Urząd Gminy Michałowice
26.07.2006 17:22

Uchwała NrXXXV/308/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 października 2005 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/249/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji w Gminie Michałowice " na lata 2005-2007.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/249/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji w Gminie Michałowice " na lata 2005-2007 otrzymuje treść w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Pozostałe zapisy Uchwały Nr XXIX/249/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego“Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji w Gminie Michałowice " na lata 2005-2007” pozostają bez zmian.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 26.07.2006 17:22
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Marcin Walichnowski