmianę do budżetu do Rady, jest to kompetencja Wójta.

Pan Wójt poinformował, że nikt nie jest w stanie obecnie oszacować wydatków na prowadzenie spraw przygotowawczych. Uważa również, że należy wskazać źródła finansowania.

Pani Zalewska wracając do wniosku Klubu “Zachód” przypomniała, iż pan Wójt na poprzedniej sesji stwierdził, iż na zagospodarowanie placu środki finansowe w budżecie się znajdą. Uważa, że pytanie o źródło finansowania jest nie na miejscu.

Pan Wójt wycofał stwierdzenie pytające o źródło finansowania.

Pan Rajski podziękował za środki przeznaczone na zakup skuterów dla policji.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2005 rok.

Za przyjęciem – 8

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 2

Uchwała Nr XXXII/ 278 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 2.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie.

Pani Jankowska poinformowała, że uchwała dotyczy zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska w kwocie do 300tys.zł. Zadanie jest zapisane w budżecie Gminy ze wskazaniem źródła finansowania, jednym z nich jest kredyt.

Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Kuss zbierając głos poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie.

Za przyjęciem – 9

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr XXXII/279/2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 3 .

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego zEuropejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie.

Pani Jankowska poinformowała, iż wpłynęła oferta informująca, że w czerwcu została utworzona nowa linia kredytowa o preferencyjnych warunkach kredytowych tj. 0,88 stopy redyskonta weksli.

Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Kuss zbierając głos poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego zEuropejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie.

Za przyjęciem – 10

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr XXXII/280/2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 4 .

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością PKP Warszawska Kolej Dojazdowa z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim oraz wyrażenia zgody na nabycie udziałów PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z.o.o.

Pan Kwietniak poinformował, że finalizuje się sprawa przejęcia przez Samorządy udziałów PKP Warszawska Kolej Dojazdowa. Gmina Michałowice ma przejąć 200 udziałów o łącznej wartości 49.104 zł.

Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Kuss zbierając głos poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pan Bryksa stwierdził, iż nie ma żadnego komentarza co do tego, że podjęta uchwała jest w sposób pośredni sprzeczna z umową sprzedaży udziału, która zakłada zakupienie przez gminę Michałowice 1047 udziałów Spółki z o.o WKD. Następnie zapytał jaką politykę gmina zamierza stosować po podjęciu takiego projektu uchwały. Zapytał które warunki zawieszające określone w umowie zostały dopełnione. Chciałby się dowiedzieć na jakim etapie ratyfikacja omawianej umowy jest w pozostałych jednostkach samorządu terytorialnego.

Pan Wójt wyjaśnił, iż nie ma sprzeczności w sprawie zakupienia przez gminę udziałów z tego względu, iż w pkt. 1 Gwarancji jest stwierdzenie “że jeżeli którykolwiek z samorządów nie wykupi udziałów, to wówczas Marszałek Samorządu Województwa Mazowieckiego dokonuje wykupu pozostałych akcji”. Wyjaśnił, iż uchwały nie podjęło Miasto Stołeczne Warszawa. Niepodjęte zostały warunki zawieszające w punktach: III, IV natomiast pozostałe zostały spełnione.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością PKP Warszawska Kolej Dojazdowa z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim oraz wyrażenia zgody na nabycie udziałów PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z.o.o.

Za przyjęciem – 9

Przeciw - 1

Wstrzymało się - 1

Uchwała Nr XXXII/ 281 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt. 3 ppkt.5

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie upoważnienie Wójta Gminy Michałowice do zawarcia porozumienia z Gminą Raszyn w sprawie wzajemnego pokrycia kosztów dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym.

Pani Żakowska w imieniu pana Wójta wniosła autopoprawkę do projektu uchwały, polegającą na wykreśleniu części zdania z tytułu Porozumienia, które winno brzmieć “Porozumienie w sprawie wzajemnego pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Raszyn i Gminę Michałowice przedszkolom niepublicznym z tytułu uczęszczania uczniów nie będących mieszkańcami Gminy dotującej” Następnie poinformowała, że do przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Michałowice uczęszczają dzieci, które nie są jej mieszkańcami. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty Gmina Michałowice obciąża gminy właściwe dla miejsca zamieszkania tychże uczniów. Na terenie Gminy Raszyn do przedszkoli niepublicznych uczęszczają dzieci z terenu Gminy Michałowice. Zgodnie z przepisami Gmina Raszyn wystąpiła do Wójta Gminy o zawarcie stosownego Porozumienia w celu wzajemnego pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Michałowice i Gminę Raszyn przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez podmioty niepubliczne.

Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Walendowski zbierając głos poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie upoważnienie Wójta Gminy Michałowice do zawarcia porozumienia z Gminą Raszyn w sprawie wzajemnego pokrycia kosztów dotacji udzielonej przedszkolom niepublicznym z autopoprawką.

Za przyjęciem -11

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr XXXII/ 282 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt. 3 ppkt.6

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zasad realizacji programu “Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice”.

Pan Wójt poinformował, że Wojewoda Mazowiecki, w ramach nadzoru, uchylił Stanowisko Rady Gminy z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci kanalizacyjnej z inicjatywy społecznej mieszkańców. W związku z czym przygotował projekt uchwały, który spełnia wymogi prawne. Następnie wprowadził do § 3 autopoprawkę polegającą na zmianie zapisu, “iż uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. Poinformował, iż sprawa była omawiana na komisjach, natomiast nie było jeszcze przygotowanego projektu uchwały.

Pan Bryksa zapytał jak to się stało, że Wojewoda uchylił stanowisko, jest to pierwszy przypadek takiej sprawy. Następnie zapytał o różnicę w załączniku stanowiska i projektu uchwały.

Pan Wójt wyjaśnił, iż stanowisko zostało przesłane przez mieszkańca do Wojewody, a problem dotyczy wysokości kwoty. Następnie poinformował, że stawki będą ustalane indywidualnie z mieszkańcami, przy czym decyzja jest każdorazowo decyzją Wójta.

Pan Sierak odczytał pisma Wojewody w tej sprawie ( stanowią one załącznik do protokołu).

Pani Zalewska zapytała o skutki prawne dla mieszkańców którzy przystąpili do inicjatywy społecznej na podstawie poprzedniego stanowiska Rady. Zwróciła uwagę, że wielokrotnie proponowane były odpowiednie akty do podjęcia przez radę, natomiast pan Przewodniczący stwierdzał, iż stanowisko czy apel, to są takie same rangą decyzje, które podlegają takim samym orzecznictwu jak uchwały. Tymczasem okazuje się, że każdy akt podjęty przez gminę inaczej jest kwalifikowany u Wojewody. Uważa, że należy się zastanowić jaki tryb powinien być zastosowany przy realizacji inwestycji i należy ustalić sposób kontaktu z mieszkańcami. Stwierdziła, iż w związku z takim orzeczeniem nadzorczym Wojewody należałoby przeanalizować całe postępowanie w tej sprawie.

Pan Wójt poinformował, iż nie będzie żadnych skutków prawnych w stosunku do mieszkańców, którzy przystąpili do inicjatywy społecznej na podstawie poprzedniego stanowiska rady. Natomiast w stosunku do mieszkańców którzy mieszkają na ulicach, na których zadanie inwestycyjne nie zostały rozpoczęte, będą zmiany ze względu na potrzebę utrzymania równowagi budżetowej. Jeżeli nie będzie wpłat mieszkańców, to nie można będzie liczyć na rozpoczęcie inwestycji. Muszą być wpłaty, a później może być przeprowadzony przetarg.

