Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.07.2006 12:12

Uchwała Nr XXXII/293/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2005 r.

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ew. 412/3, położonej we wsi Granica gm. Michałowice

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami), Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 

§ 1

Przyjąć na rzecz Gminy Michałowice darowiznę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Granica gm. Michałowice, stanowiącej działkę ew. nr 412/3 o pow. 0,29 ha, będącej drogą, uregulowanej w księdze wieczystej Kw nr 28669.

 

§ 2

Źródłem pokrycia kosztów przyjęcia darowizny (koszt sporządzenia aktu notarialnego) będą dochody własne budżetu Gminy Michałowice.

 

§ 3

Nabytą nieruchomość gruntową, wymienioną w § 1 przeznaczyć na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości Gminy Michałowice.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 27.07.2006 12:12
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Marcin Walichnowski