Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
26.07.2006 13:58

Protokół Nr XL Z obrad XL sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2002-2006 z dnia: 2006-04-27

Protokół  Nr XL z obrad XL sesji Rady Gminy Michałowice odbytych w dniu 27 kwietnia 2006 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 14  radnych.

Nieobecny, nieusprawiedliwiony pan T. Wągrodzki.

 

Ad. pkt. 1

Przewodniczący pan Jacek Sierak powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obrad obecnych jest 8 radnych, w związku z czym Rada może podejmować uchwały.

Pan Wójt zaproponował zdjęcie z porządku obrad z przyczyn formalnych projekt uchwały dotyczący zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006 rok a w to miejsce wprowadzenie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok.

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta polegającego na zdjęciu z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006 rok.

Za wnioskiem       -8

Przeciw                - 0

Wstrzymało się    - 0

Rada wniosek przyjęła.

 

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta polegającego na wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok.

Za wnioskiem       -8

Przeciw                - 0

Wstrzymało się    - 0

Rada wniosek przyjęła

 

Wobec zgłoszonych wniosków porządek obrad XL sesji rady Gminy przedstawia się następująco:

1.Sprawy porządkowe.

2. Przyjęcia protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1.       rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2005 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice,

2.       dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok,

3.       opłat za 1 m3 wody dostarczanej ze stanowiących własność Gminy Michałowice urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Michałowice,

4.       opłaty za odprowadzenie 1 m3 ścieków, z gospodarstw domowych i pozostałych użytkowników, do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Michałowice,

5.       zmieniająca uchwałę nr XXXIX/346/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 6 marca 2006r. w sprawie zasad przyznawania i sposobu odpłatności za usługi opiekuńcze,

6.       ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Michałowice.

4. Podjęcie stanowiska w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2006 rok.

5. Podjęcie stanowiska w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy w 20005r

6. Sprawozdanie Wójta z międzysesyjnej działalności.

7. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał.

8. Informacje Wójta Gminy.

9. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

10. Sprawy wniesione.

Za przyjęciem   - 8

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Porządek obrad XL sesji został przyjęty.

 

Ad. pkt 2

Pan Sierak poinformował, że projekt protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy, zgodnie z wcześniejszą informacją był wyłożony do wglądu w biurze rady, zapytał o uwagi do jego treści.

Nie zgłoszono żadnych uwag.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy.

Za przyjęciem   – 8

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Protokół z XXXIX  sesji Rady Gminy został przyjęty.

 

Ad. pkt 3 ppkt 1.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2005 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice.

Pan Sierak poinformował, że sprawozdanie i projekt uchwały były opiniowane przez poszczególne komisje. Komisja Rewizyjna sformułowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, wpłynęły także opinie RIO. Następnie odczytał uchwałę nr 131/W/06 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Komisje Rewizyjną Rady Gminy Michałowice wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu w 2005 roku (uchwała w załączeniu do protokołu). Poinformował, iż przedłożony wniosek Komisji Rewizyjnej spełnia wymogi określone w art. 18a ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, w związku z tym Skład Orzekający RIO nie zgłasza zastrzeżeń do jego treści.  Następnie odczytał drugą opinię RIO uchwałę nr 125/W/06 z dnia 18 kwietnia 2006 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Michałowice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok. Opinia pozytywna (w załączeniu do protokołu).

Pan Wójt poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok zostało przedstawione w układzie tabelarycznym stanowiącym załączniki do projektu uchwały, oraz załączona została informacja opisowa zawierająca szczegółową informację dotyczącą zrealizowanych dochodów i wykonania wydatków budżetu za 2005 rok (pisemna szczegółowa informacja stanowi załącznik do protokołu). Z opinii RIO wynika, że wszystkie zadania w zakresie finansowym spełniły wymagania formalno-prawne zawarte w ustawach, jak również to, że budżet został zrealizowany w sposób przyzwoity. Wykonanie dochodów Gminy było zdecydowanie wyższe niż w roku poprzednim, w szybkim tępie rosną dochody własne,  co świadczy o skutecznym egzekwowaniu należnych podatków jak również wpłat z tytułu należnych gminie opłat.

Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pan Walendowski poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Chruściak odczytał opinię Komisji Rewizyjnej o realizacji budżetu Gminy Michałowice a następnie wniosek o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Michałowice (wniosek i opinia w załączeniu do protokołu).

Przystąpiono do dyskusji nad poszczególnymi załącznikami.

 

Dochody Budżetu Gminy

Pani Jankowska  zabierając głos poinformowała iż dochody Gminy zostały wykonane w wysokości 45 413 560 zł co stanowi 99,58% planu. Następnie omówiła dochody w poszczególnych grupach (informacja w załączeniu do protokołu).

Pan Chruściak poinformował, że Komisja Rewizyjna stwierdziła, że stan zaległości podatkowych wynosi 7,7% należnych dochodów. Stwierdziła konieczność prowadzenia dalszej windykacji podatków.

Przewodniczący Komisji nie zgłosili uwag.

 

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Brak uwag

 

Wydatki Budżetu Gminy

Pani Jankowska poinformowała że wydatki budżetu Gminy wykonane zostały w wysokości 490 358 652 zł co stanowi 82,67% planu. Do załącznika tego została dołączona informacja uzupełniająca zawierająca wykaz zadań w poszczególnych działach budżetu Gminy (stanowi załącznik do protokołu).

 

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Pani Jankowska poinformowała iż wykonanie w tym dziale wynosi  9 029 222 zł  co stanowi 67,6% planu.

Brak uwag.

 

Dział 600 - Transport i Łączność

Pani Jankowska poinformowała iż wykonanie w tym dziale wynosi 7 286 503 zł co stanowi 70,2% planu.

Brak uwag.

 

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Pani Jankowska poinformowała iż wykonanie w tym dziale wynosi 571 254zł co stanowi 91,8% planu.

Brak uwag.

 

Dział 710 – Działalność Usługowa

Pani Jankowska poinformowała iż wykonanie w tym dziale wynosi 66 222zł co stanowi 44,2% planu.

Brak uwag.

 

Dział 750 – Administracja Publiczna

Pani Jankowska poinformowała iż wykonanie w tym dziale wynosi 3 997 276zł co stanowi 96,7% planu.

Brak uwag.

 

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Pani Jankowska poinformowała iż wykonanie w tym dziale wynosi 68 706zł co stanowi 94,6% planu.

Brak uwag.

 

Dział 752 – Obrona Narodowa

Pani Jankowska poinformowała iż wykonanie w tym dziale wynosi 600zł 100% planu.

Brak uwag.

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne  Ochrona Przeciwpożarowa

Pani Jankowska poinformowała iż wykonanie w tym dziale wynosi 233 103zł co stanowi 95,1% planu.

Brak uwag.

 

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego

Pani Jankowska poinformowała iż wykonanie w tym dziale wynosi 475 648zł co stanowi 100% planu.

Brak uwag.

 

Dział 758 – Rozliczenia Różne

Pani Jankowska poinformowała iż wykonanie w tym dziale wynosi 1 653 8221zł co stanowi 100% planu.

