Urząd Gminy Michałowice
26.07.2006 16:09

Uchwała Nr XXXVII/323/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005r

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 r.

Na podstawie art. 5 ust.1, art. 6 ust. 12, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r Nr 9 poz.84 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości na 2006 r. obowiązujące na terenie Gminy Michałowice

1) od gruntów:

 

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów mniemające budynków 0,68 zł od 1 m² powierzchni,

   

 2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 3,61 zł od 1 ha powierzchni,

   

 3. od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,15 zł od 1 m² powierzchni;

   

2) od budynków lub ich części:

 

 1. mieszkalnych 0,56 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

   

 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

   

 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym8,58 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

   

 4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,60 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

   

 5. od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 3,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

   

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  

§ 2

1.Podatek płatny jest w kasie Urzędu Gminy Michałowice lub na jego rachunek bankowy. Osoby fizyczne mogą uiszczać podatek za pośrednictwem inkasenta.

2.Inkasentami podatku od nieruchomości w sołectwach są sołtysi a w miejscowościach Granica Pan Jan Wojtecki, Nowa Wieś Pan Zbigniew Sarzyński i Pęcicach Małych Pani Danuta Rajska.

3.Wynagrodzenie inkasentów wynosi 5 % pobranego przez nich podatku.

 

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXV/203/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2004 sprawie stawek w podatku od nieruchomości na rok 2005

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Data publikacji: 26.07.2006 16:09
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Marcin Walichnowski