Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.07.2006 12:27

Uchwała Nr XXXII/289/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy, związanych z monitoringiem i konserwacją systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy Michałowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) 
Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zawarcia umów na okres przekraczający rok budżetowy, związanych z monitorowaniem sygnałów alarmowych i konserwacją systemu alarmowego zainstalowanego w budynku Urzędu Gminy Michałowice.

Zaangażowanie środków na cel określony w ust. 1 ustala się następująco:

w 2005 r. do kwoty – 3.400 zł (trzy tysiące czterysta złotych),

w 2006 r. do kwoty – 6.700 zł (sześć tysięcy siedemset złotych),

w 2007 r. do kwoty – 6.700 zł (sześć tysięcy siedemset złotych),

w 2008 r. do kwoty – 3.400 zł (trzy tysiące czterysta złotych),

Źródłem finansowania zobowiązań określonych w ust. 2 będą środki własne budżetu Gminy.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 27.07.2006 12:27
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Marcin Walichnowski