Urząd Gminy Michałowice
27.07.2006 12:01

Uchwała Nr XXXIII/298/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lipca 2005 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Opacz Mała, Gmina Michałowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Istniejącej drodze oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu wsi Opacz Mała jako działki nr nr ew. 292/1 i 316, nadać nazwę  "ul. Jałowcowa". Przebieg "ul. Jałowcowej" określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U z a s a d n i e n i e

Do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Opacz Mała, Gmina Michałowice

 

W dniu 08.06.2005r. wpłynął wniosek czternaściorga właścicieli i współwłaścicieli działek nr nr ew. 284/1, 285/1, 286/1, 287/1, 288/1, 289/1, 290/1 i 291/1 położonych przy działce oznaczonej nr ew. 292/1 stanowiącej drogę będącą własnością osób fizycznych, o nadanie nazwy ulicy.

Zaproponowano nazwy "ul. Jałowcowa", "ul. Dereniowa", "ul. Dzikiego Wina" i "ul. Aleja Maków".

Działka ew. nr 292/1 stanowi drogę łącznie z działka ew. nr 316 będącą własnością Gminy Michałowice. Celowe jest więc ujęcie w projekcie uchwały obu działek.

Propozycja nadania nazwy ul. Jałowcowa została pozytywnie zaopiniowana przez Panią Sołtys wsi Opacz Mała.

Proponowana nazwa nie powtarza się na terenie gminy.

 


 

Załącznik do Uchwały Nr XXXIII / 298 / 2005

Rady Gminy Michałowice

z dnia 15 lipca 2005

 

dz nr ew 316  ul. Jałowcowa

Data publikacji: 27.07.2006 12:01
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 12
Autor: Marcin Walichnowski