Pan Bryksa zdziwił się, że przez kilka lat Rada Gminy podejmowała ustalenia, które były sprzeczne z prawem, w bardzo istotnych dziedzinach, jak formułowanie najważniejszych zasad inwestycji kanalizacyjnych i wodociągowych, przy pełnej akceptacji służ prawnych Urzędu Gminy. Zapytał ponownie o różnicę załączników: stanowiska i uchwały. Następnie zapytał jakie umowy będą zawierane z uczestnikami inicjatywy społecznej mieszkańców w zakresie budowy kanalizacji. Stwierdził, że załącznikiem nr 2 do uchwały powinna być umowa z mieszkańcami. Następnie poprosił o wyjaśnienie zapisów w pkt.5 ppkt 3 i pkt. 6 załącznika, uważa że są one w sprzeczności.

Pan Wójt wyjaśnił, że z załącznika stanowiska została usunięta kwota i opłaty. Następnie poinformował, iż zapisy wskazane przez pana Radnego nie stoją w stosunku do siebie w sprzeczności.

Pan Sierak poinformował, iż jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie pana Wójta, aby nie blokować inicjatywy. Gdyby nie było pkt.5 ppkt 3 i zapisanych 70%, to inwestycja społeczna mogłaby się rozpocząć wówczas, gdy wszyscy uczestnicy dokonali by wpłaty. Nie może się zgodzić ze stwierdzeniem, że rada działała bez prawa, ponieważ rada wyznaczała kierunek polityki, podstawą była umowa cywilno-prawna zawierana przez pana Wójta.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zasad realizacji programu “Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice” z autopoprawką.

Za przyjęciem -8

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 3

Uchwała Nr XXXII/ 283 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

Pan Chruściak poinformował, iż reprezentuje miejscowość w której kanalizacja ma być dopiero wykonywana i chciał “podziękować” anonimowemu donosicielowi, że utrudnia taką podstawową sprawę, jak budowa kanalizacji dla mieszkańców. Uważa, że osoba ta jest “kanalią”.

Pani Zalewska stwierdziła, że zapewnie mieszkaniec we własnym interesie takie pismo złożył do Wojewody. Uważa, że mieszkańcy też maja podstawę i pewne powody, aby zadbać o swój interes.

 

Ad. pkt. 3 ppkt.7

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zasad realizacji programu “Budowa sieci wodociągowej w Gminie Michałowice”.

Pan Wójt poinformował, iż projekt uchwały dotyczy programu budowy sieci wodociągowej. Następnie wprowadził autopoprawki w wyniku których § 3 brzmi “Traci moc stanowisko Nr 4/2005” , a § 4 “Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zasad realizacji programu “Budowa sieci wodociągowej Gminy Michałowice” z autopoprawkami

Za przyjęciem -8

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 3

Uchwała Nr XXXII/ 284 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 3 ppkt. 8

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół z siedzibą w Michałowicach przy ul. Szkolnej 15.

Pani Żakowska poinformowała, i po interpretacjach prawnych zapisów art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, wnosi projekt uchwały o dalszym funkcjonowaniu Zespołu Szkół w Michałowicach. Aby funkcjonowanie Zespołów Szkół po 31 sierpnia 2005 r mogło mieć moc sprawczą musi uzyskać pozytywną opinie kuratora oświaty. Opinia taka została uzyskana i dlatego wnosi projekt uchwały.

Pan Walendowski poinformował, iż opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pani Tomczak zapytała co się dzieje w Zespole Szkół w Michałowicach. Opinia Kuratora Oświaty raz jest pozytywna, raz negatywna. Uważa, że jest to niebezpieczne dla wychowania dzieci, ponieważ w tym też uczestniczą.

Pani Żakowska wyjaśniła, iż z chwilą wystąpienia z dokumentami do kuratora oświaty o wydanie opinii, wskazane były opinie rad pedagogicznych i rad rodziców, które zostały wysłane. W pierwszym terminie opinia kuratora była negatywna, ponieważ rodzice obu rad były za rozdziałem szkół. Opinie Rodziców były prawdopodobnie nie w pełni demokratycznie przekazywane i w związku z tym podniosło się larum z drugiej strony rodziców, zostały wysłane opinie pozytywne rodziców w wyniku których opinia kuratora oświaty była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół z siedzibą w Michałowicach przy ul. Szkolnej 15.

Za przyjęciem -10

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr XXXII/ 285 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 9 .

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy, związanej z opracowaniem i prowadzeniem witryny internetowej Gminy Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały wynika z przepisów o finansach publicznych, iż gmina chcąc zawrzeć umowę na okres dłuższy niż rok, winna tę sprawę uregulować w formie uchwały.

Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Bryksa zapytał o warunki konkursu i umowy, oraz o przedstawienie konkretnych zmian strony internetowej Gminy Michałowice.

Pan Wójt wyjaśnił, iż nie jest to tak zwany BIP, ale ogólna strona informacyjna Gminy Michałowice, która zmieni się radykalne. Warunki konkursu były dwa: program strony internetowej, oraz warunki finansowe. Wygrała firma wiarygodna, która prowadzi kilkadziesiąt stron internetowych gmin w Polsce, niektóre strony prowadzi już od 5 lat. Umowa będzie zawarta na 3 lata, opłata miesięczna będzie wynosiła 366 zł i nie będzie podlegała podwyższeniu.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy, związanej z opracowaniem i prowadzeniem witryny internetowej Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 11

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr XXXII/ 286 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 10 .

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Pruszkowskim na wykonanie prac projektowych i budowlanych na drogach powiatowych.

Pan Wójt poinformował, iż jest to projekt uchwały, który ustala zasady współpracy Gminy i Powiatu w zakresie budowy drogi powiatowej Pruszków –Pęcice. Wszystkie koszty związane z budową i modernizacją tej drogi pokryje Starostwo. Powyższa uchwała nie powoduje żadnych skutków finansowych dla Gminy Michałowice.

Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Kuss zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Zalewska zapytała na jakim etapie w Powiecie są prace omawianej inwestycji. Chciałaby się dowiedzieć, czy inwestycja ta będzie wykonana zgodnie z planem budżetu Powiatu, czy będą jakieś przesunięcia.

Pan Wójt poinformował, iż modernizacja drogi ma być wykonana w bieżącym roku.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Pruszkowskim na wykonanie prac projektowych i budowlanych na drogach powiatowych.

Za przyjęciem -11

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr XXXII/ 287 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 11 .

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Pruszkowskim na wykonanie prac projektowych i budowlanych na drogach powiatowych.

Pan Wójt poinformował, iż projekt uchwały dotyczy porozumienia z powiatem w realizowaniu ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych tj. Al. Powstańców Warszawy, Pęcickiej i Parkowej. Następnie poinformował , iż w § 3 wprowadza jedną autopoprawkę, polegającą na dopisaniu słowa “do” przed kwotą 700 tys.zł.

Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Kuss zbierając głos poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Panin Zalewska porosiła o uściślenie dotyczące długości wykonania omawianej inwestycji.

Pan Wójt wyjaśnił, iż inwestycja ma być wykonana na odcinku od ronda przy Pałacu, do Kościoła w Pęcicach.

Pani Zaleska zapytała, w którym porozumieniu będzie ujęta ścieżka rowerowa. Zapytała, czy gmina postawiła warunek, że modernizacja ul. Pecickiej będzie prowadzona łącznie z budową ścieżki rowerowej, czy jest to gdzieś zagwarantowane.

