Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
26.07.2006 13:27

Uchwała XL/352/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie opłaty za odprowadzanie 1m3 ścieków, z gospodarstw domowych
i pozostałych użytkowników, do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Michałowice.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3,art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala  się opłatę za 1m ścieków w wysokości 2,73 zł. brutto.

 

§ 2

Wykonanie uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy  Michałowice.

 

 § 3

Traci moc Uchwała Nr XLVIII/359/2001 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie odpłatności za odprowadzanie 1mścieków, z gospodarstw domowych i pozostałych użytkowników, do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Michałowice.

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.          

Data publikacji: 26.07.2006 13:27
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Marcin Walichnowski