Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
15.12.2006 11:46

Uchwała Nr III/8/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006r

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 r.
Na podstawie art. 5 ust.1, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r Nr 121, poz. 844) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości na 2007 r. obowiązujące na terenie Gminy Michałowice
1) od gruntów:
a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,69 zł  od 1m² powierzchni,
b)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,65 zł   od 1 ha powierzchni,
c)      od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,17 zł od 1m² powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a)      mieszkalnych  0,57  zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,20 zl od 1 m² powierzchni użytkowej,
c)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,66  zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,60 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e)      od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  3,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 
§ 2
Traci moc Uchwała Nr XXXVII/323/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005r w sprawie stawek w podatku od nieruchomości na rok 2006.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Data publikacji: 15.12.2006 11:46
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Dariusz Ruta