Pan Wójt poinformował, iż projekt modernizacji ul. Pęcickiej nie będzie obejmował ścieżki rowerowej, będzie to wykonane później.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Pruszkowskim na wykonanie prac projektowych i budowlanych na drogach powiatowych wraz ze zgłoszoną autopoprawką.

Za przyjęciem -11

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr XXXII/ 288 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 12.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy, związanych z monitoringiem i konserwacją systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy Michałowice.

Pani Idzikiewicz poinformowała, iż umowy mają być podpisane na okres 3 lat. Zobowiązania wynikające z zawartych umów przekraczają rok budżetowy, więc należy uzyskać zgodę Rady Gminy w tej materii. Następnie poinformowała o autopoprawkach w §1 ust.2 ppkt. 1 polegających na zastąpieniu kwoty 4700zł kwotą 3400zł, w ppkt.4 zastąpienie kwoty 2100zł kwotą 3400zł.

Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy, związanych z monitoringiem i konserwacją systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy Michałowice z autopoprawką.

Za przyjęciem -11

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr XXXII/ 289 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 13.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy, związanej z zakupem Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego.

Pani Idzikiewicz poinformowała, iż Gminy zobowiązane są do publikacji aktów prawa miejscowego w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. Gminy zakupują numery dzienników w których są publikowane uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta Gminy oraz porozumienia, których stroną jest gmina. W związku z tym, że umowa ma być podpisana na okres 3 lat, więc zobowiązania wynikające z umowy przekraczają rok budżetowy, a więc niezbędnym jest, przed jej podpisaniem, uzyskanie zgody Rady Gminy.

Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy, związanej z zakupem Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego.

Za przyjęciem -11

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr XXXII/ 290 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 14.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych we wsi Reguły Gmina Michałowice.

Pan Wójt poinformował, iż pojęcie scalenia i podziału nieruchomości jest pojęciem bardzo starym, obecnie po raz pierwszy Rada Gmina Michałowice może wyrazić wolę o przystąpieniu do scalania i podziału nieruchomości położonych we wsi Reguły. Podstawa prawna jest zawarta w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości.

Pani Gedymin poinformowała, iż zmieniono projekt uchwały w sprawie podziału. Zmiana polega na ograniczeniu powierzchni obszaru scalonego. Uchwała ta rozpoczyna całe postępowanie administracyjne. Uważa, że najważniejszą sprawą są koszty związane z tym postępowaniem. Koszty związane ze scaleniem i podziałem nieruchomości, np. opłaty sądowe za ujawnienie w księgach wieczystych przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości, zmiany zapisów w księgach wieczystych, koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej, koszty wyceny nieruchomości ponoszą uczestnicy postępowania proporcjonalnie do powierzchni posiadanych przez nich nieruchomości. Poinformowała, że zgodnie z ustawą Gmina jest zobowiązana do wybudowania na gruntach objętych uchwałą o scaleniu i podziale nieruchomości niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej, które zostaną przedstawione w uchwale. Koszty wybudowania tych urządzeń nie mogą obciążać uczestników postępowania, chyba, że na mocy zawartego z gminą porozumienia, strony postanowią inaczej. Wnioskodawcy oświadczyli na piśmie, że rezygnują z wybudowania przez Gminę Michałowice sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, ponieważ kanalizacja i ujęcia wody zostaną wykonane w obrębie ich działek, na ich koszt własny. Osoby, które otrzymają nowe nieruchomości wydzielone w wyniku scalenia i podziału, będą zobowiązane do wniesienia na rzecz Gminy opłat adiacenckich w wysokości do 50 % wzrostu wartości tych nieruchomości w stosunku do nieruchomości dotychczas posiadanych.

Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Kuss zbierając głos poinformował, że wstępna opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna, przy czym komisja zgłosiła szereg uwag, które obecnie na sesji są wprowadzone.

Pan Bryksa zapytał, czy w zakresie omawianych działek, wszyscy właściciele wyrażają zgodę na scalenie i jaki jest stan sprawy w tym temacie.

Pani Gedymin wyjaśniła, że właściciele dwóch działek nie wyraziły zgody na piśmie. Nie udało się ich zachęcić do dobrowolnego udziału w scaleniu.

Pan Bryksa zapytał, czy właściciele działek, którzy nie chcą przystąpić do scalenia, będą mieli prawo do ubiegania się do odszkodowania, rekompensaty, będą mieli prawo skarżyć decyzję w tej sprawie, jaki to będzie miało wpływ na całość przedsięwzięcia.

Pani Gedymin wyjaśniła, że każdy ma prawo odwoływać się od uchwał, składać zażalenia. Jak to będzie skuteczne to jest kwestia tego, jak podejdzie do tego Wojewoda. Odszkodowania są wówczas, kiedy jest obniżenie wartości działki, w omawianej sprawie nastąpi podwyższenie wartości działki.

Pan Bryksa zapytał, czy wspólnota scaleniowa przeznaczy część swojej nieruchomości po scaleniu na poszerzenie drogi publicznej, czy też utworzenie nowych dróg. Czy osoby nie uczestniczące w scaleniu będą musiały oddać część swojej nieruchomości na drogę publiczną.

Pani Gedymin wyjaśniła, iż podział należy zrobić zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Wszyscy uczestnicy postępowania oddają na rzecz dróg proporcjonalnie do powierzchni z jaką wchodzą do scalenia. Występują roszczenia finansowe dopuszczalne przez ustawę.

Pan Chruściak poinformował, iż opowiada się za przeprowadzaniem scaleń, to jednak wiąże z kosztami dla Gminy. Stwierdził, że sprawa dróg jest wyliczona na koszt 120 tys.zł. z czego wynika, że jest to kwota 15 euro za metr kwadratowy. Natomiast w Porozumieniu w § 8 jest zapis, że wysokość odszkodowania za drogi wynosi 10 groszy za 1m2.Zapytał, jak zbiór wszystkich dokumentów ma się do siebie, co jest ważniejsze, co przeważy. W projekcie porozumienia jest mowa o tym, że właścicieli nieruchomości uczestniczący w scaleniu będą mogli uczestniczyć w budowie infrastruktury technicznej w drogach, natomiast ustawa mówi, że gmina jest zobowiązana do wybudowania infrastruktury.

Pani Gedymin wyjaśniła, iż procedurę przeprowadza się zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, w oparciu o Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Ustawa o gospodarce nieruchomościami mówi, że gmina jest zobowiązana do wybudowania infrastruktury w ramach postępowania scaleniowego. W uchwale o scaleniu będzie określony termin budowy niezbędnej infrastruktury, jak kanalizacji i wody. W porozumieniu jest zawarte, że gmina nie będzie tych urządzeń kładła. W następnej uchwale będzie określony czas, do którego gmina będzie zobowiązana wykonać media. Wartość 120 tys.zł nie jest wartością za drogi, ale wartością pokrycia dróg tłuczniem, jest to wartość urządzenia drogi, a nie odszkodowania. Natomiast wysokość odszkodowania wynosi 60zł za m2, ponieważ taka jest wartość gruntu w tym terenie. Wysokość odszkodowania jest sprawą uznaniową między właścicielem a stroną.

Pan Chruściak stwierdził, że gmina przyjmując oświadczenia właścicieli gruntów do scalenia nie zwalnia się z obowiązku wypracowania w przyszłości Wieloletnich Planów Inwestycyjnych w zakresie infrastruktury.

Pan Sierak przypomniał, iż jest to pierwszy przypadek scalenia, którego się uczymy. Uważa, że koszty jakie gmina ma ponieść z punktu swojego interesu zostały w Porozumieniu zabezpieczone.

