Urząd Gminy Michałowice
26.07.2006 16:40

Uchwała Nr XXXVI/320/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 listopada 2005 r.

Uchwała Nr XXXVI/320/2005

Rady Gminy Michałowice
z dnia 14 listopada 2005

 

Zmieniająca uchwalę Nr XXII/181/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

W załączniku do uchwały Nr XXII/181/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego wprowadza się zmiany w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 26.07.2006 16:40
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Marcin Walichnowski