Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.07.2006 13:03

Uchwała Nr XXXII/280/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. C i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 48 ust 1 pkt. 2 i art. 49 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie kredytu preferencyjnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie wysokości do 200 000 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji p“ modernizacja ul Słonecznej Michałowice”.

Źródłem spłaty kredytu preferencyjnego będą dochody własne budżetu Gminy Michałowice.

 

§ 2

Wyraża się zgodę na zabezpieczenie udzielonych kredytów i pożyczek poprzez:

udzielenie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym Gminy Michałowice.

weksel własny “in blanco” bez protestu wystawiony przez Gminę Michałowice.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 27.07.2006 13:03
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Marcin Walichnowski