Brak uwag.

 

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Pani Jankowska poinformowała iż wykonanie w tym dziale wynosi 14 898 079zł co stanowi 94,1% planu.

Brak uwag.

 

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Pani Jankowska zabierając głos poinformował iż wykonanie w tym dziale wynosi 87 942zł co stanowi 50,8% planu.

Pan Chruściak poinformował, że Komisja Rewizyjna stwierdziła niewykonanie planu w wydatkach które miały być poświęcone na szczepienia przeciwko grypie, uważa że jeśli widać że środki mają być nie wykorzystane na tak ważne cele, jak ochrona zdrowia to powinny być przesunięte na inne cele.

Brak uwag.

 

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Pani Jankowska poinformowała iż wykonanie w tym dziale wynosi 1 890 660zł co stanowi 95,5% planu.

Przewodniczący Komisji nie zgłosili uwag.

 

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Pani Jankowska poinformowała iż wykonanie w tym dziale wynosi 638 412zł co stanowi 88,7% planu.

Brak uwag.

 

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Pani Jankowska poinformowała iż wykonanie w tym dziale wynosi 2488046zł co stanowi 83,0% planu.

Brak uwag.

 

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Pani Jankowska poinformowała iż wykonanie w tym dziale wynosi 1 253 892zł co stanowi 90,3% planu.

Brak uwag.

 

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport

Pani Jankowska poinformowała iż wykonanie w tym dziale wynosi 4 719 266zł co stanowi 85,5% planu. Zgłosiła autopoprawkę pana Wójta polegającą na wydzieleniu z zadania pozycji 1010 Budowa Sali gimnastycznej w Nowej Wsi i wprowadzeniu tytułu zadania Prace rozliczenia końcowego i odbiory robót z kwotą 17 568zł po stronie planu jak i wykonania.

Brak  uwag.

 

Wykonanie zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2005.

Pani Jankowska poinformowała, że w omawianym sprawozdaniu zostały wykazane wszystkie nakłady inwestycyjne z planowanym nakładem na 2005 rok. Wykazano wykonanie finansowe i w sprawozdaniu zawarta jest część opisowa wykonania inwestycji.

 

Wykonanie dochodów własnych i wydatków w jednostkach budżetowych za 2005 rok.

Pani Jankowska poinformowała, że w sprawozdaniu zostały przedstawione dochody własne jak i ponoszone  wydatki przez poszczególne placówki oświatowe.

Brak uwag.

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok.

Brak uwag.

 

Wykonanie dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i wychowania w 2005 roku.

Pani Jankowska poinformowała, iż w tym sprawozdaniu zostały wymienione Przedszkola Niepubliczne i kwoty przekazanych dotacji w 2005 roku.

Brak uwag

 

Wykonanie dotacji dla upowszechnienia kultury za 2005 rok.

Brak uwag.

 

Wykonanie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań własnych Gminy w 2005 roku.

Bez uwag.

 

Wykonanie dotacji przekazywanych gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2005 roku.

Brak uwag.

 

Pan Wójt poinformował że realizacja budżetu ma dwa aspekty, finansowy i wykonawczy, nie wszystko udało się wykonać, występują problemy kadrowe, brak pracowników wysoko kwalifikowanych, specjalistów z zakresu robót inwestycyjnych.

Pan Zieliński stwierdził, że planowane były bardzo duże wydatki inwestycyjne a zrealizowane zostały w znacznie mniejszym zakresie, natomiast w porównaniu do zeszłego roku to wzrost jest imponujący. Zauważył, że o wiele szybciej wzrastają dochody w stosunku do wydatków bieżących, dzięki czemu co roku uwalniają się coraz wyższe środki, które można między innymi przeznaczyć na inwestycje. 

Pan Bryksa przypomniał, że w ubiegłym roku generalnym usprawiedliwieniem związanym z niewykonaniem budżetu środków inwestycyjnych  był powód określany jako trudności w uzgodnieniach dokumentacji projektowej, natomiast w tym roku pojawiają się kwestie związane z trudnościami, z wydolnością stanowisk pracy poszczególnych pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań inwestycyjnych. Stwierdził, że Rada Gminy nie ocenia obiektywności, ale powinna ocenić to w jaki sposób była szukana, czy była szukana odpowiedź na te wątpliwości, kto jest za to odpowiedzialny. Rada Gminy nie udziela absolutorium pracownikom urzędu Gminy, ale Wójtowi Gminy Michałowice który za wykonanie tego budżetu był odpowiedzialny. Następnie zwrócił uwagę na kolejny rok nierównomierności w nakładach na wydatki oświatowe w poszczególnych szkołach. Zwracał na to uwagę przy planowaniu budżetu na rok bieżący i w roku ubiegłym, wnioski z tego nie zostały wyciągnięte. Przypomniał, że w trakcie dyskusji nad budżetem roku bieżącego ze strony pana Wójta, Przewodniczącego Rady i innych radnych padały głosy troski i chęci do rozwiązania tej kwestii. Od uchwalenia budżetu minęło już sporo czasu i nikt nie poczuł się odpowiedzialny żeby zapowiadaną dyskusję o ewentualnych zmianach w rozdziale środków na oświatę Gminy Michałowice podjąć. Następnie złożył oficjalny wniosek do Przewodniczącego Rady w tej sprawie.

Stwierdził, że będzie głosował przeciwko absolutorium, gdyż negatywnie ocenia pracę Wójta Gminy Michałowice. 

Pan Sierak  podkreślił konsekwencję gminnej polityki finansowej, a w jej następstwie także polityki inwestycyjnej. Wymiarem zewnętrznym jest tu zarówno wzrost dochodów jak i wydatków budżetowych. Od wielu lat gmina konsekwentnie korzysta z zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Czyni to w celu podwyższenia własnego potencjału inwestycyjnego gminy, dbając jednocześnie o utrzymanie płynności finansowej. Podkreślił jeden ważny aspekt gospodarki finansowej - zachowanie racjonalności wydatków bieżących i ta racjonalność wydatków w budżecie 2005 roku została zachowana. Zwiększa to możliwość realizacji tak oczekiwanych przez mieszkańców zadań inwestycyjnych. Wykonany zakres finansowy zadań inwestycyjnych odpowiada obecnemu potencjałowi i możliwościom Gminy. Odnosząc się do wypowiedzi pana Bryksy w sprawie oświaty poinformował, iż stosowne materiały zostały przygotowane, o czym Rada była wcześniej informowana. Jeśli Komisje uznają za stosowne mogą zając się tym zagadnieniem w dogodnym dla siebie terminie. 

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2005 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice z autopoprawką.

Za przyjęciem   – 11

Przeciw              - 1

Wstrzymało się – 1

Uchwała Nr XL/ 349 /2006 stanowi załącznik do protokołu.

Pan Sierak podziękował wszystkim radnym za pracę w komisjach, panu Wójtowi, pani Skarbnik i wszystkim pracownikom za przygotowanie materiału w sposób przejrzysty.

 

Ad. pkt 3 ppkt 2.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok.