Pan Chruściak uważa, że w Porozumieniu należy wstępnie zaprojektować i przewidzieć przynajmniej podstawową infrastrukturę, jak kanalizację i wodociągi.

Pani Gedymin wyjaśniła, iż taką sprawę ustawa każe określać w uchwale kończącej scalenie.

Pan Bryksa stwierdził, iż w związku z tak dużymi wątpliwościami omawianej uchwały, może należałoby ją ponownie skierować do rozpatrzenia przez komisje.

Pani Zalewska stwierdziła, że w uzasadnieniu jest podane, iż uchwała powinna zawierać zapisy dotyczące infrastruktury technicznej, natomiast w treści uchwały takich zapisów nie mamy.

Pani Gedymin wyjaśniła, że zapisy takie winny być w uchwale o scaleniu i podziale, a nie w uchwale o przystąpieniu do scalenia.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych we wsi Reguły Gmina Michałowice.

Za przyjęciem -9

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 1

Uchwała Nr XXXII/ 291 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 15.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania na rzecz Skarbu Państwa darowizny części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ew.628/17, położonej we wsi Reguły gm. Michałowice.

Pan Wójt przypomniał, że zostało podpisane z Komendantem Stołecznym Policji Porozumienie w sprawie wybudowania nowej siedziby Komisariatu Policji w Regułach. Aby przystąpić do tej budowy Policja musi dysponować działką. Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, takiego przekazania dla policji może dokonać tylko Skarb Państwa. Dlatego działkę należy darować w formie notarialnej Skarbowi Państwa, który następnie przekaże ją w trwały zarząd Komendzie Stołecznej Policji.

Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Kuss zbierając głos poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania na rzecz Skarbu Państwa darowizny części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ew.628/17, położonej we wsi Reguły gm. Michałowice.

Za przyjęciem -8

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 2

Uchwała Nr XXXII/ 292 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 16.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ew.412/3, położonej we wsi Granica gm. Michałowice.

Pan Wójt poinformował, iż właściciele przedmiotowej działki wystąpili do Gminy z prośbą o przejecie na rzecz Gminy działki w formie darowizny stanowiącej drogę wewnętrzną.

Pan Zieliński zabierając głos poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Kuss zbierając głos poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ew.412/3,

położonej we wsi Granica gm. Michałowice.

Za przyjęciem -10

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr XXXII/ 293 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3 ppkt 17.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom położonym we wsi Nowa Wieś oraz ulicom położonym we wsi Granica, Gmina Michałowice.

Pan Wójt poinformował, iż wpłynęły wnioski mieszkańców, właścicieli nieruchomości położonych przy tych ulicach o nadanie nazwy czterech ulic; w Nowej Wsi ul. Stokrotek, ul. Tulipanów, w Granicy ul. Ciszy Leśnej i ul. Cyprysowej.

Pan Kuss zbierając głos poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom położonym we wsi Nowa Wieś oraz ulicom położonym we wsi Granica, Gmina Michałowice.

Za przyjęciem -9

Przeciw - 1

Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr XXXII/ 294 /2005 stanowi załącznik do protokołu.

Pan Hoser ogłosił 15 minutową przerwę.

 

Ad. pkt. 5

Brak uwag

 

Ad. pkt. 6

Gospodarka Komunalna

Brak pytań

Inwestycje i Remonty

Pan Chruściak zapytał o termin wykonania kanalizacji w ul. Sadowej w Komorowie Wsi.

Pan Kwietniak poinformował, iż wykonanie kanalizacji w ul. Sadowej jest uzależnione od wybudowania przepompowni 6-A, oraz przebudowy gazociągu na całej długości tej ulicy. Projekt jest już wykonywany, tak że zadanie może być rozpoczęte w III kwartale b.r.

Pan Bryksa zapytał, czy po zakończeniu inwestycji, kanalizacji sanitarnej w ul. Pruszkowskiej w Granicy przez gminę, powiat wykona nakładkę asfaltową do torów WKD.

Pan Kwietniak poinformował, iż po wykonaniu brakującego odcinka kanalizacji w ul. Pruszkowskiej i ul. Brzozowej Powiat przewiduje w tym roku wykonanie robót drogowych.

Zagospodarowanie przestrzenne.

Brak pytań.

Kultura i sport.

Brak pytań.

 

Ad. 7

Pan Wójt poinformował, że przybywała w gminie delegacja z Włoch, z którą ustalono zakres kolejnych działań naszej Gminy w rozwój współpracy. Gościła również u nas młodzież Włoska. Następnie poinformował, że nasza Gmina została przyjęta do Związku Gmin Poetyckich. Nawiązany został kontakt pod opieką prof. V. Biecendzi z artystami japońskimi, którzy przebywaja we Włoszech. Zgłosili wstępną gotowość współpracy z naszą gminą i jeśli będzie wola Rady Gminy to można będzie działać.

 

Ad.pkt 8

Pan Sierak poinformował, że wpłynęło pismo od Spółki Akcyjnej “MarcPol” w sprawie zwiększenia limitu liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu.

Następnie odczytał pismo Zarządu Osiedla Komorów, skargę na postępowanie Wójta Gminy Michałowice związane z brakiem odpowiedzi Mieszkańcom i Zarządowi na przesłany protest z 08.12.2004 roku w sprawie sieci kanalizacji i wodociągu. Poprosił pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej T. Chruściaka o opinię Komisji w sprawie zasadności skargi Zarządu Osiedla Komorów z dnia 1.04.2005 r.

Pan Chruściak odczytał opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie zasadności skargi Zarządu Osiedla Komorów z dnia 01.04.2005 r.

“Komisja Rewizyjna stwierdza brak oddzielnego pisma z odpowiedzią na pismo-protest Zarządu Osiedla Komorów z dnia 22.12.2004. Jednakże stwierdzamy, że Wójt Gminy wziął udział w zebraniu zorganizowanym w Komorowie w dniu 10.12.04 przez Radnych Klubu Zachód i podczas tego spotkania bezpośrednio udzielił odpowiedzi na zapytania i wnioski mieszkańców w sprawie poruszanej w proteście. Ponadto pismem UG-W/19/05 z dnia 14.02.2005 Wójt Gminy odpowiedział na pytania i ustosunkował się do wniosków, które przekazane zostały po zebraniu. W/w pismo skierowane zostało do organizatorów zebrania – Radnych Klubu Zachód z których jedna z osób jest zarazem członkiem Zarządu Osiedla Komorów. Tym samym wszyscy zainteresowani w tej sprawie zostali przez Wójta poinformowani. W związku z powyższym, Komisja Rewizyjna nie znajduje uzasadnienia do negatywnej oceny postępowania Wójta Gminy Michałowice w tej sprawie, a tym samym Komisja nie stwierdza zasadności skargi Zarządu Osiedla Komorów z dnia 01.04.2005”.

Pani Tomczak zapytała, na jakiej podstawie Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż pan Wójt udzielił odpowiedzi na zapytania i wnioski mieszkańców w poruszanej sprawie.

Pan Chruściak wyjaśnił, iż na podstawie oświadczenia pana Wójta.

