Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
15.12.2006 11:23

Uchwała Nr III /12/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006r.

w sprawie stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami ) i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) uchwala się co następuje:
 
§ 1
Uchwałą niniejszą Rada Gminy w Michałowicach:
1)      określa wysokość stawek opłaty targowej,
2)      określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,
3)      zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasenta, termin płatności dla inkasenta oraz wynagrodzenie za inkaso.
 
§ 2
Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Michałowice w sposób następujący:
1)Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży :
    a) z samochodu osobowego, straganu, stołu -                         10,00 zł;
    b) z innych samochodów, przyczep, naczep -                         20,00 zł;
    c) z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza -               5,00 zł.
    d) ze stoiska obnośnego za 1 m² powierzchni handlowej - 5,00 zł; .
 
§ 3
Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie 618,33 zł.
 
§ 4
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
 
§ 5
1.       Zarządza się pobór opłaty targowej, o której mowa w §1 w drodze inkasa.
2.       Inkasentem opłaty targowej jest Ryszard Majorkiewicz.
3.       Ustala się wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej w wysokości 20% pobranych i terminowo wpłaconych kwot.
4.       Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją , za okresy miesięczne, w terminie do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Gminy Michałowice.
 
§ 6
Traci moc Uchwała Nr IV/17/2003 z dnia 22 stycznia 2003r.Rady Gminy Michałowice w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Michałowice.  
 
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Data publikacji: 15.12.2006 11:23
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 14
Autor: Dariusz Ruta