Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
26.07.2006 15:46

Uchwała Nr XXXVII / 332 / 2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Michałowice do podpisania Aneksu Nr 1 do porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji w Warszawie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

Upoważnia sie Wójta Gminy do podpisania Aneksu Nr 1 do porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/164/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji w Warszawie.

 

§ 2

Treść Aneksu Nr 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały

 

§ 3

Pozostałe zapisy uchwały Nr XXII/164/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lipca 2004 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji w Warszawie pozostają bez zmian.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

załącznik do uchwały Nr XXXVII/332/2005

Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r.

 

Aneks Nr l

 

do Porozumienia z dnia 30 września 2004 r. w sprawie wybudowania nowej siedziby Komisariatu Policji w Michałowicach z/s w regułach, powiat Pruszków

 

zawarty w dniu …………………………  2005 r., pomiędzy:

Gminą Michałowice z siedzibą w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34 w imieniu i na rzecz, której działa Roman Lawrence - Wójt Gminy Michałowice zwaną w dalszej części „Gminą"

a

Komendantem Stołecznym Policji z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowolipie 2, reprezentowanym przez insp. Romana Trzcielińskiego - Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji zwanym w dalszej części „Policją" o następującej treści:

 

§1

 

§ 5 Porozumienia otrzymuje nowe brzmienie:

„ Gmina jak również i Policja deklarują wolę współfinansowania w równych częściach zadania inwestycyjnego „Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Michałowicach z/s w Regułach", którego szacunkowy koszt wynosi do 1.500 tys. zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). Gmina przekaże kwotę w wysokości do 750 tys. zł (słownie siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

§2

W § 7 pkt. l Porozumienia otrzymuje nowe brzmienie:

„ Gmina będzie przekazywała środki finansowe, o których mowa w § 5 na rachunek bankowy „ Funduszu Wsparcia Policji" o numerze:

36101010100056561898100000 w NBP O/O w Warszawie,

sukcesywnie w miarę wykonanych robót w terminie do 14 dni licząc od daty otrzymania not księgowych, kosztorysów powykonawczych oraz protokołów odbioru robót "

 

§3

Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.

 

§4

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§5

Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

 

         Policja                                                              Gmina

Data publikacji: 26.07.2006 15:46
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Marcin Walichnowski