Pan Bryksa stwierdził, iż na spotkaniu z mieszkańcami pan Wójt nie udzielił odpowiedzi na kilka pytań. Nie udzielił odpowiedzi mieszkańcom, czy z Jego inicjatywy będzie przeprowadzone w gminie referendum, w którym mieszkańcy opowiedzieli by się “za” lub “przeciw” sprzedaży kanalizacji dla MPWiK. Sytuacja jest taka, że Wójt Gminy będąc na spotkaniu z mieszkańcami 10-go grudnia, miałby odpowiadać na kwestie zawarte w piśmie, skierowanym przez Zarząd Osiedla, które wpłynęło do Urzędu 22 grudnia. Uważa, że nie do przyjęcia jest interpretacja komisji “domyślamy się, że dany podmiot został w sposób prawidłowy, zgodnie z przepisami poinformowany”. Nie może zgodzić się z tego typu stwierdzeniami pozostałych członków komisji, dlatego głosował przeciwko takiej treści opinii. Złożył na posiedzeniu komisji alternatywny projekt opinii, który nie został uwzględniony przez Komisję Rewizyjną. Następnie złożył wniosek , aby treść Jego opinii przekazanej na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, była treścią opinii Rady Gminy w tej materii.

Pan Chruściak przypomniał, że pytania mieszkańców, które rzekomo zostały zadane 10 grudnia, zostały zapisane 8 grudnia przez organizatorów zebrania i widzi w tym pewną nielogiczność. Były zadawane pytania bardzo konkretne na zebraniu i pan Wójt na nie odpowiedział. Jeśli nie na wszystkie, czy tez pojawiły się następne pytania, to zostały one sformułowane na piśmie, przesłane 22 grudnia do urzędu i Wójt na te pytania pisemnie odpowiedział. Komisja uważa, że pan Wójt dopełnił wszystkich obowiązków. Następnie odczytał z protokołu Komisji Rewizyjnej. “Komisja przeprowadziła dogłębną analizę powyższej sprawy. Podczas dyskusji pan P. Bryksa przedstawił Komisji pisma z dn.23.12.04 oraz 31.12.04 wysłane przez niego do Wójta Gminy. Powyższe pisma Komisja włączyła do zbioru rozpatrywanych dokumentów. Następnie przedstawione zostały dwie propozycje opinii na temat rozpatrywanej skargi zaproponowane przez Przewodniczącego Komisji pana T. Chruściaka i druga przez pana P. Bryksę. W pierwszej kolejności głosowaniu poddana została opinia zaproponowana przez pana P. Bryksę o treści następującej: Rozpatrując skargę Zarządu Osiedla Komorów z dn. 01.04.05 na postępowanie Wójta Gminy Michałowice, który nie udzielił odpowiedzi na pismo-protest Zarządu Osiedla Komorów z dnia 22.12.04 dotyczące sprzeciwu wobec propozycji Wójta sprzedaży sieci kanalizacyjnej. Komisja uważa skargę za zasadną, gdyż stwierdza iż Wójt nie udzielił Zarządowi odpowiedzi na pismo-protest z dnia 22.12.2004. Wyciągnięcie wniosków w tej sprawie Komisja pozostawia Radzie Gminy. W głosowaniu za przyjęciem powyższej opinii – 1 głos za, przeciw – 4 głosy, nie było wstrzymujących. Tym samym Komisja nie przyjęła zgłoszonej przez pana Bryksę propozycji. Następnie głosowaniu poddana została propozycja opinii zgłoszona przez pana Chruściaka. Za przyjęciem powyższej opinii – 4 głosy, przeciw – 1 głos, nie było wstrzymujących się”.

Pani Tomczak zapytała, dlaczego komisja nie zwróciła się do organizatorów tego zebrania o zapoznanie się z protokołem tego zebrania, ponieważ to by dało drugi obraz tej sprawy. Uważa, że jest to uchybienie w pracy Komisji.

Pani Zalewska stwierdziła, że pan Wójt nie odpowiedział na wniosek Zarządu Osiedla ponieważ nie można uznać, że odpowiedzi na pytania mieszkańców na zebraniu zorganizowanym przez radnych, były jednocześnie odpowiedzią Wójta na wniosek złożony przez Zarząd Osiedla, tylko było dowodem na to, że mieszkańcy wykazali duże zainteresowanie tym tematem. Jeżeli została powiadomiona jako radna, to nie znaczy, że Zarząd otrzymał odpowiedź. Natomiast wniosek Zarządu był jednoznaczny i takiej jednoznacznej odpowiedzi Zarząd Osiedla nie otrzymał. Zapytała, jakie zamierzenia są pana Wójta i jakie w przyszłości podejmie działania.

Pan Bryksa przypomniał, że protest mieszkańców osiedla Komorów nie dotyczył tylko sprzedaży sieci kanalizacyjnej, ale również poziomu wykonania inwestycji w Osiedlu Komorów. Na ten temat pan Wójt nie odpowiedział i jest to istotny błąd w pracy komisji.

Pan Chruściak wyjaśnił, że jeśli chodzi o protokół z zebrania, to Komisja Rewizyjna uznała, że jeśli Zarząd Osiedla nie uznał za stosowne przesłanie tego protokołu, to wszystko co umieszczone zostało w piśmie jest wystarczające do wyjaśnienia tej skargi.

Pan Sierak zamknął dyskusje w tym punkcie. Zaproponował poddanie pod głosowanie opinii Komisji Rewizyjnej. Jeśli zostanie uznana za treść właściwą, stanie się stanowiskiem rady w tym zakresie i taką treść prześle na rękę wnioskodawcy.

Pan Bryksa przypomniał o złożonym przez siebie wniosku w omawianej sprawie.

Pan Sierak wyjaśnił, iż opinie wypracowuje Komisja Rewizyjna a nie jeden radny.

Pan Bryksa stwierdził, iż Przewodniczący Rady prowadzi taką procedurę, która zmierza do tego, aby rada przyjęła opinię przyjętą demokratycznie przez Komisję Rewizyjną jaką swoją w tej sprawie. Nie złożył wniosku, aby zmienić opinię Komisji Rewizyjnej, ale złożył wniosek, który stanowi propozycję alternatywną treści, którą ma przyjąć Rada Gminy.

Pan Sierak poinformował, iż po to zwrócono się do komisji, aby ona zbadała i wypracowała opinię. Natomiast jeśli rada nie przyjmie opinii Komisji Rewizyjnej to będzie proponował inne rozwiązanie.

Pan Bryksa zwracając się do pani mecenas poprosił o interpretację sytuacji, czyj wniosek powinien być pierwszy głosowany, czy projekt opinii komisji, czy do niego złożony alternatywny wniosek.

Pan Sierak zapytał, czy sprawa została skierowana do zbadania przez Komisję Rewizyjną, czy przez radnego Bryksę, to jest odpowiedź na pytanie.

Pani Domańska stwierdziła, że nie jest to problem łatwy do rozstrzygnięcia, dlatego że takie sprawy proceduralne powinien regulować Statut Gminy, w naszym statucie tego nie ma. Dlatego nie podejmuje się rozstrzygać, który wniosek formalny powinien być głosowany pierwszy, a który w dalszej kolejności.

Pan Sierak poinformował, iż bierze odpowiedzialność na siebie w tej sprawie.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem treści opinii Komisji Rewizyjnej.

Za przyjęciem - 8

Przeciw - 3

Wstrzymało się - 0

Rada przyjęła opinię Komisji Rewizyjnej jako własną.

 

Pan Sierak odczytał pismo od Wójta Gminy, informujące o wpłynięciu pisma z Ministra Finansów, że w 2006 roku gmina nie będzie mogła zaciągać kredytów, pożyczek w przewidywanej wcześniej kwocie ujętej w prognozie finansowej budżetu Gminy. Następne odczytał kolejne pismo od pana Wójta kierowane do Rady Gminy informujące, iż do Urzędu Gminy Michałowice wpłynęła z Drukarni 101 Usługi Poligraficzno-Wydawniczo-Introligatorskie z Komorowa faktura VAT. “W związku ze zleceniem przez Zarząd Osiedla Komorów Firmie “101” druku Biuletynu Informacyjnego ZOK nie mając do tego żadnych upoważnień, Wójt Gminy wnosi o kontrolę w tym zakresie działalności Zarządu Osiedla Komorów przez Komisję Rewizyjną”. Poinformował, iż ustawowo do przeprowadzenia takiej kontroli jest upoważniona Komisja Rewizyjna w związku z tym będzie kierował sprawę do zbadania.

