Urząd Gminy Michałowice
26.07.2006 15:08

Uchwała Nr XXXVII/337/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r.

w sprawie zawierania umów w ramach wydatków bieżących na okres przekraczający rok budżetowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 143 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawieranie  wieloletnich umów na okres przekraczający rok budżetowy, których przedmiotem są dostawy:

1         wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci;

Zaangażowanie na cel określony w pkt. 1 środków finansowych do wysokości:

a)      w roku 2006 -  1 875 000 zł (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy)

b)      w roku 2007 – 1 965 000 zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy)

2   energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej;

Zaangażowanie na cel określony w pkt. 2 środków finansowych do  wysokości:

a)      w roku 2006 – 1 098 100 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto)

b)      w roku 2007 – 1 185 800 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset)

3   gazu z sieci gazowej;

Zaangażowanie na cel określony w pkt. 3 środków finansowych do wysokości:

a)      w roku 2006 – 348 000 zł (trzysta czterdzieści osiem tysięcy)

b)      w roku 2007 -  375 800 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset)

 

§ 2.

1.       Źródłem pokrycia zobowiązań wynikających z umów określonych w § 1 będą dochody własne budżetu Gminy Michałowice.

2.       Zadania określone w § 1 finansowane będą w roku budżetowym ze środków przeznaczonych w budżecie Gminy Michałowice na wydatki bieżące.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 26.07.2006 15:08
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Marcin Walichnowski