Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.07.2006 12:24

Uchwała Nr XXXII/291/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r.

w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych we wsi Reguły Gmina Michałowice.

Na podstawie art. 102 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

  1. Przystąpić do scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym wieś Reguły stanowiących działki ewidencyjne nr nr: 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, o ogólnej powierzchni 4,2600 ha, na wniosek właścicieli i użytkowników posiadających 87 % powierzchni gruntów objętych scaleniem i podziałem.
  2. Granice zewnętrzne gruntów objętych scaleniem i podziałem określone są na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
  3. Wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

     

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 27.07.2006 12:24
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 17
Autor: Marcin Walichnowski