Urząd Gminy Michałowice
26.07.2006 15:59

Uchwała Nr XXXVII/325/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 r.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r Nr 9 poz.84 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 r. ( M.P. Nr. 68 poz. 956) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych na 2006 r. obowiązujące na terenie gminy:

 1.  

  1. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

    

 1. od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 634,00

   

 2. powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.054,00

   

 3. powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.270,00

   

  2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

  1.  

   1. od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton 1.476,00

     

   2. od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

     

   3. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 1.270,00

     

   4. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

     

   5. od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

     

 4. mniejszej niż 30 miejsc - 1.476,00
 5. równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.874,00

   

  § 2

  Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych po 1 stycznia 2000 roku określa się w wysokości:

  1. dla środków transportowych, o których mowa w §1 pkt 1:
 6. od 3,5 t do 5,5 t włącznie 594,00
 7. powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 942,00
 8. powyżej 9 t. i poniżej 12 t 1.136,00

 

 1. dla środków transportowych, o których mowa w §1 pkt 3:

  od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t. i poniżej 12 t:

  1.322,00

 2. dla środków transportowych, o których mowa w § 1 pkt 7:

a) mniejszej niż 30 miejsc 1.322,00

b) równej lub wyższej n iż 30 miejsc 1.680,00

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Załączniki

Data publikacji: 26.07.2006 15:59
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Marcin Walichnowski