Urząd Gminy Michałowice
26.07.2006 17:06

Uchwała Nr XXXV/312/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 października 2005 r.

w sprawie zmiany do uchwały nr XIII/76/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice oraz zmiany do uchwały nr LVIII/427/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 09 października 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) a także art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje;

 

§ 1

W Statucie Zespołu stanowiącym załącznik do uchwały nr XIII/76/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r, w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice oraz zmiany do uchwały Nr LVIII/ 427/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 09 października 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice w § 3 pkt 4 ppkt 3 dodaje się literę “h) radca prawny”.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 26.07.2006 17:06
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Marcin Walichnowski