Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
15.12.2006 11:32

UCHWAŁA Nr III/10/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2007 r.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r Nr 121, poz.844 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości na 2007 r.
1)      budynki i grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu    osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
2)      budynki i grunty stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury oraz gminnych jednostek budżetowych,
3)      grunty i budynki zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie zadań publicznych – ochrony przeciwpożarowej,
4)      budynki i budowle stanowiące własność Gminy Michałowice wykorzystywane na potrzeby wykonywania zadań publicznych – zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania ścieków.
5)      grunty zajęte pod drogi będące w użytkowaniu Gminy Michałowice.
6)      grunty sklasyfikowane jako rowy.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Tracą moc:
Uchwała nr XXXVII/324/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006r.
 Uchwała  Nr XLI/358/2006 z dnia 19 czerwca 2006r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVII/324/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006r.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
Data publikacji: 15.12.2006 11:32
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Dariusz Ruta