Urząd Gminy Michałowice
26.07.2006 17:07

Uchwała Nr XXXV/311/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 października 2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy, związanej z wykonywaniem usługi polegającej na wywozie nieczystości stałych z nieruchomości komunalnych(budynki mieszkalne) na terenie gminy.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice ustala co następuje:

 

§ 1

Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zawarcia umowy na okres przekraczający rok budżetowy, związanej z wykonywaniem usługi polegającej na wywozie nieczystości stałych z nieruchomości komunalnych (budynki mieszkalne) na terenie Gminy.

Zaangażowanie środków na cel określony w ust. 1 ustala się następująco:

 

rok 2006 - kwota 1 048 zł (słownie: tysiąc czterdzieści osiem zł.)

rok 2007 - kwota 1 048 zł (słownie: tysiąc czterdzieści osiem zł.)

rok 2008 - kwota 524 zł( słownie: pięćset dwadzieścia cztery zł.)

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice

 

§ 3.

Źródłem finansowania zobowiązań określonych w § 1, będą środki własne budżetu Gminy.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Data publikacji: 26.07.2006 17:07
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Marcin Walichnowski