Urząd Gminy Michałowice
27.07.2006 12:29

Uchwała Nr XXXII/288/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Pruszkowskim na wykonanie prac projektowych i budowlanych na drogach powiatowych.

Na podstawie art. 8 ust. 2a, art. 18 ust.2 pkt 11 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem Pruszkowskim na wykonanie projektu i budowy ścieżki rowerowej w pasie drogowym dróg powiatowych położonych w granicach Gminy Michałowice tj.: Al. Powstańców Warszawy, ulicy Pęcickiej i ulicy Parkowej.

 

§ 2

Porozumienie o którym mowa w § 1 zostanie zawarte z terminem obowiązywania do 31.12.2006r.

 

§ 3

Zobowiązania finansowe przeznaczone na zadania określone § 1 w wysokości do 700.000 zł zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Michałowice

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 27.07.2006 12:29
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Marcin Walichnowski