Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.07.2006 11:45

Uchwała Nr XXXIV/304/ 2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2005 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/266/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia “Umowy o dofinansowanie Projektu «Budowa Systemu Kanalizacji Sanitarnej Gminy Michałowice»” i ustalenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) i art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116 poz. 1206) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr XXXI/266/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia “Umowy o dofinansowanie Projektu «Budowa Systemu Kanalizacji Sanitarnej Gminy Michałowice»” i ustalenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

“Wyrazić zgodę na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy poprzez złożenie weksla in blanco na kwotę 2 058 944,54 zł wraz z deklaracją wekslową,

 

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXXI/266/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia “Umowy o dofinansowanie Projektu «Budowa Systemu Kanalizacji Sanitarnej Gminy Michałowice»” i ustalenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy nie ulegają zmianie.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 27.07.2006 11:45
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Marcin Walichnowski