Pan Chruściak stwierdził, iż jest to sprawa oczywista, nie było uchwały zebrania ogólnego.

 

Przystąpiono do głosowania w sprawie skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną .

Za skierowaniem - 10

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 1

Rada skierowała wniosek pana Wójta do Komisji Rewizyjnej.

 

Następnie Pan Sierak zapoznał Radę z grupą skarg:

Odczytał skargę Zarządu Osiedla Komorów, Przewodniczącego Zarządu w sprawie kursowania autobusu pomiędzy Jankami a Piastowem. Po odczytaniu odpowiedzi pana Wójta na złożoną skargę (która stanowi załącznik do protokołu), Rada Gminy przez aklamacje przyjęła odpowiedź pana Wójta. Następnie poprosił o pytania w tej sprawie.

Pani Zalewska zapytała, czy to pismo zostało wysłane.

Pan Sierak poinformował, iż datowane jest 24 czerwca 2005 roku. Nie słysząc głosu sprzeciwu w przedmiotowej sprawie uznał, że wyjaśnienia pana Wójta zostały przyjęte.

Odczytał następną skargę Zarządu Osiedla Komorów dot. braku indywidualnych wodomierzy. Ze względu na brak szczegółów w tej sprawie, nie wiedział by co przekazywać do kontroli.

Pan Wójt poinformował, iż dotyczyło to Osiedla Domeczek, które swego czasu miało własne zasilanie. Po awarii została wymieniona sieć uliczną, a przyłącza zostały doprowadzone stare, było to około 10 lat temu.

Pan Sierak poinformował iż wystąpi do pana Dybowskiego o przesłanie dokumentów.

Kolejna skarga dotyczy nasadzeń od ul. Bankowej do ul. 3-go Maja w Komorowie.

Pan Wójt poinformował, iż nasadzenia zostały wykonane.

Pan Sierak stwierdził, że nie widzi podstaw, aby Komisja Rewizyjna zajmowała się tą sprawą i wobec braku sprzeciwu taki tryb pracy przyjmie.

Pani Zalewska stwierdziła, iż skarga odniosła pozytywny skutek, ponieważ nasadzenia zostały dokonane.

Pan Sierak odczytał kolejną skargę w sprawie znaków drogowych w ul. Kolejowej.

Pan Wójt poinformował, iż na ul. Kolejowej w 2004 roku zakończono budowę chodnika, poprawiło się bezpieczeństwo, jednak to już nie jest ważne. Gmina zleciła opracowanie koncepcji spowolnienia ruchu na tej ulicy, wystąpiono o budowę progów spowalniających, na które gmina nie uzyskała zgody i w związku z tym zlecono kolejne opracowanie na wykonanie zabezpieczenia ruchu drogowego i będzie to wykonane.

Pan Sierak poinformował iż pana Wójt skierował 1 lipca br. pismo do pana Przewodniczącego Dybowskiego informujące o pracach w tym zakresie (odczytał odpowiedź, wyjaśnienie z 1 lipca 2005r.). Stwierdzając brak głosu sprzeciwu uznał, że ta sprawa nie będzie kierowana do Komisji Rewizyjnej.

Pani Zalewska poinformowała, iż ta sprawa jest przedmiotem troski Zarządu Osiedla Komorów jak i Radnych. Kierowała w ub. roku wnioski w sprawie bezpieczeństwa na ul. Kolejowej. Na ten wniosek otrzymała odpowiedź, która świadczyła o tym, że pan Wójt podejmie bardzo szybko działania, które będą zmierzały do poprawy bezpieczeństwa. Miało to nastąpić w roku 2004. Niestety, nic się nie zmieniło, nie ma oznakowania, pasów. Jest to jeden z przykładów troski pana Wójta o bezpieczeństwo. W Komorowie miejsc niebezpiecznych jest kilkanaście. Szereg znaków w Komorowie nadal jest niewidocznych. To nie jest bezpodstawny wniosek, powinno się podjąć starania w sprawie poprawy sytuacji na tych ulicach.

Pan Bryksa stwierdził, że sprawę należy zbadać szerzej, nie można być biernym wobec sytuacji, której stan trwa już przez lat kilka i nic się nie zmienia. Musi być reakcja. Wnosi o to, aby sprawę skierować do odpowiedniej komisji, w celu jej zbadania.

Pan Sierak poinformował, iż to radni decydują o tym, które zadania, remonty, które ulice, w jakich kwotach znajdują się w budżecie. Jeżeli zgłaszanych jest zadań 10 razy więcej, niż środków finansowych, to trzeba się na coś zdecydować.

Pan Chruściak zwrócił się z prośbą do pana Wójta o potraktowanie skrzyżowania ul. Kolejowej z ul. Brzozową w szczególny sposób. Uważa, że należy wyciąć krzaki i postawić znaki, aby były widoczne.

Pan Walendowski przypomniał, że te wszystkie sprawy poruszane były od lat. Rok temu na Komisji Spraw Społecznych była zgłaszana między innymi ul. Kolejowa i inne punkty do pana Wójta. Koncepcje zostały przyjęte do opracowania i będą wdrażane. Jest to proces długi, bardzo uciążliwy i nie należy oczekiwać efektów nawet po roku. Trzeba działać kompleksowo, a nie wybiórczo i nie można powiedzieć, że przy przedszkolu będzie ustawiony znak i nagle będzie poprawa bezpieczeństwa. Uważa, że to jest cały proces i jest on złożony. Powinniśmy wymagać poprawy bezpieczeństwa od założycieli, właścicieli przedszkola, a nie przerzucać cały ciężar tylko na gminę. Tak samo jak wymagane są od gminnych szkół czy przedszkoli pewne uzgodnienia, to należy wymagać również od wszystkich właścicieli. Uważa, że to nie tylko gmina odpowiada za całe bezpieczeństwo w tym systemie.

Pani Zalewska stwierdziła, że nie może się zgodzić z wypowiedzią pana radnego, dlatego że pan Wójt przedstawił informację, że zadanie wkrótce zostanie zrealizowane, a później okazało się, że nie można zrealizować takich działań, świadczy o złym szacowaniu. Uważa, że nie można mówić, że system budowany wokół bezpieczeństwa może trwać kilka lat, jeżeli są miejsca szczególnie zagrożone, to trzeba natychmiast poprawić to bezpieczeństwo.

Pan Kwietniak poinformował, że skrzyżowanie ul. Brzozowej z ul. Komorowską uzgodnione jest ze Starostwem Powiatowym, natomiast gmina w ramach remontów ul. Krótkiej i Ceglanej przebuduje na pewnym odcinku chodnik, aby można było zgodnie z przepisami wyznaczyć przejście dla pieszych. Natomiast krzaki na drogach są obecnie wycinane przez bezrobotnych. Sprawa poprawy bezpieczeństwa na ul. Kolejowej została zgłoszona do Starostwa Powiatowego.

Pan Sierak przypomniał, iż skarga dotyczy braku znaków w ul. Kolejowej.

