Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
15.12.2006 11:37

Uchwała Nr III/9/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2006 r

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 r.
na terenie Gminy Michałowice.
Na podstawie art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r Nr 121, poz. 844 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 października 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007 r. ( M.P. Nr. 72 poz. 721) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych na 2007 r. obowiązujące na terenie  gminy:
1)      od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:                                     
a)      od 3,5 ton do 5,5 tony włącznie  634,00
b)      powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1.054,00
c)      powyżej 9 ton do poniżej 12 ton  1.270,00
2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
3)      od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton do poniżej 12 ton  1.476,00
4)      od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
5)      od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)   1.270,00
6)      od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
7)      od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:
a)      mniejszej niż 30 miejsc                               1.476,00
b)      równej lub wyższej niż 30 miejsc               1.874,00
  1. Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych w roku 2002 i nowszych określa się w wysokości:

1) dla środków transportowych, o których mowa w ust.1 pkt 1
a)      od 3,5 t do 5,5 t włącznie                       594,00
b)      powyżej 5,5 t do 9 t   włącznie                         942,00
c)      powyżej 9 t. i poniżej 12 ton                         1.136,00
2) dla środków transportowych, o których mowa w ust.1 pkt 3:  
od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t. i poniżej 12 ton                                     1.322,00
3) dla środków transportowych, o których mowa w ust 1 pkt 7 o ilości miejsc do siedzenia:
     a) mniejszej niż 30 miejsc                                1.322,00
     b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                1.680,00
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Tracą moc:
 Uchwała Nr XXXVII/325/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 r.
Uchwała Nr XXXVIII/339/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 stycznia 2006 r zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/325/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2005 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Michałowice na 2006 r
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Załączniki

Data publikacji: 15.12.2006 11:37
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Dariusz Ruta