Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
26.07.2006 15:21

Uchwała Nr XXXVII/335/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005r.

zmieniająca uchwałę nr XIV/85/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2004 – 2008.

Na podstawie art. 21 ust.1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie  gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr.31 poz. 266 z późniejszymi zmianami) oraz art. 40 ust.1 i 2 pkt. 3 z 2001 r. w zw. z art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 

§ 1.

W uchwale  Nr XIV/85/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2004 ¸2008 załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika  do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 


 

                                                                                                     Załącznik nr 3

                                                                                               do  uchwały Rady Gminy

                                                                                                   Nr. XXXVII/335/2005

                                                                                               z  dnia 14grudnia 2005

 

Potrzeby w zakresie remontów  i wydatków w latach  2005 – 2008

w zasobach mieszkaniowych Gminy Michałowice

 

l.p.

 

Lokalizacja

Budynku

Nakłady  finansowe w rozbiciu na lata:

                          w tys. zł.

2005r.

 

2006r

2007r.

2008r.

1.

Komorów

ul. Mazurska 67

 

   30,0

 

    -

 

   -

 

   8,0

2.

Komorów

Al. M.Dabrowskiej 42

 

    -

 

    -

 

   -

 

    -

3.

 

Komorów

Al. M. Dąbrowskiej 12/20

 

   -

 

    10,0

 

   20,0

 

   -

4.

 

Komorów

Al. M. Dąbrowskiej 12/20(lokal w szkole)

 

   -

 

      -

                  

 

    -

 

    -

5.

 

Komorów

ul. Kasztanowa 8/4

ul. Kasztanowa 10/3

 

    5,0

 

      -

 

    -

 

   10,0

6.

Michałowice ul. Szkolna 15 (lokale w budynku szkoły)

 

     -

 

 

      -

 

   10,0

 

 

     -

7.

Nowa Wieś

ul. Główna 96 (lokale w budynku szkoły)

 

     -

 

      -

 

     -

 

    -

8.

Pęcice

ul. Zaułek 7 (lokal przy Domu Wiejskim)

 

     -

 

      -

 

     -

 

 

   20,0

9.

Pęcice

ul. Zaułek 7A

 

     24,0

 

      -

 

    10,0

 

    -

10.

Opacz Kol.

ul. Ryżowa 90

 

     26,0

 

      5,0

 

    50.0

 

    -

11.

         Ogółem:

 

     85,0

     

    15,0

 

   90,0

  

  38,0

Data publikacji: 26.07.2006 15:21
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Marcin Walichnowski