Urząd Gminy Michałowice
26.07.2006 15:50

Uchwała Nr XXXVII/329/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/264/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia „Umowy o dofinansowanie Projektu «Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji Komorów Osiedle i Komorów Wieś Gmina Michałowice»” i ustalenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r  Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) i art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116 poz. 1206) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§  1

W uchwale Nr XXXI/264/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2005 r. w  sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia „Umowy o dofinansowanie Projektu «Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji Komorów Osiedle i Komorów Wieś Gmina Michałowice»” i ustalenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji  § 2  otrzymuje brzmienie: kwotę3 388 218,14  zł zastępuje się kwotą „5 505 854,49 zł”.

 

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXXI/264/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 maja  2005 r w  sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia „Umowy o dofinansowanie Projektu «Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji Komorów Osiedle i Komorów Wieś Gmina Michałowice»” i ustalenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji  nie ulegają zmianie.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 26.07.2006 15:50
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Marcin Walichnowski