Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
26.07.2006 15:49

Uchwała Nr XXXVII/330/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Michałowice do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na okres przekraczający rok budżetowy.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na okres przekraczający rok budżetowy z przeznaczeniem na:

1)       pielęgnację drzew i krzewów na terenie Gminy Michałowice i zaangażowania na ten cel środków w wysokości 4 686,50 (słownie: cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 50/100) w roku budżetowym 2006,

2)       wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Michałowice i zaangażowania na ten cel środków w wysokości:

a)      20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysiące złotych) w roku budżetowym 2006,

b)      24 000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych) w roku budżetowym 2007,

c)      23 100 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto złotych) w roku budżetowym 2008,

3)       zabezpieczenie opieki nad zwierzętami z terenu Gminy Michałowice i zaangażowanie na ten cel środków w wysokości:

a) 30000zł.(słownie trzydzieści tysięcy złotych) w roku budżetowym 2006

      b) 50000zł. (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych) w roku budżetowym 2007

      c) 40000zł.(słownie czterdzieści tysięcy złotych) w roku budżetowym 2008

4)       zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2005/2006 i zaangażowania na ten cel środków w wysokości 240000 (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych) w roku budżetowym 2006,

5)       wynagrodzenie za zbiórkę opłat za zrzut ścieków do kanalizacji gminnej i zawieranie umów z dostawcami indywidualnymi na dostawę ścieków i zaangażowania na ten cel środków w wysokości 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) w roku budżetowym 2006.

 

§ 2.

Zobowiązania określone w § 1 zostaną pokryte z dochodów własnych budżetów Gminy Michałowice w poszczególnych latach.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 26.07.2006 15:49
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Marcin Walichnowski