Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
15.12.2006 11:29

UCHWAŁA Nr III/11/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami ) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, z późniejszymi zmianami ) uchwala się co następuje:
 
§ 1
1.       Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
2.       Inkaso podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości powierza się sołtysom wsi: Reguły, Michałowice Wieś, Opacz Mała, Sokołów, Suchy Las, Pęcice, Komorów Wieś i inkasentom we wsiach: Granica Janowi Wojteckiemu, Pęcice Małe Danucie Rajskiej, Nowa Wieś Zbigniewowi Sarzyńskiemu, Opacz Kolonia Grażynie Grabka.
 
§ 2
Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy Michałowice podatków pobranych przez sołtysów i inkasentów.
 
§ 3
Pobrane w miesiącach płatności rat podatki powinny być przez sołtysów i inkasentów   przekazane do Urzędu Gminy do 20 dnia  miesiąca płatności rat.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Data publikacji: 15.12.2006 11:29
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 7
Autor: Dariusz Ruta