Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
26.07.2006 15:36

Uchwała Nr XXXVII/333/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Miastem Pruszkowem, dotyczącego przeprowadzenia zadania inwestycyjnego pt.: „Budowa kanalizacji deszczowej od rzeki Utraty do ul. Andrzeja w Pruszkowie”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w związku z art. 10 ust. 1  i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 

§ 1.

Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zawarcia Porozumienia z Miastem Pruszkowem w sprawie: przeprowadzenia zadania inwestycyjnego pt.: „Budowa kanalizacji deszczowej od rzeki Utraty do ul. Andrzeja w Pruszkowie” (zlewania ulicy Ireny w Komorowie).

 

§ 2.

Ustala się, że Gmina Michałowice przeznaczy na realizację zadania określonego w § 1 kwotę nie większą niż 600.000 zł., z czego:

1. w roku 2005 - 235.000 zł. z dochodów własnych Gminy,

2. w roku 2006 - 365.000 zł. z pożyczki lub kredytu.

 

§ 3.

Porozumienie, o którym mowa w § 1 zostanie zawarte do zakończenia prac w nim określonych, nie dłużej jednak niż do dnia 30.06.2006 r.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 26.07.2006 15:36
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Marcin Walichnowski