Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
26.07.2006 13:28

Uchwała XL/351/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie opłat za 1m3 wody dostarczanej ze stanowiących własność Gminy Michałowice urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 , art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) i art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.Ustala się opłatę za 1m3 wody dostarczonej ze Stacji Uzdatniania Wody w Komorowie, Stacji Uzdatniania Wody w Pęcicach oraz wodociągu magistralnego MPWiK Warszawa  służącego do zaopatrzenia w wodę miejscowości Reguły, Opacz Kolonia i Opacz Mała 
w   wysokości: 2,51 zł. brutto  za 1m3 dla odbiorców wody z zastrzeżeniem ust.2. 

2.Ustala się opłatę  za 1m3 wody dostarczonej gospodarstwom domowym ze Stacji Uzdatniania Wody w Komorowie, Stacji Uzdatniania Wody w Pęcicach oraz wodociągu magistralnego MPWiK Warszawa  służącego do zaopatrzenia w wodę miejscowości Reguły, Opacz Kolonia i Opacz Mała w wysokości: 2,20 zł. brutto  za 1m3  za ilość do 3 m3 wody miesięcznie na jednego mieszkańca.   

                                                         

§ 2

Wykonanie uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy  Michałowice.

 

§ 3

Traci moc Uchwała  Nr XLVIII/358/2001  Rady Gminy  Michałowice z dnia 20 grudnia 2001 r.  w sprawie odpłatności za 1mwody dostarczanej ze stanowiących własność Gminy Michałowice urządzeń  zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Michałowice. 

 

§ 4 

Uchwała  wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 26.07.2006 13:28
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Marcin Walichnowski