Pan Wójt poinformował, że jest to typowy projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy, następnie przedstawił zmiany, które stanowią załącznik do protokołu.

Pan Bryksa zapytał, czy wprowadzone nowe zadanie Budowa kanalizacji w ulicy bez nazwy w Komorowie Wsi  było ujęte w WPI, czy jest to prowadzone w gminnej drodze, czy na prywatnym gruncie i dlaczego nie ma nazwy.

Pan Wójt wyjaśnił, że wiele ulic w naszej gminie nie ma nazwy, przychodzi pora że mieszkańcy występują o nazwę, przy  omawianej ulicy nikt nie mieszka, jest to droga prywatna i po to, aby wykonać kanalizację w dalszej części Komorowa Wsi potrzebne są przejścia kolektora kanalizacyjnego przez prywatne działki i w tym wypadku właściciel działki zwrócił się z wnioskiem zbudowania kanalizacji równolegle do zbudowanej przez gminę po to, aby się nie został bez przyłączenia. Podkreślił, że właściciel działki pokrywa w 100% budowę kosztów kanalizacji na kwotę 141 tys.zł.

 Pan Bryksa zapytał dlaczego kanalizacja budowana jest w ulicy przy której nikt nie mieszka. Skąd się biorą koszty 141 tys. zł, jak się to ma do uchwały rady Gminy związanej z partycypacją mieszkańców w budowie kanalizacji, czy operacja spełnia warunki tej uchwały. Czy wpłynęła już kwota na konto Gminy. Przypomniał, że w podobnej sytuacji pan Wójt stawiał mieszkańcom naszej Gminy, którzy ubiegali się o przyspieszenie budowy kanalizacji warunki, aby byli zameldowani w naszej gminie, wnieśli wpłaty po 4700zł i przekazali projekt kanalizacji. Zapytał czy podobne warunki zostały tutaj postawione i czy zostały wypełnione.

Pan Wójt wyjaśnił, że kwota 141 tys. zł pochodzi z wyliczeń ilości działek i kwoty 4700zł. Poinformował, że również projekt do Gminy został przekazany nieodpłatnie. Gmina nie dopłaci do tej inwestycji na zasadach ogólnie przyjętych. W Porozumieniu, które będzie zawarte nie ma mowy aby gmina dopłacała, jeśli w wyniku przetargu kwota będzie wyższa, właściciel jest zobowiązany pokryć w 100 % koszty tej inwestycji bez dopłaty ze strony Gminy.

Pan Sierak wspomniał, że z przekazanych informacji wynika, jest to inwestycja w całości finansowana przez inwestora.

Pani Tomczak przypomniała, że omawiana sprawa na Komisji Gospodarki Komunalnej stawała kilkakrotnie i inwestor będąc na komisji żądał dopłaty. Wniosek na komisji był taki, że żadnych dopłat nie będzie a obecnie na sesji pan Wójt mówi o porozumieniu z właścicielem. Zapytała czy porozumienie zostało zawarte, czy gmina wie na czym stoi i na pewno nie będzie dopłacać, czy mamy ufać zapewnieniom pana Wójta  i czy pieniądze zostały wpłacone na konto Gminy. W Sprawozdaniu z Międzysesyjnej działalności Wójta  jest zapisane, że rozstrzygnięto pierwszy etap przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy bez nazwy. Poprosiła o wyjaśnienie tych niejasności.

Pan Wójt wyjaśnił, że nie można podpisać Porozumienia dopóki nie ma upoważnienia Rady Gminy w postaci omawianej uchwały budżetowej. Właściciel będzie mógł wpłacić pieniądze gdy będzie taka pozycja w budżecie, jeśli nie wpłaci kwoty uzyskanej w przetargu to Porozumienie nie będzie zrealizowane.

Pani Tomczak stwierdziła, że pozycji ul. Malczewskiego też nie było w budżecie, w związku z tym zapytała na jakiej podstawie jednym z warunków budowy kanalizacji były wpłaty mieszkańców.

Pan Wójt poinformował, że obowiązuje taka sama zasada, gdyż mieszkańcy z ul. Malczewskiego nie wpłacają, ponieważ nie ma takiej pozycji w budżecie.

Pan Kuss poinformował, że na komisji była stawiana sprawa kanalizacji w ul. Sadowej na którą mieszkańcy czekają od dwóch lat i realizacja Sadowej zależy od wykonania kanalizacji w ulicy bez nazwy przebiegającej przez prywatny teren. Został postawiony warunek, aby właściciel wpłacił 100% wartości kanalizacji, aby był zrealizowany tranzyt przez jego działkę. Uważa, że nie należy doszukiwać się tu żadnego problemu.

Pani Tomczak przypomniała, że radny z Komorowa Wsi pan Chruściak postawił wniosek, aby wyłączyć ul. Sadową ze względu na problemy z inwestorem.

Pan Zacny zapytał, czy inwestor wpłaca 141 tys. zł po to, aby kanalizacja przeszła przez jego działkę i dostała się do działek na ul. Sadową. Stwierdził, że obok jest sanatorium dla nerwowo chorych i ta sprawa tam się kwalifikuje. Uważa, że jest to dziwne.

Pan Bryksa zapytał czy nie ma innej możliwości podłączenia ul. Sadowej do kanalizacji i jeżeli nie ma, to dlaczego w ul. Sadowej był realizowany projekt kanalizacji skoro nie było uzgodnień z właścicielem i dlaczego został zorganizowany przetarg na budowę kanalizacji skoro nie ma takiej pozycji w budżecie Gminy.

Pan Wójt wyjaśnił, że na tą ulicę w budżecie żaden przetarg nie został zorganizowany. Przetarg dotyczy tylko ulicy Sadowej i wszystkich ulic na południe od Al.Starych Lip   w których grawitacyjnie wprowadzana jest kanalizacja do najniższego punktu i dopiero stąd będzie możliwe przeprowadzenie kanałem tłocznym, później po prywatnym gruncie, do kolejnej przepompowni przy skrzyżowaniu ul.Sanatoryjnej i Al. Kasztanowej. Stwierdził, że to rozwiązanie nie zostało wymyślone teraz, ale jest ono bardzo stare i pochodzi z koncepcji kanalizacji Gminy. Ulica bez nazwy była w budżecie Gminy.

Pan Bryksa zapytał, czy bez ulicy bez nazwy można skanalizować ul. Sadową oraz która ulica bez nazwy była w budżecie Gminy.

Pan Kwietniak wyjaśnił, iż chodzi o ulicę która prowadzi do ul. Sadowej, i nie jest to ta sama ulica. Natomiast kanał jest potrzebny po to, aby można było kanał tłoczny poprowadzić również w ulicy bez nazwy. Przetarg został ogłoszony aby nie tracić czasu, jeśli nie będzie możliwości przeprowadzenia kanału przez grunt prywatny, to trzeba zaczynać od nowa z procedurą  siedmio- miesięczną.

Pan Wójt poinformował iż właściciel stwierdził, że jeśli kanał tłoczny ma iść  przez jego własność, a on ma w tej samej ulicy nie mieć kanalizacji równolegle położonej obok, to protestuje, prosi gminę o to, aby  budować przy kanale tłocznym od razu, równolegle kanalizację grawitacyjną na swym terenie.

