Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
26.07.2006 13:30

Uchwała XL/350/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2006 rok zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 26.07.2006 13:30
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Marcin Walichnowski