Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
26.07.2006 15:51

Uchwała Nr XXXVII/328/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/266/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia „Umowy o dofinansowanie Projektu «Budowa Systemu Kanalizacji Sanitarnej Gminy Michałowice»” i ustalenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r  Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) i art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116 poz. 1206) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§  1

W uchwale Nr XXXI/266/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r. w  sprawie  upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia „Umowy o dofinansowanie Projektu «Budowa Systemu Kanalizacji Sanitarnej Gminy Michałowice»” i ustalenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie: kwotę 2 083 778,38 zł zastępuje się kwotą„3 386 139,87zł”.

 

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXXI/266/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja  2005 r w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia „Umowy o dofinansowanie Projektu «Budowa Systemu Kanalizacji Sanitarnej Gminy Michałowice»” i ustalenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy  nie ulegają zmianie.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 26.07.2006 15:51
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Marcin Walichnowski