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Bryksy w sprawie skierowania skargi do Komisji Rewizyjnej w celu zbadania sprawy dotyczącej bezpieczeństwa w ul. Kolejowej.

Za wnioskiem - 2

Przeciw - 7

Wstrzymało się - 0

Rada wniosek odrzuciła.

Pan Sierak uważa, że kompleksowo bezpieczeństwem na terenie Gminy powinna zająć się Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej. Następnie odczytał skargę dotyczącą utrudnień do podłączenia się do wodociągu i kanalizacji. Stwierdził, iż nie może traktować tego pisma jako skargi, gdyż jest treści ogólnej; nie wiadomo którzy mieszkańcy, nie ma konkretnego przykładu, nie ma upoważnienia, a więc sprawy nie będzie kierował dalej. Zwracając się pana Wójta, zapytał czy były podobne zgłoszenia.

Pan Wójt poinformował, iż nie miał takich zgłoszeń.

Pan Sierak poinformował, że wystąpi z dodatkowym zapytaniem do Przewodniczącego Zarządu pana Dybowskiego w tej sprawie. Kolejna sprawa dotyczącą pana Busse, którego radca prawny Tadeusz Młochowski złożył skargę na uchwałę NrXXIV/189/2004 Rady Gminy Michałowice z 4 dnia października 2004 roku. Skarga wraz z odpowiedzią na nią zostanie przesłana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Następnie odczytał pismo pani Jadwigi Grzeszczak zam. Opacz ul. Klonowa 35 w sprawie umorzenia podatków za działkę przy ul. Klonowej 35 w Opaczy.

Pan Sierak poinformował, iż do wielu radnych dotarł anonim, który krążył po terenie Gminy dot. Szkoły w Michałowicach. Pismo szkalujące nauczycieli, dyrekcję szkoły. W tej sprawie wpłynął sprzeciw do Rady podpisany przez Młodzież Michałowicką.

Pani Tomczak stwierdziła, iż coś niedobrego dzieje się w Szkole w Michałowicach, ponieważ młodzież jest wciągana w tak niesamowite rzeczy.

Pan Sierak stwierdził, iż rzeczą okrutną jest gdy dorośli starają się wciągać i wykorzystywać młodzież do realizacji swoich interesów.

 

Ad. pkt 9

Pan Mikusiwewicz Marek Prezes zarządu MarcPol S.A. przedstawił działalność Spółki. Następnie poinformował, że 2 lipca została utworzona w Opaczy placówka handlowa tej firmy. Stwierdził, iż jest problem, ponieważ została wydana negatywna opinia Komisji Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w sprawie sprzedaży alkoholu powyżej 4,5%. Zwrócił się z prośbą do pana Wójta i Rady Gminy o zwiększenie limitu. Następnie złożył na ręce Przewodniczącego Rady na piśmie deklaracje Zarządu MarcPol przekazania do budżetu Gminy Michałowice darowizny w kwocie 100.000zł., z przeznaczeniem na cele wskazane przez Radę (pismo stanowi załącznik do protokołu).

Pan Wójt poinformował, iż firma MarcPol wystąpiła z wnioskiem o alkohol za późno. Z uwagi na wagę sprawy można spowodować zwołanie sesji nadzwyczajnej w tej sprawie i może wystąpić z takim wnioskiem. Następnie stwierdził, że fundusze przydadzą się ponieważ między innymi brakuje ich na remont przedszkola w Michałowicach.

Pan Bryksa złożył wniosek w imieniu mieszkańców ul. Malczewskiego dotyczący wykonania sieci kanalizacyjnej. Poinformował, iż Mieszkańcy są gotowi do partycypacji finansowej wyższej niż to jest praktykowane. Mogą wykonać gotowy projekt do realizacji. Poprosił o opinię, czy mieszkańcy wobec tak zaangażowanej postawy mogą liczyć na przychylność ze strony Gminy.

Pan Wójt poinformował, że rozmawiał w tej sprawie z Mieszkańcami, nic nie obiecując potwierdził, iż przychylność jest, należy tylko zbadać sprawę dokumentacji, kosztu przedsięwzięcia i wpłat. Podkreślił, iż kasa gminna ma określoną pojemność. Stwierdził, iż po obecnej sesji wszystkie wolne środki przeznaczy na bezpieczeństwo przy Przedszkolu w Komorowie, a w dalszej kolejności będzie kanalizacja w ul. Malczewskiego.

Pan Hanc zabrał głos w ramach sprostowania biuletynu Zarządu Osiedla Komorów z dnia 20.06.2005r. Zapytał o źródła informacji zamieszczonych tam artykułów. Uważa, że przy podawaniu takich danych, jak przeznaczone środki na inwestycję należałoby ujawnić skąd pochodzą informacje, ponieważ nie są one adekwatne do stanu faktycznego. Niewiadome źródło pochodzenia czyni je niewiarygodnymi. Uważa, że jednak zwykły czytelnik może ulec złudzeniu ich poprawności. Jako katolik czuje się urażony, że opisano tam i przedstawiono w niejasny sposób sytuację związaną z nadaniem nazwy placu na cześć Jana Pawła II. Uważa, ze skandalem jest nie to, że radni nie chcą uszanować Papieża przez nadanie jego imienia w danym miejscu, lecz to, że wyznaczone miejsce nie jest godne noszenia imienia Papieża Polaka. Uważa, że Jan Paweł II zasługuje na lepsze miejsce, gdzie można oddać mu cześć, na miejsce szczególnego szacunku, a nie przy torach kolejowych, przy restauracji z alkoholem i na nieuporządkowanym terenie. Papież mógłby się powstydzić za wciąganie jego imienia w takie spory. Natomiast uważa, że sprawa Ośrodka Kultury jest nieadekwatna do dzisiejszej rzeczywistości. Uważa, że są ważniejsze sprawy, na które potrzeba środków finansowych. W okolicach jest tyle różnych miejsc, które spełniają taką rolę, że ten ośrodek świecił by pustkami, jak we wsiach, gdzie takie ośrodki istnieją. Uważa, że Biuletyn ten jest prostym przykładem pomawiania innych, bez podania konkretnych argumentów i dowodów zaciągniętych z wiarygodnych źródeł. Na podstawie art.101 KC poprosił o publiczne sprostowanie fałszywych informacji.

Pan Chruściak poprosił o odpowiedź na piśmie na następną sesję w sprawie zagruzowanej działki w łąkach we Wsi Komorów. Po raz kolejny przypomniał sprawę zagrodzenia ul. Wschodniej we wsi Komorów. Uważa, że za długo już ta sprawa się ciągnie, są to żarty z wymiaru sprawiedliwości i z samorządu. Chciałby się dowiedzieć jak wygląda sprawa zajęcia Placu przy ul. Wiejskiej przez “Michałowiczankę”, na jakim jest etapie. Następnie zapytał o sprawę Zalewu Komorowskiego, co będzie robione w najbliższym czasie, jak wyglądają porozumienia i jak wygląda nasze zaangażowanie od chwili rozmowy w Ministerstwie Ochrony Środowiska.

Pani Tomczak przypomniała, iż na Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej omawiana była sprawa związana ze sprzedażą działki nr ew.641, czy coś na ten temat można się dowiedzieć.

Pan Wójt poinformował, że zna sprawę i po wakacjach będzie jej dalszy ciąg.

Pani Zalewska zwróciła się z prośbą w imieniu ks. Proboszcza z Komorowa o zmianę terminu spotkania pana Wójta i Radnych uczestniczących w przygotowaniach do uroczystego nadania nazwy placu przy ul. Kolejowej, na dzień 13-go lipca.