Pan Bryksa stwierdził, że przez cały czas trwania procedur projektu i uzgodnień, a także procedury przetargowej nie było zgody na przejście przez prywatny grunt. Jeśli uchwała nie zostanie podjęta to kilka ulic w Komorowie będzie czekać kilka miesięcy na nową koncepcję. Uważa, że ta sprawa jest podejrzana. Co to jest za styl prowadzenia spraw publicznych, że bez uzgodnień z właścicielem gruntu projektuje się kanalizację. Nie rozumie jak to jest możliwe. Sprawa była omawiana przez niektórych radnych od wielu miesięcy a projekt uchwały nie został zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów, jest wręczany radnym na 5 minut przed sesją. Skoro jest możliwe wykonanie kanalizacji bez udziału prywatnego właściciela, nie rozumie wybrania takiej opcji, żeby prywatnym gruntem przechodzić po to, żeby później trzeba było pewne profity oddawać, nie rozumie tego kompletnie i uznaje to za działanie podejrzane. Skoro ten pan ma prywatny grunt i chce coś tam inwestować, to niech sobie buduje za 140 tys. prywatną kanalizację. Uważa, że gmina Michałowice będzie ponosiła koszty z tego tytułu, dlatego że gminni pracownicy będą musieli obsłużyć tą inwestycję.

Pan Kwietniak stwierdził, że pan radny poruszył bardzo istotną sprawę. Byłoby wielką nieroztropnością aby gmina projektowała w gruncie prywatnym bez wcześniejszych uzgodnień.   Takie uzgodnienia z właścicielem tych gruntów miały miejsce na etapie opracowania koncepcji. Właściciel  wyraził zgodę na przeprowadzenie kanalizacji przez jedną z działek, wydzielenie drogi która powstanie w podziałach, jak również na wydzielenie i przekazanie jednej z działek na przepompownie. Dalszy tok sprawy jest taki, że właściciel z porozumienia nie chce się wywiązać.

Pani Tomczak stwierdziła, że jeśli nie ma porozumienia, to właściciel w każdej chwili może się wycofać i gmina zostanie znów na etapie początkowym inwestycji. Zrozumiała, że są dwie ulice bez nazwy i kwota 141 tys. zł  ma być zainwestowana w ulicę, która jest w projekcie osiedla zamkniętego, które właściciel gruntu ma wybudować, którego plan był przedstawiony na komisji i przez środek pola biegnie ulica bez nazwy. Zapytała, czy podział tego gruntu jest zatwierdzony i czy już ulica została wytyczona. 

Pan Wójt poinformował, że podział gruntu został zatwierdzony już rok temu.

Pan Sierak podsumowując stwierdził, że mamy do czynienia z realizacją inwestycji kanału tłocznego przez działkę prywatną. Zgodnie z powyższym zawarte zostało wcześniej porozumienie o przeprowadzeniu inwestycji przez grunt prywatny. Realizacja tej inwestycji warunkuje w tym kształcie podłączenie kilku kolejnych ulic, w tym ul. Sadową i uliczki przyległe. Mając na uwadze całość procesu inwestycyjnego w tej chwili właściciel tej nieruchomości warunkuje wyrażenie zgody na przeprowadzenie inwestycji, realizacją inwestycji towarzyszącej która umożliwi podłączenie jego działki do kanalizacji, za którą deklaruje wpłatę pełnych kosztów. Poprosił o potwierdzenie tych stwierdzeń.

Pan Wójt poinformował, że inwestor robi dokumentacje na kanalizację sanitarną na ulicę bez nazwy, równolegle przy kanale tłocznym będzie budowana kanalizacja sanitarna. Inwestor w projekcie porozumienia zastrzega sobie nadzór swoich specjalistów nad inwestycją.

Pan Sierak stwierdził, że w takiej sytuacji realizacja  inwestycji publicznej wyprzedza prywatną.

Pan Wójt potwierdził wypowiedź pana Przewodniczącego..

Pan  Bryksa stwierdził, że z wypowiedzi pana kierownika wynika, że wcale nie wyprzedza, że jedna firma będzie prowadziła dwa kanały w tej samej ulicy.

Pan Wójt wyjaśnił, iż w ulicy prywatnej są dwa podstawowe kanały, jeden kanał tłoczny który buduje gmina z własnych środków i równolegle obok tego zgodnie z projektem technicznym będzie budowany kolektor kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, który będzie obsługiwał działki prywatne. Realizacja jednego od drugiego nie jest uzależniona, właściciel tylko chce mieć pewność, że budowa kanalizacji tłocznej zostanie wykonana w zbliżonym czasie, chce mieć pewność, że nie będzie miał trudności później w wykonaniu swojej kanalizacji ze strony Gminy.

Pan Hanc poinformował, że był przy rozmowach negocjacji w sprawie budowy kanalizacji i stwierdził, że są one bardzo ciężkie. Uważa, że powinniśmy się cieszyć a nie utrudniać, że osoba prywatna chce pomówc w doprowadzeniu  kanalizacji do innych ulic, udostępniając swój grunt.

Pani Tomczak nawiązując do wypowiedzi pana Hanca stwierdziła, że trzeba wiedzieć co się mówi.

Pan Chruściak wyraził zdziwienie, że sprawa która od 1,5 roku jest bardzo często omawiana przez całą radę i przez komisje jest kompletnie nowym zjawiskiem dla pana radnego Bryksy. Nie jest prawdą, że ulice nie są w WPI, np. ul. Sadowa powinna być zrealizowana w 2004 roku i co roku jest przesuwana. Żałuje, że nie zrobił wszystko aby oddzielić realizację projektu kanalizacji Komorowa Osiedla od ul. Sadowej, sprawa była by już załatwiona.

Przypomniał, że kanalizacja w ul. Sadowej jest szczególnie ważna, ponieważ mieszkańcy od ponad roku wpłacili na nią pieniądze, i powiedziano im, że będzie ona realizowana. Nie chce wchodzić w rozważania którędy ma to być zrobione, ale zdecydowanie występuje po to, aby jak najszybciej załatwić sprawę kanalizacji w ul. Sadowej.

Pani Zalewska stwierdziła, że jest tu jakieś nieporozumienie ponieważ wprowadzamy kanalizację na pustej ulicy, gdzie nie ma domów i nikt z niej nie będzie korzystał, podczas gdy powinno się robić kanalizację gdzie stoją domy i ludzie mieszkają. Uważa, że jest tyle możliwości w normalnej procedurze doprowadzenia do realizacji porozumienia, a nie wykładanie 141tys.zł z budżetu Gminy na  kanał w polu, z którego nikt nie będzie korzystał, jest to nieporozumienie

Pan Sierak zapytał czy pani radna nie słucha wcześniejszych wypowiedzi, czy chce wprowadzić w błąd. Z wcześniejszych wypowiedzi wyraźnie wynika, że 140 tys. zł nie obciąży środków własnych  budżetu Gminy. Zostało wyraźnie powiedziane, że realizacja zadania publicznego jest uwarunkowana realizacją zadania prywatnego, a ponieważ jest to grunt prywatny kanalizacja będzie wykonana za pieniądze prywatne. Stwierdził, że po tak długiej dyskusji nie rozumie ostatniej wypowiedzi Pani  radnej. Zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji w tym temacie.

