Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
26.07.2006 16:07

Uchwała Nr XXXVII/324/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005r

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006 r.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r Nr 9 poz.84 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości na 2006 r.

 

 1. budynki i grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

   

 2. budynki i grunty stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury oraz gminnych jednostek budżetowych,

   

 3. grunty i budynki zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie zadań publicznych – ochrony przeciwpożarowej,

   

   

 4. budynki i budowle stanowiące własność Gminy Michałowice wykorzystywane na potrzeby wykonywania zadań publicznych – zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania ścieków.

   

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXV/204/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Data publikacji: 26.07.2006 16:07
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Marcin Walichnowski