Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.07.2006 12:38

Uchwała Nr XXXII/283/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r.

w sprawie zasad realizacji programu “Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice”.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 26 ust. 1 i 2 oraz art. 28 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się zasady realizacji programu “Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Załącznik

do uchwały Rady Gminy

Nr XXXII/283/05

z dnia 4 lipca 2005 r.

 

Gmina Michałowice realizuje program “Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice” zgodnie z uchwalonym wieloletnim programem inwestycyjnym na następujących zasadach:

Gmina Michałowice prowadzi inwestycję polegającą na budowie ulicznej sieci kanalizacji sanitarnej zapewniając finansowanie w wysokości do 90% kosztów inwestycji jako wsparcie inicjatywy społecznej mieszkańców gminy w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej na zasadach określonych w ust. 2, 3 i 4

2. Finansowanie określone w ust. 1 obejmuje:

grawitacyjne kolektory uliczne (w tym odbudowa nawierzchni ulic), urządzenia towarzyszące oraz przykanaliki domowe do pierwszej studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości w odległości do 2,00 m od granicy działki z ulicą.

ciśnieniowe rurociągi uliczne wraz z odcinkiem przykanalika do studzienki pompowej, studzienką pompową usytuowaną do 2 m od granicy działki z ulicą, pompą ciśnieniową i instalacją zasilania elektrycznego opomiarowanej licznikiem właściciela posesji.

3. Gmina Michałowice zobowiązuje się do sfinansowania w całości :

kosztów opracowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę rurociągu ulicznego i przyłączy indywidualnych. Opracowanie dokumentacji dla przykanalików indywidualnych będzie realizowane przez gminę w przypadku ich budowy w jednym procesie inwestycyjnym wraz z kolektorem ulicznym,

kosztów obsługi geodezyjnej inwestycji.

Gmina zawrze umowy cywilno-prawne z uczestnikami inicjatywy społecznej mieszkańców gminy w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej.

5. Prowadzenie inwestycji, o których mowa w uchwale, uzależnione jest od:

warunków technicznych wynikających z programu kanalizacji , projektu technicznego i dotychczasowego stanu realizacji budowy sieci kanalizacyjnej,

zadeklarowania udziału mieszkańców w partycypacji w kosztach inwestycji w formie zawarcia umowy cywilno prawnej – w ilości minimum 70% działek zabudowanych,

rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić po wpłacie minimum 70% zadeklarowanych wpłat.

6. Rozpoczęcie realizacji inwestycji może nastąpić po dokonaniu wpłat uczestników inicjatywy społecznej w wysokości odpowiadającej kwotom zapisanym corocznie w budżecie gminy.

7. Decyzję o rozpoczęciu inwestycji, o której mowa w uchwale, podejmuje Wójt Gminy w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy.

Data publikacji: 27.07.2006 12:38
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Marcin Walichnowski