 

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Sieraka w sprawie zamknięcia dyskusji w omawianym temacie.

Za wnioskiem           - 10

Przeciw                     - 0

Wstrzymało się         - 1

Wniosek został przyjęty.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok.

Za przyjęciem   – 10

Przeciw              - 3

Wstrzymało się – 1

Uchwała Nr XL/350 /2006 stanowi załącznik do protokołu.

Pan Sierak zarządził 15 min. przerwy.

Po przerwie przewodniczenie przejął pan Hoser.

 

Ad. pkt 2 ppkt 3 .

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie opłat za 1 m3 wody dostarczanej ze stanowiących własność Gminy Michałowice urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że uchwała jest zgodna z ustawą o gospodarce komunalnej i samorządzie gminnym, w § 1 są określone wysokości proponowanych stawek. W uzasadnieniu do uchwały są przedstawione składniki kosztów które stanowią załącznik do protokołu.

Pan Kuss poinformował, że stawki MPWiK są dość wysokie, komisja wyszła z założenia że takiej stawki nie można przyjąć i wnioskowała o obniżenie stawki i pozostawienie w granicach wzrostu do 10%.

Pan Zieliński poinformował, że nie było zgody na zaproponowaną stawkę, dopiero po wniesieniu przez pana Wójta autopoprawki, opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Strzelecki zapytał, ile MPWiK ma zamiar dopłacić mieszkańcom za korzystanie z tak złej wody. Będzie swoim mieszkańcom proponował, aby za taką wodę nie płacili. 

Pan Sierak poinformował, że należy być przygotowanym, iż ta uchwała zostanie uchylona przez organ nadzoru. Zgodnie z obowiązującą ustawą stawka powinna bowiem jednoznacznie wynikać z przedstawionej kalkulacji kosztów, zysku podmiotu który realizuje zadanie oraz ewentualnych kosztów rozbudowy. Zgodnie z ustawą gmina może subwencjonować usługę, ale oznaczało by to ustalenie wielkości dopłaty do m3 wody w § 2, a nie przyjęcia drugiej stawki.

Pan Wójt potwierdził, że taka możliwość uchylenia tej uchwały istnieje.

Pani Zalewska zapytała, jak ma się do tego uchwała z ubiegłego roku, w której upoważniona została Rada Warszawy do ustalania stawek za wodę, czy automatycznie te stawki wchodzą, czy gmina może niezależnie ustalać stawki.

Pan Wójt wyjaśnił, że wspomniana uchwała dotyczyła tylko tej części mieszkańców którzy mają podpisaną umowę z MPWiK, nie dotyczy pozostałych mieszkańców.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie opłat za 1 m3 wody dostarczanej ze stanowiących własność Gminy Michałowice urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Michałowice.

Za przyjęciem   – 9

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 3

Uchwała Nr XL/ 351 /2006 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 2 ppkt 4.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie opłaty za odprowadzenie 1 m3ścieków, z gospodarstw domowych i pozostałych użytkowników, do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że w uzasadnieniu są określone koszty w oparciu o które wyliczono stawkę w kwocie 3,85zł. Jest to stawka która nie będzie powodowała dopłat ze strony Gminy. Ponieważ Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej wnioskowała o obniżenie stawki ze względu na zbyt wysoki jej wzrost i duże obciążenie dla odbiorców, przychylił się do powyższego wniosku, aby mieszkańcy Gminy ponosili opłatę w wysokości 2,73 zł, pozostałe koszty wynikające z bieżącego utrzymania pokryje Gmina.

Pan Zieliński poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Kuss poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i przestrzennej była pozytywna.

Pan Chruściak poprosił o wyjaśnienie, czy znamy różnice pomiędzy ilością ścieków za którą płacimy, a ilością ścieków która wynika z opłaty od dostawców.

Pan Łuszczyński poinformował, że nie mamy urządzeń pomiarowych, tylko płacimy na podstawie ryczałtu.

Pan Chruściak stwierdził, że jest to lepsze rozwiązanie, ponieważ spływa sporo wody nielimitowanej i w przypadku gdyby był zamontowany licznik, wówczas moglibyśmy ewentualnie więcej płacić.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie opłaty za odprowadzenie 1 m3ścieków, z gospodarstw domowych i pozostałych użytkowników, do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Michałowice.

Za przyjęciem   – 13

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XL/ 352 /2006 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 2 ppkt 5. 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę nr XXXIX/346/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 6 marca 2006r. w sprawie zasad przyznawania i sposobu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały doprowadza do zgodności z opinią organu nadzoru, który zakwestionował zapis od strony prawnej § 8 uchwały z dnia 6 marca 2006 roku.

Pani Tomczak zwróciła uwagę na długą dyskusję na poprzedniej sesji, pomiędzy radcą prawnym a panem radnym Bryksą w sprawie omawianej uchwały. Następnie nawiązując do uchwały o stawkach za wodę i ścieki, poinformowała, że obecnie znów jest zbulwersowana, ponieważ jest opinia radcy prawnego  któremu powinniśmy ufać,  natomiast Przewodniczący Rady i Wójt twierdzi, że nadzór może uchylić wymienione uchwały. Zapytała czy jeśli jest podpis radcy prawnego, to czy można mu  ufać.

Pan Wójt wyjaśnił, iż nie jego winą, ani radcy prawnego i wielu osób w Polsce, że stan prawny obowiązujący w kraju, jest taki jaki jest, gdzie w tych samych sprawach Wojewódzkie Sądy Administracyjne wydają różne orzeczenia, czasem sprzeczne ze sobą. Uważa że nie można mieć pretensji do radcy prawnego w takim bałaganie prawnym.

Pani Zalewska zwróciła uwagę, iż to nie jest kwestia orzeczenia Wojewody ale kwestia przepisów prawa, które wyraźnie mówią że Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, a nie Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzje. Jeśli przepisy były by przyjmowane wprost, to nie mielibyśmy kłopotu, ani straconego czasu.

Pan Domańska wyjaśniła, że wątpliwości budzi wyrok sądu, że nie można różnicować stawek, natomiast wyroki sądów zapadają w konkretnych sprawach.

Pan Sierak poinformował, że w przypadku projektu uchwały dotyczącej stawek za wodę pani Mecenas również zgłaszała swoje wątpliwości dotyczące jej pełnej zgodności z ustawą.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę nr XXXIX/346/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 6 marca 2006r. w sprawie zasad przyznawania i sposobu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Za przyjęciem   – 13

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XL/ 353/2006 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 2 ppkt 6. 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Michałowice.

Pan Sierak poinformował, że w związku ze zmianami, które wynikają z zaszeregowania oraz planowaną podwyższą wynagrodzeń w urzędzie, złożył do Komisji Rewizyjnej trzy propozycje wynagrodzeń dla pana Wójta. Komisja pozytywnie zaopiniowała wariant przedstawiony w projekcie uchwały.

