Urząd Gminy Michałowice
28.07.2006 15:52

Uchwała Nr XXXVII/336/2005Rady Gminy Michałowicez dnia 14 grudnia 2005

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:


§ 1.

 

Przyjąć „Program współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2006 r. w brzmieniu załącznika do uchwały.
 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 

§ 3.

 

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/336/2005

Rady Gminy Michałowice

z dnia 14 grudnia 2005r.

 

Program współpracy Gminy Michałowicez organizacjami pozarządowymioraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 r.
 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

Ilekroć w Programie jest mowa o:

 1. „ustawie” –ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm./,
 2. „uchwale” - rozumie się przez to uchwałę, do której załącznikiem jest Program,
 3. „gminie” – rozumie się przez to Gminę Michałowice,
 4. „podmiotach” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy,
 5. „dotacji” – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art.69 ust. 4 pkt 1 lit. dustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm./,
 6. „konkursie” – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 13 ustawy,

 

§ 2

Obszar współpracy

 

Współpraca z podmiotami dotyczy zadań określonych w art. 7 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), a w szczególności zadań własnych gminy obejmujących następujące obszary:

 1. Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 2. Kultury fizycznej i sportu,
 3. Profilaktyki uzależnień.

 

§ 3

Formy współpracy

 

 1. Współpraca o której mowa § 2 może przybierać następujące formy:
  1. zlecania podmiotom Programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;
  2. wzajemnego informowania się o planowanychkierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków;
  3. konsultowania z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektówaktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
  4. tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.
 2. Współpraca może polegać także na wspomaganiu technicznym, szkoleniowym, informacyjnym lub finansowym podmiotów Programu w zakresie określonym uchwałą.

 

§ 4

Zadania Programu

 

Ustala się następujące zadania realizowane w ramach programu roku 2006:

 1. Dla wszystkich obszarów objętych § 2
  1. Organizacja w I kwartale roku 2006 spotkania z udziałem przedstawicieli Podmiotów działających na terenie w celu zidentyfikowania potrzeb i skoordynowania działań Podmiotów orz Gminy.
  2. Utworzenie zespołu doradczo-inicjatywnego przy Wójcie Gminy w skład którego wejdzie po jednymz przedstawicieli Podmiotów z działających na terenie Gminyoraz inne osoby wskazane przez Wójta.
 2. Dla obszaru z § 2 pkt 1.
  1. wpieranie społecznych lokalnych inicjatyw kulturalnych,
  2. wspieranie przedsięwzięć artystycznych realizowanych na terenie Gminy (koncerty, przeglądy itp.)
 3. Dla obszaru z § 2 pkt 2.
  1. wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu,
  2. powierzanie organizacji gminnych dni sportu,
  3. wpieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.
 4. Dla obszaru z § 2 pkt 3.
  1. wspieranie działań na rzecz profilaktyki uzależnień,
  2. wspieranie działań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym,
  3. powierzanie organizacji wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży.


§ 5

 

 1. Udział Podmiotów w wykonaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę w zakresie zadań określonych w § 4 pkt 2 – 4 zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy oraz których działalność statusowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
 2. Zlecanie realizacji zadania publicznego może mieć jedną z form:
  1. powierzenie wykonania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
  2. wsparcie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
  3. Dotacje o których mowa w ust. 2, nie mogą być wykorzystane na:
   • remonty budynków,
   • zadania i zakupy inwestycyjne,
   • zakupy gruntów,
   • działalność gospodarczą,
   • pokrycie kosztów utrzymania biura Podmiotów,
   • pokrycia kosztów utrzymania organizacji politycznych, kościołów i związków wyznaniowych,
  4. Herb Gminy Michałowice oraz informacja o dotacji o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 musi być zamieszczona na plakatach, zaproszeniach i innych materiałach promocyjnych.

 

§ 6

 

 1. Zlecanie zadań o których mowa w § 4 pkt 2-4 następuje, zastrzeżeniem § 8, w trybie konkursu, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
 2. Konkursy dotyczące zadań określonych § 5 ogłasza Wójt.
 3. Ogłoszenie konkursu musi wyprzedzać jego rozstrzygnięcie o co najmniej 30 dni.
 4. Ogłoszenie konkursu może nastąpić jedynie w sytuacji zabezpieczenia środków finansowych na zadania w budżecie.

 

§ 7

 

Do konkursu, o którym mowa w §6, mogą przystąpić także jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 

§ 8

 

Powierzanie realizacji zadania, o którym mowa w § 6, każdorazowo powinno być poprzedzone analizą czy realizacja zadania w innym trybie pozwoli na efektywniejszą realizację zadania – zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

§ 9

 

Wójt Gminy, na podstawie analizy efektów realizacji niniejszego Programu, przygotowuje projekt Rocznego Programu Współpracy na rok 2007, który przedstawia Radzie wraz z projektem uchwały budżetowej.

Data publikacji: 28.07.2006 15:52
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 7
Autor: Marcin Walichnowski