Urząd Gminy Michałowice
26.07.2006 17:04

Uchwała XXXV/313/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 października 2005r

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Komorów Osiedle, Gmina Michałowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Istniejącej ulicy oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu wsi Komorów Osiedle jako działka nr ew. 775/3 nadać nazwę"Aleja Jana Pawła II". Przebieg "Alei Jana Pawła II" określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Uzasadnienie

Do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Opacz Mała, Gmina Michałowie

 

W celu upamiętnienia zasług wielkiego Polaka jakim był Ojciec Święty Jan Paweł II, w związku ze zbliżającą się rocznicą wyboru na Papieża, proponuję nazwać teren położony pomiędzy ulicami Nadarzyńska i Sportowa we wsi Komorów Osiedle stanowiący działkę nr ew775/3 o powierzchni 1;4956 jego imieniem.

 

Działka ta posiada szerokość około 18 metrów.Jest zadrzewiona.

Proponowana nazwa nie powtarza się na terenie gminy.

Data publikacji: 26.07.2006 17:04
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 9
Autor: Marcin Walichnowski