Pan Chruściak poinformował, że po zapoznaniu się z pismem  Przewodniczącego Rady oraz po dyskusji Komisja Rewizyjna jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię w sprawie wzrostu wynagrodzenia dla Wójta Gminy Michałowice.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Michałowice.

Za przyjęciem   – 11

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 1

Uchwała Nr XL/ 354 /2006 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 4

Przystąpiono do dyskusji nad projektem stanowiska w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2006 rok.

 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania na projektem stanowiska w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy na 2006 rok.

Za przyjęciem   – 12

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 1

Stanowisko  Nr 1 /2006 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 5

Przystąpiono do dyskusji nad projektem stanowiska w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy w 2005 roku.

 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania na projektem stanowiska w sprawie przyjęcia  sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy w 2005 rok.

Za przyjęciem   – 11

Przeciw              - 0

Wstrzymało się – 1

Stanowisko  Nr 2 /2006 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 6

 

Gospodarka Komunalna.

Pan Zieliński zapytał o autobus, przejeżdżający przez Opacz.

Pan Łuszczyński poinformował że do Gminy wpłynęło pismo w sprawie współfinansowania autobusu  dotyczące partycypacji kosztów dopłat, które okazały się bardzo wysokie.

Pan Rajski zapytał, czy zapadała już decyzja w sprawie kasztanowca, przy sklepie Pęcice Ogród.

Pan Łuszczyński  wyjaśnił, że w sprawie kasztanowca musi wystąpić Powiat, ponieważ znajduje się on na ich terenie.

 

Inwestycje i remonty.

Pani Zalewska zapytała o termin wykonania modernizacji w ul. Reja.

Pan Wójt poinformował, że ul. Reja będzie zrealizowana dopiero po wykonaniu ul. Norwida.

Pan Zacny zapytał o terminy rozpoczęcia inwestycji w ul. Szarej, Kasztanowej i Poniatowskiego.

Pan Kwietniak poinformował, że będzie to koniec czerwca.

Pani Popko zapytała ile jest domów na ulBorowskiego i ilu zamieszkuje tam mieszkańców.

Pan Wójt poinformował, że budynków starszych jest około 4, a nowych 8. Jest to zadanie inwestycyjne  występujące w WPI od czterech lat.

Pani Popko poinformowała, że w tej ulicy nie ma nic, ani wodociągu, światła, gazu, to dlaczego ma być kanalizacja. Wcześniej słyszała, że kanalizację robi się tam, gdzie mieszkańcy wpłacają podatki, a nie tam gdzie znajdują się puste pola, nie widzi tu sprawiedliwości.

Pan Zacny poinformował, że przez ostatnie 8 lat w Michałowicach Wsi była realizowana tylko jedna inwestycja, a mianowicie budowa wodociągu w ul. Kasztanowej. Następnie przypomniał, że ulica Borowskiego od początku znajdowała się w WPI.

Pani Tomczak stwierdziła, iż bardzo dobrze, że w Michałowicach Wsi zaczęły się inwestycje, zapytała tylko  dlaczego na pustej ulicy.

Pan Zacny zwracając się do pani radnej Tomczak zapytał, dlaczego będąc członkiem Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej nie zgłosiła zastrzeżeń do WPI trzy lata temu, że na tej ulicy nie ma domów.

Pani Tomczak poinformowała, że nie zna wszystkich ulic.

Pan Hanc poinformował, że omawiana inwestycja była już dawno przewidziana do realizacji w Michałowicach Wsi.

Pan Wójt uważa, że należy zrobić kanalizację w Michałowicach Wsi, nawet dla uczczenia pamięci sołtysa Sieciecha, który pełnił tę funkcję przed wojną i po wojnie. A jego wnukowie, dzieci mieszkają na tej ulicy.

Pan Chruściak zapytał o ulicę Sadową.

Pan Wójt poinformował, że po podjęciu uchwały powiadomi drugą stronę  i podpiszą umowę. Natomiast przetarg jest w trakcie procedowania i pierwszą ulicą podłączoną do przepompowni będzie ul. Sadowa.

 

Geodezja i Rolnictwo.

Pani Tomczak zapytała, czy znalazł się już dzierżawca na działki określone w pkt. 1 sprawozdania, oraz w związku z okresem festynów, czy ktoś występował o wydzierżawienie Placu Paderewskiego w Komorowie, czy rynku w Osiedlu Michałowice. Następnie zapytał o stawkę za wydzierżawienie.

Pan Wójt poinformował, czy i kiedy jakie festyny będą to jeszcze nie wiadomo, dzierżawcy na działki i Plac Paderewskiego na cele festynów jeszcze się nie zgłosili. Stwierdził, że stawki za wydzierżawienie nie zna, natomiast procedura prawna wymaga, aby działki do wydzierżawienia na cele festynów były wywieszone do wiadomości publicznej.

Pani Zalewska zapytała o cel wydzierżawiania tych wszystkich działek do trzech lat. Stwierdziła, że nad Zalewem działki miały być zagospodarowane dla celów publicznych i czy gmina realizuje swoje założenia co do tych celów. Zapytała, czy w przypadku organizacji festynów, imprez na Placu Paderewskiego, czy należy informować pana Wójta, że się go chce wydzierżawić. Stwierdziła, że jest to teren publiczny, który można wykorzystać na cele dla potrzeb mieszkańców.

Pan Wójt wyjaśnił, że w Planach Zagospodarowania Przestrzennego jest zapisane co tam może być na Placu Paderewskiego i właśnie tam mogą być organizowane między innymi festyny i imprezy.

Pan Chruściak poinformował, że jak najbardziej aktualne jest, aby działkę przy Zalewie wykorzystać, powstał już projekt zagospodarowania terenu, tylko w bieżącym roku nie są przewidziane środki w budżecie na ten cel. Natomiast jeśli wydzierżawienie działki przy SUW-ie  na korty nie dojdzie do skutku, to Rada Sołecka występowała o zrobienie tam boiska do siatkówki i ścianki do nauki tenisa.

 

Zagospodarowanie Przestrzenne.

Pan Chruściak zapytał, czy gminna ma jakiekolwiek szanse na deklarowanie swoich potrzeb jeśli chodzi o teren sprzedaży 6-ciu działek przez SGGW w Komorowie, Komorowie Wsi i Pęcicach. Czy gmina może mieć jakiekolwiek zdanie w sprawie zagospodarowania tego terenu, szczególnie w konspekcie wykorzystania go na cele społeczne.

Pan Wójt wyjaśnił, iż teren o którym jest mowa jest terenem rolnym co wynika z Planu Zagospodarowania Przestrzennego i najpewniej potencjalny nabywca zwróci się do Gminy o zmianę w Planie Zagospodarowania Przestrzennego i wówczas gmina będzie mogła postawić warunki.

Pani Tomczak zapytała o jaką współpracę z gminą chodzi  grupie inwestorów pól golfowych.

Pan Wójt stwierdził, że może to dotyczyć między innymi pozwoleń na budowę.

Pani Zalewska zapytała czego dotyczą zarzuty odnośnie Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru Komorów.

