Urząd Gminy Michałowice
26.07.2006 16:59

Uchwała Nr XXXV/315/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 października 2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości położonych we wsi Granica gm. Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 1 pkt 1 i art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz.U z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Michałowice własności niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę oznaczoną nr ew. 546 o pow. 500 m2, położoną we wsi Granica gm. Michałowice, uregulowaną w księdze wieczystej KW Nr 27804 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie.
  2. Nabycie własności nieruchomości, o której mowa w pkt 1 nastąpi za cenę nie wyższą niż ustaloną w operacie szacunkowym z dnia 24 sierpnia 2005r. określającym wartość rynkową nieruchomości, tj. za cenę 53.145 zł.

 

§ 2

 

  1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Michałowice własności niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę oznaczoną nr ew. 547 o pow. 400 m2, położoną w we wsi Granica gm. Michałowice, uregulowaną w księdze wieczystej KW Nr 27788 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie.
  2. Nabycie własności nieruchomości, o której mowa w pkt 1 nastąpi za cenę nie wyższą niż ustaloną w operacie szacunkowym z dnia 24 sierpnia 2005r. określającym wartość rynkową nieruchomości, tj. za cenę 42.516 zł.

 

§ 3

Źródłem pokrycia kosztów nabycia przez Gminę Michałowice własności nieruchomości, o których mowa w § 1 i § 2, będą środki własne budżetu Gminy Michałowice.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Gminy Michałowice

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości położonych we wsi Granica gm. Michałowice.

 

Mieszkańcy Gminy poprosili o utworzenie parkingu przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi, co szczególnie jest zasadne w aspekcie budowy hali sportowej.

Ponieważ w najbliższym otoczeniu szkoły, Gmina nie posiada żadnej nieruchomości komunalnej zwrócono się do właścicieli sąsiednich nieruchomości położnych we wsi Granica przy ul. Rekreacyjnej i ul. Poprzecznej o możliwość zakupu gruntu przez Gminę.

Tylko właściciele działek nr ew. 1226, 546 i 547 wyrazili chęć sprzedaży działek.

Działki ew. nr 546 i 547 położne są pomiędzy ulicami: Główną, Rekreacyjna i Poprzeczna.

Rzeczoznawca majątkowy na zlecenie Gminy określił wartości działek na kwoty:

- działka nr ew. 546 - 53.145 zł

- działka nr ew. 547 - 42.516 zł.

Właściciele działki zgodzili się sprzedać działki Gminie za kwotę 23 tys. dolarów

Uważam, że dokonanie zakupu opisanej nieruchomości jest zasadne i zgodne z obowiązującymi przepisami, dlatego wnoszę projekt stosownej uchwały.

Data publikacji: 26.07.2006 16:59
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Marcin Walichnowski