Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
26.07.2006 17:09

Uchwała Nr XXXV/310/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 października 2005 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, Oddziałem w Warszawie, dotyczącego partycypacji w kosztach konserwacji rz. Raszynki i rz. Utraty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 11 i art. 58 w związku z art. 8 ust. 2a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 

§ 1.

Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zawarcia Porozumienia zWojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, Oddziałem w Warszawiew sprawie: partycypacji w kosztach konserwacji  rz. Raszynki i rz. Utraty.

 

 

§ 2.

1.    Ustala się, że Gmina Michałowice przeznaczy na realizację zadania określonego w § 1 kwotę 1.000 zł.

2.    Źródłem pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 będą środki własne budżetu Gminy.

 

§ 3.

Porozumienie, o którym mowa w § 1 zostanie zawarte do zakończenia prac w nim określonych, nie dłużej jednak niż do dnia 30.11.2005 r.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 26.07.2006 17:09
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Marcin Walichnowski