Pan Wójt poinformował, że szczegółowo nie może odpowiedzieć, ale ten obszar jest przedmiotem wewnętrznego sporu właścicieli  gruntów związanego ze sprzecznymi interesami właścicieli.

Pan Rajski poinformował, że odnośnie pól golfowych odbyło się wiele spotkań w Pęcicach z mieszkańcami, właścicielami gruntów Pęcic, Sokołowa, Suchego Lasu oraz nadal trwają negocjacje jeśli chodzi o nabycie gruntów od SGGW. Jest wiele pytań odnośnie zabezpieczenia i Planu Zagospodarowania. Zainteresowanie ze strony firmy angielskiej, ze strony mieszkańców, ze strony Gminy jest bardzo duże natomiast trzeba poczekać do jednego zasadniczego momentu, aż firma zbierze odpowiednia ilość deklaracji od właścicieli prywatnych gruntów, jak również wynegocjuje warunki zakupu od SGGW i wówczas można przystąpić do odpowiedzi i rozmów wszystkich nurtujących spraw. Jest to warunek niezbędny, aby mówić o zabezpieczaniu interesów zarówno mieszkańców, jak i interesów społecznych, gminnych dróg, zmian do planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Kultura, sport i sprawy społeczne.

Pani Tomczak stwierdziła, że ze sprawozdania wynika, że koncert z okazji I rocznicy śmierci Jana Pawła II odbył się tylko w Kościele Parafialnym w Michałowicach, natomiast w Al. Jana Pawła II w Komorowie można było zobaczyć spacerowiczów z psami. Następnie przypomniała, że w budżecie na zagospodarowanie Al. Jana Pawła II w Komorowie znajduję się 250 tys. zł , minął rok od poświęcenia tego kamienia i nic się nie dzieje, nie ma nawet ustawionych tabliczek. W połowie maja jest rocznica urodzin Jana PawłaII i może można by było postawić tabliczki.

Pan Wójt wyjaśnił, iż tabliczki są wykonane, tylko należy uzgodnić miejsce ich postawienia.

Pani Zawiślak zapytała, czy zebrane kamienie przez mieszkańców będą jeszcze potrzebne.

Pan Wójt poinformował, że prof. Kalina autor projektu będzie potrzebował kamieni jako budulca.

 

Ad. pkt 7

Brak uwag

 

Ad. pkt 8

Pan Wójt odczytał pismo Zarządu Województwa Mazowieckiego o zamknięciu transakcji sprzedaży udziałów WKD PKP które  będą zrealizowanie do 30 czerwca 2006 roku.

Następnie poinformował, że w projekcie umowy z MPWiK w sprawie odprowadzania ścieków z terenu Gminy Michałowice pojawił się nowy zapis mówiący, że odbiorca usług a więc gmina Michałowice, zobowiązuje się do pomiarownia punktów zlewu ścieków do odbiorników będących własnością MPWiK. Z mocy ustawy koszty pomiarownia ścieków poniosą Gminy. Nie wiadomo jaka ilość ścieków zostanie wykazana na urządzeniach pomiarowych. Uważa, że należy się liczyć w przyszłości z znacznym zwiększeniem opłat za zrzut ścieków. Następnie poinformował, że MPWiK będzie prowadziło kontrole ścieków pod względem składu i jeśli nie będą one odpowiadały normom, to opłaty wzrosną wielokrotnie. Zaproponował zająć się pilnie tą sprawą na komisjach, osobiście nie czuje woli podpisania tej umowy, obecnie jest to już trzecia wersja umowy i uważa, że nie można jej podpisania odsuwać w nieskończoność.

Poinformował o propozycji złożonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Budowa” w sprawie odkupienia przez gminę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej znajdującej się na terenie „Ostoja III” w Komorowie za kwotę 544 tys.zł. Przypomniał, że Ostoja III posiada mieszaną sieć wodociągową w odniesieniu do własności, część sieci została przekazana przez Spółdzielnię do MPWiK a pozostała nie. Gmina zwróciła się w interesie mieszkańców, aby spółdzielnia nie przekazywała pozostałej sieci do wodociągów. Natomiast MPWiK wystąpiło z propozycją do Spółdzielni „Budowa” o odkupienie tej sieci za kwotę  544 tys.zł . Obecnie spółdzielnia proponuje gminie prawo pierwokupu w wymienionej kwocie. Uważa, że należy się nad tym zastanowić ponieważ zaproponowana kwota jest olbrzymia, a sprawa ta dotyczy wielu mieszkańców naszej gminy.

Pan Zacny zapytał, czy pismo od spółdzielni „Budowa” jest w formie ultimatum mówiącym, że jeśli gmina nie odkupi sieci to kupi ją MPWiK. Następnie zapytał, po co gminie potrzebna jest ta sieć.

Pan Wójt przypomniał, że na terenie Osiedla mieszkają mieszkańcy naszej Gminy, którzy przymuszani są aby korzystać z sieci wody warszawskiej, natomiast na terenie Gminy jest własne ujęcie z dobrą wodą. Zwracając się do radnych zapytał, czy mieszkańcy mają być skazani na wiecznie niedobrą wodę. Stwierdził, że należy stworzyć szansę, aby mieli tą lepszą wodę. 

Pan Zacny uważa, że Spółdzielnia „Budowa” powinna przekazać sieć na rzecz Gminy nieodpłatnie.

Pan Wójt wyjaśnił, że obecnie spółdzielnie zamieniły się w przedsiębiorstwa budujące, interes mieszkańców jest ważny dopóki wpłacają na mieszkania, a później żyją sobie sami. Zarząd Spółdzielni wybierze tych, którzy wpłacą kasę.

 

Ad. pkt 9

Pan Sierak poinformował, że wpłynęła uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Gminę Michałowice w Banku Ochrony Środowiska S.A. I oddział w Warszawie.

Informacja Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody. Do wglądu w biurze rady.

Następnie przypomniał o złożeniu Oświadczeń majątkowych do końca kwietnia. Przypomniał, że przesłany został projekt zmiany Statutu, w wyniku których został on uproszczony, występują zapisy o charakterze uzupełniającym. Zwrócił się z prośbą o składanie uwag, propozycji do 9 maja.  

 

Ad. pkt 10

Pani Zalewska zapytała pana Wójta, czy był nawiązany kontakt ze Spółdzielnią „Budowa”, ponieważ odpowiedź miała być udzielona w ciągu 14 dni i termin już minął. Czy pan Wójt poinformował Spółdzielnię, że ta sprawa będzie przedstawiona radnym na sesji i czy ewentualnie ustalił jakąś drogę negocjacji.

Pan Wójt poinformował, że po obecnej sesji wyśle pismo do Spółdzielni, informujące, że sprawa jest rozważana przez Radę Gminy i poprosi o niepodejmowanie żadnych wiążących decyzji w tej sprawie.

