Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
26.07.2006 15:47

Uchwała Nr XXXVII / 331 / 2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Michałowice do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok budżetowy 2006.

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Mając na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego Gmina Michałowice zobowiązuje się do pokrywania kosztów utrzymania i wyposażenia 10 policjantów oddelegowanych z Oddziałów Prewencji Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.

 

§ 2

1.     Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok budżetowy 2006 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i wyposażenia 10 policjantów oddelegowanych z Oddziałów Prewencji Komendy Stołecznej Policji na podstawie porozumienia zawartego z Komendantem Stołecznym Policji w trybie art. 13 ust. 3 i 4e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późniejszymi zmianami).

2.     Zaangażowanie środków na ten cel określony w ust. 1 ustala się do kwoty 166 440,00 złotych.

3.     Źródłem finansowania zobowiązań określonych w ust. 1 będą dochody własne budżetu gminy.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

W dniu 3 sierpnia 2005 r. wpłynęło do Urzędu Gminy pismo Pani Elżbiety Smolińskiej – Starosty Powiatu Pruszkowskiego o możliwości partycypacji Gmin w kosztach utrzymania policjantów z Oddziałów Prewencji Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.

 

W myśl art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zmianami) jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Policji.

 

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania oraz perspektywę znacznej poprawy ładu i porządku na terenie Gminy Michałowice, Wójt Gminy Michałowice w piśmie z dnia 25 sierpnia 2005 r. do Starosty Powiatu Pruszkowskiego poinformował, że Gmina Michałowice podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie pokrywania kosztów utrzymania 10 policjantów z Oddziałów Prewencji KSP.

Data publikacji: 26.07.2006 15:47
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Marcin Walichnowski