Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
26.07.2006 15:54

Uchwała Nr XXXVII/326/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005r

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.); art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.)  oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.)uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 6

Traci moc uchwała Nr VI/37/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji o nieruchomościach.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Załączniki

Data publikacji: 26.07.2006 15:54
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Marcin Walichnowski