Pani Zalewska podziękowała panu Wójtowi za zajęcie się sprawą. Przypomniała, że na początku uzgodnień z MPWiK były rozmowy o przekazaniu nieodpłatnym, ale skończyły się w momencie pojawienia się podmiotu przedstawiającego cenę. Stwierdziła, że jest to taka sama sprawa wyłożenia pieniędzy przez gminę na rzecz podstawowej potrzeby mieszkańców, czyli zaopatrzenia w dobrą wodę, jak w każdej innej miejscowości. Właścicielem sieci jest spółdzielnia, ona dyktuje warunki i jeśli gmina nie wykupi tej sieci, to bezpowrotnie można stracić szansę na to, aby mieszkańcy tego osiedla mieli dobrą wodę. Gmina poniosła nakłady, jest przecisk pod ul. M. Dąbrowskiej po to, aby tam odkręcić wodę i wpuścić przewody do osiedla. Technicznie jest to uzgodnione z MPWiK, jest zgoda Prezydenta Pruszkowa, aby mieszkańcy Pruszkowa w ulicach granicznych byli obsługiwani naszą istniejącą siecią, praktycznie strona techniczna jest uzgodniona i przygotowana, tylko kwestia aby gmina miała sieć wodociągową i kanalizacją. W przyszłości można by było dokonać transakcji wymiennej,  sieci która jest MPWiK wodociągowej na rzecz Gminy a kanalizacyjnej na rzecz MPWiK. Stwierdziła, że cenę należy negocjować i myśli że ta sprawa będzie postawiona na komisji i na sesji.

Pan Zacny stwierdził, że mieszkańcy Ostoi III pokrywali koszty budowy kanalizacji którego właścicielem jest spółdzielnia, a teraz majątek ten ma wykupić gmina. Zapytał, czy gmina wykupi również wniesione środki podczas budowy sieci pozostałych mieszkańców Komorowa, Michałowic, Opaczy i wszystkich miejscowości ponieważ po części jest to podobna sytuacja.

Pani Zalewska poinformowała, że własność jest własnością i to co mieszkańcy przekazali na rzecz Gminy to przekazali, natomiast w omawianym przypadku mieszkańcy przekazali na rzecz Spółdzielni ponieważ gmina nie budowała tej sieci tylko Spółdzielnia.

Pan Sierak zwrócił uwagę na wysokie koszty ewentualnego zakupu tej sieci, przypomniał, iż również iż gmina dopłaca do każdego m3 zużytej wody. Uważa, że  w omawianej sytuacji jedyną formą zabezpieczająca interes gminy jako całości jest bezpłatne przekazanie sieci. Nad takim projektem można się zastanawiać, a nie kupować od podmiotu trzeciego jakim jest spółdzielnia.  Nie widzi uzasadnienia, aby cała gmina finansowała to przedsięwzięcie i aby mieszkańcy, którzy współfinansują w swojej ulicy mieli by finansować jeszcze zadanie trzecie.

Pan Wójt poinformował, że istnieje coś takiego jak solidarność międzyludzka mieszkańców gminy.

Pani Zalewska przypomniała, że mieszkańcy Ostoi cały czas płacą podatki do Gminy i nie otrzymali ani złotówki inwestycji.

Pan Kuss stwierdził, że stanowisko Wójta jest słuszne, ponieważ również mieszkańcy Opaczy,  Michałowic i Reguł walczą o wodę z własnego ujęcia własnego, dlatego uważa, że  mieszkańcy Ostoi powinni mieć dobrą wodę na którą czekają od 4 lat. Uważa, że wspólnie należy wypracować stanowisko, aby wykonane urządzenia przejąć. Najlepszą formą jest przekazanie, jeśli to nie wyjdzie to spróbować zamienić za kanalizację i w tym kierunku powinniśmy pójść. Następnie zapytał co z przedszkolem w Michałowicach.

Pan Wójt poinformował, że dokumentacja została już złożona w Starostwie i gmina czeka na uzgodnienie.

Pan Zieliński zapytał o autobus przejeżdżający przez Opacz.

Pan Wójt poinformował o skandalicznej postawie Miasta Stołecznego Warszawy, ponieważ po wszystkich uzgodnieniach wpłynęło pismo od dyr. Miejskich Zakładów Autobusowych  z  żądaniem opłaty w wysokości przeszło  16 tys. zł miesięcznie, za dwa przystanki na żądanie.

Pan Sierak odczytał pismo pana Bryksy, podtrzymujące wniosek z poprzedniej sesji o zlecenie Komisji Rewizyjnej zbadania problemu pobierania opłat od mieszkańców za odprowadzanie ścieków, podpisywania umów, kosztów ponoszonych przez gminę z tytułu odprowadzania ścieków oraz ew. możliwości uszczuplenia wpływów do budżetu Gminy z tytułu długotrwałego nie podpisywania umów z mieszkańcami na zrzut ścieków (pismo stanowi załącznik do protokołu).

Pan Zacny przypomniał, że pan Wójt zobowiązał się do przekazania na obecną sesję wyjaśnienia niepodpisania umów na zrzut ścieków przez mieszkańców.

Pan Wójt poinformował, że część mieszkańców z nieznanych przyczyn uniknęła obowiązku opłat za zrzut ścieków. Korzystając z sieci kanalizacyjnej, nie zgłaszając zaistniałej sytuacji do Gminy i uważa, że są nieuczciwi. Następnie poinformował, że umowy zostały już podpisane.

Pan Hoser zapytał o wnioski w tej sprawie.

Pan Zacny zgłosił wniosek formalny  o skierowanie  wniosku pana Bryksy do rozpatrzenia przez  Komisję Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, ponieważ uważa że wymieniona Komisja jest właściwą w tej materii.

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Zacnego w sprawie skierowania pisma pana Bryksy do rozpatrzenia przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.

Za wnioskiem     -  8

Przeciw               - 0

Wstrzymało się   - 3

Rada wniosek przyjęła.

Pani Zalewska stwierdziła, że nie było żadnej inicjatywy pana Wójta i Pana Przewodniczącego Rady, aby uczcić pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II. Przy poświęconym kamieniu nie paliły się znicze, nie ma tablic z nazwą, uważa, że należy to przygotować jak najszybciej, ponieważ szkoda by było, aby tak piękna intencja odeszła w zapomnienie.

Następnie zapytała o Al. Kasztanową, uważa że przy obecnym remoncie powinno się tam wybudować drugą nitkę, gdyż jest już właściciel działki i jest pewien pas publiczny, który można wykorzystać na budowę. Zapytała dlaczego gmina nie podejmuje takich działań, aby można było doprowadzić do pewnego ładu  i bezpieczeństwa na tej drodze.

Pan Wójt wyjaśnił iż w sprawie ul. Kasztanowej gmina nie ma całego gruntu na rozszerzenie pasa drogowego. Natomiast co do uczczenia rocznicy śmierci Jana Pawła II i braku zniczy przy poświęconym kamieniu nie będzie się wypowiadał i komentował tego, że żaden z mieszkańców nie zapalił zniczy. Natomiast po wykonaniu projektu przez pana Profesora będzie wykonawstwo alei.

 

Wiceprzewodniczący Rady pan Hoser zamknął obrady XL sesji Rady Gminy.

 

Protokołowała:

Urszula Bejda

Data publikacji: 26.07.2006 13:58
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 15
Autor: Marcin Walichnowski