Pan Wójt poinformował, iż odpowiada mu tylko termin 14-go lub 15-go.

Pani Zalewska zapytała, czy pozostali radni przychylają się do terminów propozycji pana Wójta.

Pan Hoser poinformował, iż w związku z bardzo “sympatycznym” artykułem Klubu Radnych Zachód, w imię miłosierdzia i zrozumianej nauki Jana Pawła, rezygnuje z współpracy z takim zespołem.

Pani Zalewska zapytała, jakie są zamiary pana Wójta w kwestii sprawy, która toczy się w sądzie i dotyczy mieszkańców Osiedla Ostoja. Uważa, że to niezrozumiałe, że na posiedzeniu sądu 30 czerwca br. nie było przedstawiciela Gminy, co spowodowało, że termin następnego posiedzenie ma być dopiero w październiku.

Pan Hanc złożył wniosek formalny o wycofanie zespołu, który został powołany przez pana Wójta w sprawie nadania placu im. Jana Pawła II w Komorowie, do czasu dopóki nie będzie naprawiona krzywda i pojednanie Klubu Radnych Zachód oraz Zarządu Osiedla Komorów z panem Wójtem i Radnymi opisanymi w Biuletynie, oczerniającym ich.

Pan Chruściak poinformował, iż bardzo źle odczuł to, co zostało napisane w kolejnym biuletynie przez Klub Radnych “Zachód”. Gierki tego Klubu uważa za tak małe, niskie, że należało by przejść nad tym do porządku rzeczy. Ponieważ na spotkanie z Księdzem zaprasza pan Wójt, więc będzie u księdza Proboszcza, ponieważ sprawa jest naprawdę ważna. Uważa, że najwspanialszym miejscem do upamiętnienia Papieża w Komorowie jest plac, który Gmina wykupiła i jest w trakcie przekazywania Parafii Komorów. Na podstawie tej sprawy złożył wniosek, aby powstał specjalny numer Biuletynu, który te wszystkie sprawy wyjaśni. Biuletyn powinien dotrzeć do wszystkich mieszkańców. Ze względu na to, że nie zareagowano na oczywistą dezinformację i manipulację ze strony Klubu “Zachód”, to spowodowało dalszą eskalację tego postępowania, a biuletyn jest najlepszym tego przykładem, za wydanie którego jeszcze gmina powinna zapłacić. Na podstawie tej sprawy złożył wniosek w sprawie wydania specjalnego numeru Biuletynu, który wszystkie sprawy wyjaśni, który będzie odpowiedzią na dwa biuletyny Zarządu Osiedla Komorów, na poszczególne sprawy, które są dezinformacją, kłamstwem. Uważa, że jeśli się tego nie zrobi to będzie następowała dalsza eskalacja takiego postępowania .

Pan Hoser stwierdził, iż to wszystko jest robione w imię miłosierdzia. Jest takie powiedzenie, że jeśli pan Bóg chce kogoś ukarać, to mu rozum odbierze.

Pan Kuss stwierdził, że działanie Klubu Radnych “Zachód” polega na rozrabianiu, złośliwościach, nagonce, ciągłym czepianiu się w perfidny sposób. Zdziwił się, że tacy ludzie mogą być jeszcze w tej radzie. Poparł wniosek, aby najbliższy biuletyn był sprostowaniem, podaniem do wiadomości prawdziwych faktów, które się dzieją w gminie, zwłaszcza sprawy inwestycyjne.

Pan Wójt uważa, iż to powinien być nie biuletyn a informator, jednorazowy periodyk.

 

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Chruściaka w sprawie ukazania się specjalnego, wyjaśniającego informatora.

Za wnioskiem - 7

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Rada wniosek podjęła.

 

Pan Sierak stwierdził, że jeżeli powołujemy się na wartości które Papież głosił, które były bliskie, to nie bardzo widzi sensu pracy, celu pracy, idei, która by połączyła. Jeżeli mamy pracować w takiej atmosferze nad nadaniem imienia Jana Pawła II, operując słowami, które tym wartościom przeczą, operując nieprawdą, nienawiścią, chęcią jątrzenia, co absolutnie przeczy samej zgłoszonej idei. Zaproponował spotkanie w najbliższym czasie, aby porozmawiać jak ma dalej ta praca wyglądać, czy wogle ma wyglądać, bo jeśli ma być w tym tonie, to również swojej osoby w pracach takiego zespołu, którym kierują takie emocje i takie dążenia i takie czyny, nie widzi.

Pani Jadwiga Grzeczak mieszkanka Opaczy Kolonia poprosiła o pomoc w sprawie umorzenia podatków za działkę w Opaczy.

Pan Sierak zwracając się do pani Zalewskiej zapytał, czy to, co zostało powiedziane na sesji wywarło jakiekolwiek wrażenie. Czy czuje istotę problemu jaki występuje, bo problem jest. Czy pisząc pewne rzeczy zdajemy sobie sprawę z tego, że możemy bardzo łatwo komuś zrobić przykrość, ktoś może być obrażony, czy dopuszcza dialog, który będzie dialogiem obrazującym prawdziwość faktów zachodzących w gminie.

Pani Zaleska poinformowała, że dialog jest prowadzony od długiego czasu i okazuje się, że nikt tutaj nie podjął dialogu. Jakiekolwiek zgłaszane wnioski są odtrącane. Bardzo trudno jest znaleźć zrozumienie w tej radzie. Jest bardzo ważna kwestia sprawiedliwości społecznej w tej radzie, jest pewne zamknięcie się na problemy mieszkańców, od pewnego czasu i nie czuje żeby było jakieś otwarcie, zrozumienie i podjęcie dialogu. Również w imię sprawiedliwości społecznej, to co rada raczyła uchwalić, chociażby w kwestii budżetu to są kwestie, które nie licują ze sprawiedliwością społeczną. Uważa, że Mieszkańcy mają prawo wiedzieć jakie wnioski składają radni, o co zabiegają, co jest dla nich ważne, istotne w kwestiach społecznych i wychodzi temu naprzeciw. Nie można pracować jako grupa zamknięta, która jedynie wie co, jak rozwiązywać i która ma panaceum na wszystkie sprawy, powinno się prowadzić dialog z mieszkańcami. Jeśli trafiają się protesty, sprzeciwy to też jest w imię pewnego dobra wspólnego, bo jeżeli słyszy o pewnych działaniach dotyczących kanalizacji to chce zapytać mieszkańców, odwołać się do ich zdania. Wszystkie działania są w imię dobra społecznego, a informacje które zostały przedstawione w Biuletynie są oparte na dokumentach gminnych.

Pan Sierak stwierdził, iż bardzo pouczające jest zrozumienie przez panią Radną treści Jego pytania.

Pan Hanc zwracając uwagę na wypowiedź pani Zalewskiej poprosił o przegłosowanie złożonego wniosku.

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Hanca w sprawie rozwiązania zespołu dotyczącego nadania imienia placu Jana Pawła II działce w Komorowie.

Za rozwiązaniem - 4

Przeciw - 1

Wstrzymało się -2

Zespół został rozwiązany.

Pan Wójt poinformował, że nie może powiedzieć, że się podpisuje pod tym stanowiskiem, ponieważ nie chce recenzować Rady Gminy, ale po przeczytaniu biuletynu, a zwłaszcza artykułu na ostatniej stronie, czuje się głęboki niesmak.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady, pan Piotr Hoser zamknął obrady XXXII sesji Rady Gminy Michałowice.

 

Protokołowała:

Urszula Bejda

Data publikacji: 27.07.2006 13:15
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 31
Autor: Marcin Walichnowski